(9.40 hodin)
(pokračuje Klaus)

Nicméně prosím, aby jako osvědčená dvojice zůstali u stolku zpravodajů, protože přecházíme k bodu číslo

 

59.
Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti
/sněmovní tisk 872/ - třetí čtení

 

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 872/2. Otevírám rozpravu ke třetímu čtení.

 

Mohu, pane poslanče, dodatečně vyvolat předsedu volební komise, aby nám sdělil nález včerejších voleb?

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, byli jste seznámeni s výsledky prvního kola tajných voleb. Nyní je na mně, abych vás seznámil s výsledky druhého kola včerejších tajných voleb.

Při volbě členů dozorčí rady České konsolidační agentury (bod 102) bylo vydáno 172 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo pak 170 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Petra Braného bylo odevzdáno 78 hlasů, pro pana Miroslava Kalouska bylo odevzdáno 63 hlasů a pro pana Ivana Pilipa bylo odevzdáno 86 hlasů. Ve druhém kole tedy nebyl zvolen nikdo. Tím tato volba končí.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky druhého kola volby členů dozorčí rady Grantové agentury (bod 80). Bylo vydáno 172 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 170 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Jarolíma Bureše bylo odevzdáno 30 hlasů a pro pana Borise Kreuzberga bylo odevzdáno 77 hlasů. Ve druhém kole také nebyl zvolen nikdo a tato volba také končí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. A nyní pokračujme v rozpravě. Prosím pana poslance Němce.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já samozřejmě nebudu v rozpravě ve třetím čtení polemizovat s tímto návrhem zákona, zda je myšlenka dobrá, či špatná, nicméně chtěl bych upozornit, že je to norma se zásadními a velmi širokými dopady jak na právnické osoby, tak na podnikající fyzické osoby i na privátní, tedy nepodnikající fyzické osoby.

Jsem přesvědčen, že znění, které bylo předloženo vládou, a bohužel i pozměňovací návrhy, které jsou předloženy z rozpočtového výboru, neumožňují tento zákon, pokud by byl schválen, zasadit korektně do právního řádu ČR. Chtěl bych upozornit na to, že tento návrh zákona, pokud by byl schválen, neumožní např. platby do notářské úschovy, neumožní platbu do soudní úschovy, neumožní platbu do advokátské úschovy, a to ani nemluvím o tom, že neumožní používat šeky, v čemž samozřejmě nevidím žádný problém, protože v případě platby šekem, kdy výstavcem je banka, jsou obě strany prokazatelně a jednoznačně identifikovány, a nevidím tedy důvod, proč by takovéto platby nebyly možné.

Vzhledem k návrhu, který na závěr svého vystoupení v rozpravě ve třetím čtení předložím, bych chtěl říci, že tato norma neimplementuje žádné právní předpisy práva Evropských společenství, tudíž není nějaký akutní spěch na to, abychom se s tímto zákonem vypořádali. Navrhuji tedy v rozpravě ve třetím čtení v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny vrácení tohoto návrhu zákona do druhého čtení s tím, aby tento návrh zákona projednal ústavně právní výbor.

Jsem, dámy a pánové, opravdu přesvědčen, že pokud by byl zákon schválen v této podobě, dostáváme se do kolize s dalšími právními předpisy. Opravdu nyní nechci polemizovat o potřebnosti či nepotřebnosti této normy, ale jsem přesvědčen, že nemůžeme v tuto chvíli návrh ani ve vládním znění, ani ve znění rozpočtového výboru schválit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Němcovi. Hlásí se někdo další do rozpravy ve třetím čtení? Rozumím tomu, že to byl návrh na opakování druhého čtení. Hlásí se někdo další? Nehlásí. Prosím tedy o závěrečná slova navrhovatele a zpravodaje.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, především vám chci poděkovat za schválení předcházející normy. Myslím, že je to velmi dobrý krok na cestě ke zprůhlednění veřejných financí.

Pokud jde o tento návrh zákona, souhlasím s návrhem rozpočtového výboru, resp. s komplexním pozměňovacím návrhem rozpočtového výboru, který upřesňuje předložený návrh. Nemohu ovšem doporučit další pozměňovací návrhy, tzn. pozměňovací návrhy pana poslance Doležala a pana poslance Chytky. Tam zejména pokud jde o zvyšování minimálního limitu se tím v podstatě eliminuje smysl tohoto zákona, tzn. omezit možnost nad určitou částku používat hotovostních plateb, což jak známo vede k velmi složité identifikaci plátců, resp. identifikaci původu těchto prostředků.

Pokud jde o další část pozměňovacího návrhu pana poslance Doležala, to je § 3 odst. 3 písm. e), vychází z toho, že platby v hotovosti provedené prostřednictvím pošty a držitele devizové licence, jakož i vklady na účet u banky nebo spořitelního družstva jsou možné nad stanovený limit jen tehdy, jsou-li uskutečněny osobou na její vlastní účet. Navrhované znění tedy vychází z toho. Pozměňovací návrh B1 tuto omezující podmínku ruší a tím je v rozporu s principem omezení plateb v hotovosti, stejně tak v rozporu se smyslem tohoto zákona.

S návrhem pana poslance Němce nechci polemizovat v detailech, nicméně například šek není pod režimem tohoto zákona, protože není hotovostní platbou, a tudíž myslím, že ta věc je složitější. Žádám vás proto o posouzení tohoto návrhu ve třetím čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se zpravodaje, zda chce vystoupit se zpravodajským, nikoli poslaneckým vystoupení, aby uspokojil pana předsedu Sobotku, který ho ale stejně neposlouchá, takže potom apriorně něco řekne.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Pane předsedo, potěšilo by mě, kdyby se mi vystoupením opět podařilo zvednout ze židle pana kolegu Sobotku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ne, to neříkejte, odebral bych vám slovo.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Já se svého závěrečného slova vzdávám a navrhuji hlasovat o návrhu pana kolegy Němce.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, jsme připraveni hlasovat. Pozvu do sněmovny poslance. Je tady prosba o odhlášení. Odhlásím vás tedy a prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat o návrhu poslance Němce na opakování druhého čtení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 280 z přítomných 169 poslanců 86 pro, 83 proti. Návrh byl přijat.

 

Nastane nová kontrola tlačítek. (Krátká pauza.) Je to v pořádku, zákon jsme vrátili do druhého čtení. Děkuji panu ministrovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP