(14.20 hodin)
(pokračuje M. Zeman)

Nedomnívejme se tedy, že stojíme před, byť svým rozsahem ojedinělým, přesto lokálním a krátkodobým incidentem. Není to lokální incident, není to krátkodobý incident, a koneckonců není to ani incident. Je to něco, co bych nenazýval válkou civilizací. Když už, tak bych mluvil spíše o sváru mezi civilizací a anticivilizací. Ale je to nesporně svár kultur, svár té kultury, pro niž je centrální hodnotou hodnota lidského života, s tou kulturou, která obsahuje pohrdání lidským životem. A právě proto bude tento svár dlouhodobý.

Třetí, předposlední princip, který bude postoj vlády určovat, je založen na komplexnosti tohoto boje. Chápu, že zejména méně vnímavé povahy budou redukovat tento boj pouze na jeho vojenskou složku. Chci vás upozornit, že tento boj je mnohadimenzionální. Zničit mezinárodní terorismus mimo jiné znamená zničit jeho ekonomickou základnu, to znamená způsoby jeho financování. Zničit ekonomickou základnu terorismu znamená zničit zdroje, z nichž teroristé získávají své finanční prostředky, ať již se jedná o nelegální obchod se zbraněmi, s drogami, ať už se jedná o praní špinavých peněz nebo o jakékoli další operace podobného typu. I zde, byť úměrně svým možnostem, má Česká republika své místo, a já bych vás proto chtěl vyzvat, abychom se připravili na dlouhý a komplexní boj, který samozřejmě přesáhne funkční období jakékoli vlády České republiky. Nicméně je to boj, který je třeba svést, protože ponecháme-li teroristům volnou ruku, nebudeme-li reagovat dostatečně důrazně a především dostatečně dlouhodobě, pak nakonec dojde k tomu, co se v historii již několikrát stalo, že nepřítel příliš zesílí, a jeho potlačení bude ještě obtížnější, než je tomu dnes.

Princip poslední, který bych v této sněmovně rád zmínil, spočívá ve výzvě, aby se nikdo z nás, byť v České republice nastává volební rok, nepokoušel zneužít, ať zleva nebo zprava, této tragédie k získávání politických bodů. Považoval bych to, kolegyně a kolegové, za politický hyenismus. Nedomnívám se, že politický terorismus je levicový nebo pravicový. Domnívám se, že demokratická levice i demokratická pravice se musí v této vzácné chvíli spojit proti společnému nepříteli. Nemluvme prosím o tom, jak se objevilo v jednom článku, že ti, kdo nemají rádi hamburgery v MacDonaldu, nebo televizní seriál Dallas, abych přesně citoval, vytvářejí runway pro start teroristických letadel. Považuji to za velmi hloupý názor. A za stejně tak hloupý názor bych považoval, kdyby došlo k tomu, že ti, kdo z Národně sociálního bloku v Mostě demonstrují a vydávají za svého hrdinu bin Ládina, byli označováni za pravičáky. Nejsou to ani pravičáci ani levičáci, jsou to lidé bez charakteru, jsou to lidé bez inteligence.

A chtěl bych vás informovat, že jsem uložil ministru vnitra a ministru spravedlnosti, aby právě proti těmto lidem v rámci platných zákonů byl podniknut energický zásah, protože je něco úplně jiného, když komentujeme vnější vlivy, a úplně něco jiného je, když můžeme zasáhnout tam, kde jsou vnitřní vlivy ovlivnitelné.

Závěrem vám chci sdělit, že vláda v duchu těchto principů je plně připravena v jakékoli oblasti vojenské i nevojenské poskytnout pomoc nejen Spojeným státům a nejenom Severoatlantické alianci, ale celému civilizovanému světu, a to i nad rámec čl. 5 Washingtonské smlouvy. Zavazuje nás k tomu nikoli pouze naše spojenectví. Zavazují nás k tomu kulturní hodnoty, které společně sdílíme.

Věřím, že Poslanecká sněmovna v budoucích měsících tuto aktivitu vlády podpoří.

Děkuji vám za pozornost. (Dlouhotrvající potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji předsedovi vlády za jeho jasná slova o postoji vlády k této věci, která určitě vítáme, i za jeho osobní interpretaci některých těchto věcí, kde i když bychom se mohli pustit do debaty, nebude předmětem našeho dnešního jednání.

Dovolte mi, abych v této chvíli využil začátku schůze ještě k jedné mimořádné věci, kterou je složení poslaneckého slibu novým poslancem. Dobře víte, že poslanec - náš bývalý kolega - Jiří Vlach se vzdal svého poslaneckého mandátu.

Poprosím předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Miloslava Výborného, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, představil nám nového poslance a poté přečetl předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou.

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo Poslanecké sněmovny, pane předsedo vlády, členové vlády, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dne 31. července letošního roku zanikl mandát poslance Parlamentu České republiky pana Jiřího Vlacha. Stalo se tak doručením notářského zápisu o vzdání se mandátu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Mandátový a imunitní výbor na své 65. schůzi dne 6. srpna 2001 přijal usnesení č. 64, ve kterém konstatoval, že panu Jiřímu Vlachovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl, a zároveň konstatoval, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník, pan Jaroslav Perger. Dne 8. srpna 2001 předal předseda Poslanecké sněmovny pan Václav Klaus novému poslanci Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu.

V souladu s ustanovením čl. 23 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění, a § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, v platném znění, je nezbytné, aby poslanec Jaroslav Perger složil poslanecký slib.

Žádám tedy pana poslance Jaroslava Pergera, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance. Všechny přítomné pak žádám, aby povstali. (Děje se.)

Slib poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepší vědomí a svědomí."

 

Poslanec Jaroslav Perger: Slibuji. (Potlesk.)

 

Poslanec Miloslav Výborný: Panu poslanci Pergerovi přeji mnoho úspěchů v poslanecké práci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP