(18.10 hodin)
(pokračuje Brožík)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 198 z přítomných 169 poslanců pro 124, proti 14. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji panu místopředsedovi vlády i panu senátoru Doubravovi. Končím projednávání bodu č. 107.

 

Přikročíme k dalšímu bodu, kterým je bod číslo

 

108.
Návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
/sněmovní tisk 740/5/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 740/6. Opět mezi námi vítám již dnes po druhé paní senátorku Soňu Paukrtovou.

Prosím, aby se za navrhovatele k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr zemědělství Jan Fencl.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů je vrácen Senátem Poslanecké sněmovně s celkem 20 pozměňovacími návrhy. Z tohoto počtu je 9 legislativně technickou úpravou textu, 8 zpřesněním textu a pouze 3 se týkají věcné problematiky. V prvním se odstraňuje podmíněnost schválení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací krajským zastupitelstvem souhlasným stanoviskem ministerstva a nahrazuje se jeho projednáním. Ve druhém se text týkající se zmocnění obce k vydání umožňující vybírat poplatek za zhodnocení pozemku výstavbou vodovodu nebo kanalizace přenáší z tohoto zákona do zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Toto řešení je legislativně vhodnější a úplnější. Ve třetím věcném pozměňovacím návrhu jde o přenos odpovědnosti za výběr technického auditora ze seznamu auditorů z ministerstva na žadatele o technický audit.

Ctěná sněmovno, se všemi pozměňovacími návrhy jako předkladatel souhlasím a prosím vás o schválení návrhu zákona o vodovodech a kanalizacích ve znění vráceném Senátem. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Nyní se táži zpravodajky zemědělského výboru, paní poslankyně Olgy Sehnalové. Také ona se chce vyjádřit k vrácenému návrhu zákona.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, protože pozměňující návrhy, které projednal a schválil Senát, jsou upřesňující a zkvalitňují předložený návrh zákona, doporučuji senátní verzi ke schválení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní kolegyně. Táži se, zda se chce vyjádřit zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Hrnčíř. Není tomu tak.

Otevírám tedy rozpravu. Táži se paní senátorky, zda hodlá vystoupit. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Senátorka Soňa Paukrtová: Vážení poslanci, vážené poslankyně, já myslím, že vše podstatné k pozměňujícím návrhům schváleným Senátem bylo již řečeno, a já vás prosím, zdali byste nepřijali pozměňovací návrhy schválené Senátem, neboť upřesňují tento zákon a usnadňují jeho aplikaci.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní senátorko. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování. Podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) podle sněmovního tisku 740/5, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 740/6.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 199 z přítomných 169 poslanců pro 95, proti 64. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu ministru zemědělství a paní senátorce Paukrtové. Končím projednávání tohoto bodu č. 108.

 

Tím jsme se, vážené kolegyně, vážení kolegové, vypořádali se všemi návrhy zákonů, které nám byly vráceny nebo postoupeny Senátem. Nyní podle schváleného programu přistoupíme k projednávání dvou prvních čtení, a to bodů 33 a 34. Ten první je

 

33.
Vládní návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon integrované prevenci)
/sněmovní tisk 960/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, mé úvodní slovo k zákonu o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů bude skutečně velmi stručné.

Tento zákon je zákonem, který zjednodušuje procedury, administrativu, která souvisí s povolováním činností, které se dotýkají životního prostředí. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, pane ministře. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, prosil bych vás ještě o půl hodinky strpení a zklidnění atmosféry ve sněmovně, aby i hosté na galerii slyšeli zdůvodnění návrhu zákona od pana minstra Kužvarta. A myslím to skutečně vážně.

Prosím pana kolegu Kvapila, Ondruše - chlapi, jděte diskutovat ven.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Já vám děkuji za možnost dokončit toto skutečně stručné úvodní slovo.

Tento zákon zprůhledňuje ony povolovací procedury. Tento zákon především klade důraz na zlepšení technologií v průmyslu, v energetice, v zemědělství, nikoli že by jako doposud to byl zákon, který se týká řešení problémů životního prostředí způsobem end of high technology, to znamená - na komín dáme lepší filtry, vybudujeme lepší čistírnu odpadních vod. Tento zákon bude motivovat průmysl, energetiku, zemědělství k tomu, aby jednotlivé procesy již ve své podstatě, jednotlivé technologie byly ekologicky šetrné, nikoli dodatečně odstraňovat nějaké znečištění, např. znečištění ovzduší, znečištění vod.

Další bod, ke kterému bych chtěl pronést několik slov, je to, že tento zákon je výrazně "prokrajský", primární rozhodování bude na krajích. Další důležitý moment se týká financí. Finanční prostředky, které by byly vybrány na základě udělování pokut, z 50 % budou směřovat do rozpočtu krajů, z 50 % do Státního fondu životního prostředí.

Vím, že veliká diskuse již se odehrála a bude se odehrávat okolo Agentury trvale udržitelného rozvoje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP