(17.40 hodin)
(pokračuje Brožík)

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání, protože nepadly žádné jiné návrhy, ani na vrácení, ani na zamítnutí. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Tento návrh je totožný s návrhem poslance Urbana. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 192 ze 167 přítomných poslanců hlasovalo 141 pro a nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl propuštěn do druhého čtení a byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji navrhovatelům i zpravodaji. Končím projednávání bodu 101.

 

Takto byly schváleny poslanecké návrhy. Nyní přistoupíme k avizovaným senátním návrhům pod body 104 až 108.

 

Přistupujeme k bodu

 

104.
Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje
za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů
soustředěným do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb.,
o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých
zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
/sněmovní tisk 859/5 / - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 859/6. Vítám mezi námi pana senátora Daniela Kroupu.

Prosím, aby se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřil jeden z navrhovatelů, pan poslanec Radim Turek, případně pan poslanec Vladimír Cisár. (Nejsou v sále přítomni.) Žádám kolegy z poslaneckého klubu ČSSD, aby sehnali předkladatele tohoto návrhu pana poslance Turka nebo pana poslance Cisára.

Pan poslanec Turek se dostavil. Pane poslanče, žádám vás, abyste se vyjádřil k pozměňovacím návrhům, se kterými nám vrátil Senát váš návrh zákona.

 

Poslanec Radim Turek: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, souhlasím s návrhem, který schválil Senát.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Nyní se táži paní poslankyně Miroslavy Němcové, zda se chce vyjádřit. Není tomu tak. Kolega Vladimír Mlynář? Není přítomen.

Otevírám rozpravu. Připomínám úvodem, že při projednávání není možné vznášet pozměňovací návrhy. Táži se v otevřené rozpravě, zda hodlá vystoupit pan senátor Daniel Kroupa.

 

Senátor Daniel Kroupa: Děkuji, pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, Senát byl při projednávání tohoto návrhu zákona veden snahou omezit se na odstranění nejzávažnějších nepřesností ve znění návrhu, jak byl postoupen Poslaneckou sněmovnou. Myslím, že nejdůležitější pozměňovací návrh se týká § 3 odst. 2 , kde se lhůta pro uplatnění nároku podle tohoto zákona prodlužuje z 31. 12. 2001 na 31. 12. 2002. Původní znění totiž fakticky znamenalo, že lhůta k uplatnění nároku by mohla být kratší než půl roku. Takto krátká lhůta nebyla v žádném z předchozích zákonů. Na nepřiměřenost této lhůty upozorňovala již vláda a Senát vzal v úvahu, že oprávněnými osobami jsou převážně starší lidé, pro které není vždy snadné obstarat rychle potřebné doklady. Ze všech uvedených důvodů lhůtu prodloužil.

Ostatní návrhy jsou spíše zpřesnění, jako např. definice dětí jako osob do 18 let.

Paní poslankyně, páni poslanci, žádám vás v zastoupení Senátu, abyste návrh zákona podpořili ve znění senátním. Připomínám, že i předkladatelé v Senátu s uvedenými pozměňovacími návrhu vyjádřili souhlas.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Nikdo. Rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následného usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěným do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, podle sněmovního tisku 859/5, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 859/6."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 193 ze 172 přítomných poslanců hlasovalo 144 pro, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme přijali. Děkuji navrhovateli i zpravodaji, panu senátorovi Kroupovi. Končím projednávání bodu 104.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

 

105.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb.
/sněmovní tisk 786/5 / - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 786/6. Vítám mezi námi paní senátorku Soňu Paukrtovou.

Prosím, aby se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřil navrhovatel, pan poslanec Zdeněk Kořistka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že všichni máte sněmovní tisk 786/6, který nám Senát poslal do sněmovny. Tři pozměňovací návrhy se týkají: za prvé názvu zákona; za druhé specifikace položek zboží, které spadá z 22% daně z přidané hodnoty na 5% daň; za třetí problematiky duty tax free - Senát navrhuje vypustit verzi přijatou Poslaneckou sněmovnou.

Já si myslím, že to na vysvětlení stačí a že můžeme pokračovat v projednávání tohoto tisku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní se táži pana zpravodaje Libora Ježka, zda hodlá vystoupit. Nehodlá.

Otevírám rozpravu. Připomínám, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy.

Táži se paní senátorky, zda hodlá vystoupit v rozpravě. Dámě udělíme slovo jako první, poté se přihlásil pan ministr Jaroslav Schling. Prosím, paní senátorko.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP