(18.50 hodin)

Poslanec Jan Vidím: Za člena správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny je navrhován pan Karel Kos.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 201 z přítomných 171 poslanců pro 82, to znamená, tento návrh získal 82 hlasů.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena správní rady Ústřední pojišťovny VZP je navrhován pan Lubomír Mikš.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 202 navržený kandidát získal 29 hlasů.

 

Poslanec Jan Vidím: Za členku správní rady ÚP VZP je navrhována paní Alena Paukertová.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 203 navržená kandidátka získala 57 hlasů.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že v prvním kole nebyl zvolen žádný z navržených kandidátů členem správní rady ÚP VZP. Přistoupíme bezprostředně ke kolu druhému, do kterého postupují dva kandidáti s největším počtem obdržených hlasů, tedy pan Karel Kos a paní Alena Paukertová.

Čili za člena správní rady ÚP VZP je navrhován pan Karel Kos.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 204 pan Karel Kos získal 117 hlasů.

 

Poslanec Jan Vidím: Pan Karel Kos byl zvolen členem správní rady ÚP VZP. Tím tato volba končí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo.

Přistoupíme k dalšímu bodu, to je bod

 

80.
Návrh na volbu členů dozorčí rady Grantové agentury

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové. Ve stanovené lhůtě volební komisi byly předloženy poslaneckými kluby tyto návrhy: Jarolím Bureš - KDU-ČSL, Lenka Deverová - US, Jiří Fanc - KDU-ČSL, Stanislav Fischer - KSČM, Eduard Gombár - ČSSD, Boris Kreuzberg - ČSSD, Hubert Kříž - ODS, Miroslav Macháček - ČSSD, Michal V. Marek - ODS, Antonín Sochor - ODS, Augustin Svoboda - ČSSD. 22. června byly všechny tyto návrhy zaslány na vědomí poslaneckým klubům.

Jedná se o volbu devíti členů dozorní rady Grantové agentury. Jejich čtyřleté volební období započne dnem zvolení.

Pokud jde o způsob volby, citovaný zákon neupravuje způsob volby. Volební komise navrhuje volbu tajnou. Hlasovací lístky jsou připraveny.

Poprosil bych vás, pane předsedající, kdybyste otevřel rozpravu jak k navrženým kandidátům, tak ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano. Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí, jak k navrženým kandidátům, tak k návrhu volební komise na provedení tajné volby. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu volební komise, aby volba proběhla tajným hlasováním.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 205 z přítomných 171 poslanců pro 145, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že zřejmě bude i jiné tajné hlasování, přerušuji nyní projednávání tohoto bodu a otevřeme bod č. 81, kterým je

 

81.
Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

 

Prosím opět pana předsedu Vidíma, aby se ujal slova za volební komisi.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, paní a pánové. Volební komisi ve stanovené lhůtě byly předloženy tyto návrhy: Jiří Drda - ODS, Tomáš Kvapil - KDU-ČSL, Miroslava Vlčková - KSČM. 22. června byly pak rozeslány všem poslaneckým klubům.

Jedná se o volbu jednoho člena dozorčí rady, kterému započne jeho čtyřleté volební období dnem zvolení.

Pokud jde o způsob volby, zákon ho neupravuje. Volební komise navrhuje volbu tajnou. Hlasovací lístky jsou připraveny.

Poprosil bych vás, pane předsedající, opět o otevření rozpravy jak ke kandidátům, tak ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

 

Přistoupíme k hlasování o návrhu volební komise, aby i tato volba člena dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení proběhla tajným hlasováním.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 206 z přítomných 169 poslanců pro 148, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

I v tomto případě přerušuji projednávání tohoto bodu č. 81 a otevírám bod číslo

 

102.
Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

 

Prosím, pane předsedo, ujměte se slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové. Poslaneckými kluby byly předloženy tyto návrhy: Petr Branný - KSČM, Michal Doktor - ODS, Vladimír Doležal - ODS, Josef Hojdar - ČSSD, Libor Ježek - ODS, Miroslav Kalousek - KDU-ČSL, Ivan Pilip - US, Vlastimil Tlustý - ODS, Milan Urban - ČSSD a Miroslav Vlček - ČSSD. 28. června byly návrhy rozeslány na vědomí všem poslaneckým klubům.

Jedná se o volbu devíti členů dozorčí rady podle zákona 238/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů, který je účinný dnem 1. září letošního roku. Téhož dne započne zvoleným členům jejich pětileté volební období.

Pokud jde o způsob volby, citovaný zákon ho neupravuje. Volební komise pak navrhuje volbu tajnou. Hlasovací lístky jsou připraveny.

Pane předsedající, prosím o otevření rozpravy ke kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

 

Přistoupíme k hlasování o návrhu volební komise, aby i tato volba proběhla tajným hlasováním.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 207 z přítomných 168 poslanců pro 138, proti 3. Návrh byl přijat.

 

V tomto případě, pane předsedo, vyhlaste volby.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, poprosil bych vás, abyste vyhlásil lhůtu pro vydávání hlasovacích lístků do 19.15 hodin.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vyhlašuji přestávku na provedení tajných voleb do 19.15 hodin. Poté budeme pokračovat v projednávání bodu č. 100 - zprávy vyšetřovací komise, kterou jsme před projednáváním těchto zákonů přerušili, až do vyčerpání všech přihlášených do rozpravy.

Vyhlašuji pauzu do 19.15 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 18.59 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP