(17.50 hodin)

Senátorka Soňa Paukrtová: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, několik slov k tomu, proč Senát přijal zmíněné pozměňovací návrhy. Nejprve k první skupině.

V části 2 článek 2 bod 1 - 3 byly zprecizovány úpravy položek a upraveno číslování jedné položky tak, aby nedocházelo k nesprávné interpretaci úmyslu zákonodárce a daňovým únikům, zvláště pokud se týká položky pod bodem 1, ze které není přímo ze zákona patrné, o jakou podskupinu výrobků se jedná. Byla vypuštěna část 3, 4 a 5. Tato část se týká duty shop free. Senát má dojem, že by bylo žádoucí ukončení duty free shopů k 31. 12. 2001, a to nejen z důvodu závazků vůči Evropské unii, ale i kvůli tomu, že nejsou zachovány rovné podmínky pro podnikatelské subjekty v České republice. Proto vás prosím o schválení pozměňovacích návrhů, jak vám je předkládá Senát. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní senátorko. Hovořit bude ministr dopravy Jaromír Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych zde zastoupil nepřítomného kolegu Rusnoka a sdělil vám, že podle názoru Ministerstva financí Senát svými pozměňovacími návrhy zkvalitňuje předlohu již schválenou Poslaneckou sněmovnou. Kromě upřesnění některých výrobků, které jsou nově zařazeny do snížení sazby DPH, se jedná o již zmiňované ukončení platnosti povolení k prodeji zboží za ceny bez daní v prodejnách duty free na silničních celních přechodech. Jedná se o to, že prodloužení schváleného termínu nejen komplikuje naše jednání o vstupu do Evropské unie, ale také prodlužuje i stav, kdy může dál docházet k celním a daňovým únikům.

Doporučuji tedy schválit tento návrh ve znění, které nám bylo postoupeno Senátem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování. Podle § 97 odstavec 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb., podle sněmovního tisku 786/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 786/6.

Na základě žádosti z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 194 z přítomných 164 poslanců pro bylo 76, proti 78. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme nepřijali.

 

Budeme tedy hlasovat, a to podle § 97 odstavec 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Prosím, aby bylo nastaveno potřebné kvorum.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřební dani, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb., ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 786/5."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 195 z přítomných 169 poslanců pro 159, proti 5. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji navrhovateli, děkuji paní senátorce Paukrtové. Končím projednávání bodu číslo 105.

 

Dalším bodem je

 

106.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 840/3/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 840/4.

Vítám mezi námi pana senátora Milana Štěcha. Prosím, aby se za navrhovatele k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, Senát vrátil sněmovně zákon č. 117/1995, jeho novelu, která je obsažena ve sněmovním tisku 840/3. Senát připojil k novele několik dílčích legislativně technických změn, které po posouzení považuji za rozumné, a proto doporučuji hlasovat o předloženém tisku ve znění, jak jej sněmovně postoupil Senát.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Nyní se táži zpravodaje pana poslance Jaroslava Štraita.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Doporučuji znění schválené Senátem.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Opět připomínám, že není možné při novém projednávání návrhu zákona podávat pozměňovací návrhy.

Táži se, zda vystoupí pan senátor Milan Štěch. Je tomu tak. Udílím mu proto slovo.

 

Senátor Milan Štěch: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, jak bylo už panem ministrem sděleno, je to jednoduchá oprava. V prvé části pod body 1, 4 a 5 řešíme, aby byl zachován zaopatřovací příspěvek pro vymezený okruh osob, tj. např. výživné pro neprovdané matky, výživné pro rozvedené ženy apod., a aby tento zaopatřovací příspěvek nebyl podmiňován dohodou, kterou by musel předem schválit soud, protože soudům podle zákona o rodině nenáleží zmocnění, aby takové rozhodnutí mohly přijmout.

Druhá část pozměňovacích návrhů pod body 2 a 3 se týká určitého nesouladu ve výběru pokut. My navrhujeme, aby pokuty plynuly do příjmů kraje, aby to bylo v souladu se zákonem č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. To znamená, aby tam nebyl rozpor, že by tyto pokuty měly plynout státu.

To jsou hlavní důvody, proč návrh předkládáme, a žádáme vás o schválení. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP