Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
13. července 2001 v 9.01 hodin

Přítomno: 155 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové. Devátá hodina odbila, zahajuji dnešní jednání 37. schůze. Je to desátý, jubilejní jednací den, tudíž se nenechte prosím odradit tím faktem, že je pátek a třináctého k tomu.

Pan kolega Drda má náhradní kartu č. 2. Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami, případně mi ohlásili, kdo z vás požádal, stejně jako pan poslanec Drda, o vydání náhradní karty.

Sděluji, že omluvení své účasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: paní Petra Buzková - dlouhodobě plánované lékařské ošetření, Laštůvka Vladimír, Payne Jiří, Ransdorf Miloslav - pracovní návštěva Číny a Korejské lidově demokratické republiky, Bartoš Walter, Suchánek Pavel, Svoboda Pavel, kteří reprezentují Poslaneckou sněmovnu v tenise, Fajmon Hynek - zahraniční služební cesta, Karel Sehoř z osobních důvodů, Zdeněk Škromach z důvodu zahraniční cesty, Lubomír Zaorálek z důvodu účasti na konferenci ve Španělsku.

Z členů vlády se omlouvá Pavel Dostál - pracovní cesta do republiky Chorvatsko, Bohumil Fišer - zahraniční cesta, Jan Kavan - účast na sympoziu Nadace Andrea Papandrea v Řecku a Jaroslav Tvrdík - dlouhodobě plánovaná pracovní cesta do vojenských posádek mimo Prahu.

Chtěl bych vám prozradit sladké tajemství, že budeme pokračovat v projednávání bodů 83, 90, 91 a 93 a následně dalších, kterých zbývá ještě 13. Je-li pátek třináctého, máme třináct bodů k projednání.

Pan poslanec Vejvoda náhradní karta č. 3.

Je tedy jenom na nás, nakolik efektivně se nám podaří strávit dnešní, věřím pouze dopolední jednací den, možná také odpolední.

V tuto chvíli v každém případě zahajuji projednávání bodu

 

83.
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2000
/sněmovní tisk 911/

 

kde byla přerušena všeobecná rozprava, a přihlášku do ní má teď pan poslanec Svatomír Recman, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové. Považuji projednání státního závěrečného účtu ČR za jeden ze stěžejních bodů, které v průběhu roku projednává Poslanecká sněmovna a který je na programu probíhající 37. schůze.

Jsem si vědom toho, že je to výrazné politikum s dopadem na každého občana, na každou obec, samosprávu, podnikatele v České republice. Jsem si vědom toho, že státní rozpočet i státní závěrečný účet vyžadují určitou pozornost, a chtěl bych proto s některými závěry, které předložila vláda ve státním závěrečném účtu, polemizovat, popřípadě interpretovat některé argumenty ze svého pohledu a v řadě případů říci odlišný názor, než má vláda a ČSSD na stav státních a veřejných financí v České republice za uplynulý fiskální rok.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče, já bych jenom chtěl všechny požádat, kdo nehodlají poslouchat pana poslance Recmana, aby opustili tento jednací sál. Mohu vám slíbit, že se minimálně 45 minut nebude o ničem hlasovat, ale byl bych rád, aby on mohl v klidu předložit svoji zprávu. Děkuji.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji, pane předsedající. Proto moje vystoupení bude řekl bych rozsáhlejší oproti mým vystoupením k předchozím státním rozpočtům a státním závěrečným účtům ČR, kdy jsem vystupoval se stanoviskem poslaneckého klubu komunistické strany. Na druhé straně ale mohu slíbit, že tak jako v minulosti vystupovala řada mých kolegů v této problematice, budu v této chvíli z poslaneckého klubu jediný, který vystoupí ke státnímu závěrečnému účtu.

Obsah svého vystoupení bych rozdělil do čtyř částí, které přednesu v obecné rozpravě, a velice krátký návrh usnesení, který bych přednesl v podrobné rozpravě.

V obecné rozpravě bych se chtěl věnovat již zmíněným čtyřem částem. Ta první se bude dotýkat návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, který vláda předložila ve svazku pod písmenem A. Ve druhé části bych polemizoval s některými pasážemi v hodnocení ekonomického vývoje České republiky z pohledu vlády, tak jak je prezentováno v tisku B. Ve třetí části bych se věnoval výsledkům hospodaření státního rozpočtu České republiky v loňském roce, tak jak je prezentováno v části ve svazku C. A ve čtvrté části bych se zmínil jen velice stručně k některým pasážím, které se týkají vývoje státních aktiv a pasiv, které jsou prezentovány vládou v části ve svazku D.

První část k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny. Ve vládním návrhu usnesení Poslanecké sněmovny je v bodě III doporučeno vyslovit souhlas s úhradou té části schodku státního rozpočtu ČR, která převyšuje původně schválenou výši snížením schváleného schodku hospodaření státního rozpočtu v letošním roce. Vláda tak velkoryse vyšla vstříc požadavkům Občanské demokratické strany.

Neurčitá formulace textu usnesení je ve zdůvodnění návrhu a ten je na straně 1 zpřesněn tak, že se toho má dosáhnout zlepšeným hospodařením, zejména na straně příjmů. Jedná se o částku 10,9 miliardy korun.

Při posuzování předloženého návrhu je nutno brát v úvahu, že schválený státní rozpočet na letošní rok zahrnuje vliv operací státních finančních aktiv, zatímco zpráva o státním závěrečném účtu vychází z údajů bez těchto operací. Po zahrnutí těchto operací do státního závěrečného účtu se ukáže, že předložený návrh je vzhledem k úkolům letošního roku nereálný - alespoň to je můj názor.

Příjmy státního rozpočtu na letošní rok jsou o 4,5 % vyšší než výsledek dosažený v minulém roce a výdaje by se měly zcela nerealisticky snížit o 1,2 %, absolutně je to 8,1 miliardy korun proti loňské skutečnosti. Schodek rozpočtu je schválen o více než 40 % vyšší ve srovnání s minulým rokem a ke splnění požadovaného úkolu by musel klesnout o 55 %. Schodek - připomínám - v roce 2000 dosáhl 84,6 miliardy korun a schválený schodek na rok 2001 je 49 miliard korun, a požaduje se další pokles na absolutní úroveň 38,1 miliardy korun.

Vzhledem k neúnosně nízkým rozpočtovým výdajům v letošním roce by při promítnutí celé sporné částky do rozpočtových příjmů znamenalo jejich zvýšení proti minulému roku o 6,3 %.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP