(11.00 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Kocourkovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, pane viceguvernére, kolegyně a kolegové, já jsem přesvědčen, že bychom právě roční zprávě České národní banky o hospodaření měli věnovat mimořádnou pozornost. Jsou pro to minimálně dva důvody, které chci uvést na podporu tohoto požadavku.

Ten první důvod je, že otázka postavení ČNB, jejího hospodaření jako cedulové banky státu je velice citlivou hospodářskou, ale i politickou záležitostí, a pod slovem politická myslím zejména onu definovanou nezávislost centrální banky v té obecné poloze, tak jak vyplývá ze zákona o ČNB. Jsem přesvědčen o tom, že v roce 2000 tato nezávislost centrální banky v našem systému byla zachována, a věřím, že tomu bude po novele zákona o ČNB opět i v následujícím období.

Tím druhým důvodem je otázka ekonomická, protože tato centrální banka skutečně disponuje značnými finančními prostředky. Zpravodaj zde zmínil, že výnosy v podstatě přesahují 92 mld. Kč, náklady dosahují téměř 90 mld. Kč, zisk v loňském roce byl 2,5 mld. Kč. Chci ještě připomenout devizové rezervy, které ke konci roku dosáhly 13,6 mld. amerických dolarů, což znamená, že při přepočteném kursu dosahují úrovně 500 mld. Kč, a to je řádově blíž příjmové stránce státního rozpočtu. Srovnávám to právě s touto oblastí, protože jsme před několika okamžiky projednali státní závěrečný účet. Takže si myslím, že jak v ekonomické, tak politické a zejména v měnové oblasti má rozhodnutí Bankovní rady ČNB dominantní vliv na chování české společnosti, na chování české ekonomiky a bankovního sektoru.

Chtěl bych z tohoto místa ocenit zejména řešení dlouhodobého problému, to byl vztah ČNB k Národní bance slovenské, vyplývající ze závazků z rozdělení Československa a vyrovnání závazků. Myslím si, že je velkým kladem, že ČNB to v loňském roce uzavřela.

Já bych se na závěr svého vystoupení chtěl obrátit na pana viceguvernéra s otázkou, která se týká oblasti nestandardní operace, tak jak je popsána na straně 5 roční zprávy. Týká se to operace IPB - pokrytí ztrát a garancí, které převzala ČNB jako garance za převzetí Československou obchodní bankou Investiční a Poštovní banky. Chtěl bych se zeptat pana viceguvernéra, jak se promítly do hospodaření České národní banky v roce 2000, popřípadě jak se promítnou v letošním roce. Nikde jsem se v roční zprávě o této operaci, vůbec o těch garancích a závazcích nedozvěděl a myslím si, že tato situace měla vliv i na hospodaření ČNB v loňském roce.

Na závěr chci podpořit usnesení, které přednesl zpravodaj, a to, abychom tuto zprávu České národní banky vzali na vědomí. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se dále hlásí do všeobecné rozpravy? (Nikdo se nehlásí.) Táži se pana viceguvernéra, zda chce eventuálně říci své slovo k této otázce - nebo nemá potřebu odpovědět na tuto otázku? Prosím.

 

Viceguvernér ČNB Oldřich Dědek: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi jenom v úvodu říci, že to je vlastně poprvé, kdy ČNB v tomto plénu skládá účty Poslanecké sněmovně. Domníváme se, že toto je určitým projevem důležitosti naší instituce ve společnosti. My jsme se v tomto směru na projednávání pečlivě připravili.

Byl zde vznesen dotaz pana poslance Recmana na otázku nákladů pro Českou národní banku plynoucích z operace s Investiční a Poštovní bankou. V této fázi bych k tomu jenom řekl zhruba to, že podle konstrukce smluvních dokumentů je část nákladů pro Českou národní banku garantována zpětně Ministerstvem financí. V současné době je situace taková, že Čs. obchodní banka avizovala, že z titulu slibu odškodnění bude požadovat po České národní bance zhruba 20 miliard Kč. Ukazuje se však, že značná část těchto prostředků je kryta státní zárukou. Pro letošní rok jsme zatím na tuto skutečnost nereflektovali v našem rozpočtu, nicméně je to otázka stále pohyblivá a Česká národní banka bude velmi detailně - při případném požádání - Poslaneckou sněmovnu o této situaci informovat.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu viceguvernérovi. Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. (Nikdo se nehlásí.) Všeobecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Pan poslanec Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Jak jsem avizoval, přednesu návrh usnesení, který plyne z usnesení rozpočtového výboru. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna podle § 47 odst. 7 zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, bere na vědomí roční zprávu o výsledku hospodaření ČNB za rok 2000."

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu končím.

Budeme hlasovat. Já vás odhlásím. Prosím, abyste se všichni znovu zaregistrovali svými kartami. Budeme hlasovat o formulaci usnesení, tak jak ji přednesl poslanec Kocourek - sněmovna bere na vědomí tuto roční zprávu.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 391 z přítomných 108 poslanců - pane viceguvernére, naprosto unikátní výsledek - 108 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

To jistě demonstruje vážnost, kterou Česká národní banka požívá v této instituci. Děkuji. Návrh usnesení byl schválen. Tím jsme skončili projednávání bodu 86. Děkujeme panu viceguvernérovi, s kterým se tímto loučím za všechny.

 

88.
Finanční zabezpečení dokončení programu obnovy vodních toků
a souvisejících vodohospodářských zařízení po povodních v letech 1997 a 1998
/sněmovní tisk 902/

 

Pan ministr Fencl.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedo, ctěná sněmovno, máte před sebou materiál, který je věcným naplněním usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a to číslo 1366, přijatého na 29. schůzi, jímž požádala vládu, aby za účelem dokončení nápravy škod způsobených povodněmi v letech 1997 a 1998 zajistila dostatek finančních zdrojů pro roky 2001 a 2002, o způsobu zajištění finančních prostředků informovala Poslaneckou sněmovnu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP