(17. 00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dovolil bych si rovněž přednést alternativní návrh, který právě zazněl, a to proto, že posun ze 60 % na 150 % se mi zdá jako dva poměrně vzdálené návrhy, a tedy abychom měli k dispozici i mezivariantu. Předkládám tedy návrh, který se pouze liší v číslovce, která by byla 100 %.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Je nějaká další přihláška do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a ptám se pana navrhovatele, zdali si přeje přednést závěrečné slovo. Nepřeje si, pan zpravodaj také ne.

Tím končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 924/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr zdravotnictví Bohumil Fišer, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v krátkosti uvedl předkládaný vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem pro předložení předmětného návrhu zákona je především povinnost České republiky promítnout do národní legislativy rozhodnutí Rady EU 1999/615/JHA ze dne 13. září 1999, kterým se látka 4-MTA definuje jako psychotropní látka, na kterou se vztahují kontrolní opatření včetně trestního postihu při jejím zneužití.

Mimo tuto zásadní změnu byly do předkládaného návrhu zákona dále promítnuty i dílčí změny vyvolané praktickými poznatky z aplikace stávajícího zákona v praxi, jako je např. umožnění subjektům, které při své činnosti zacházejí s nepatrnými množstvími návykových látek, zacházet s těmito látkami bez povolení k zacházení. Toto opatření se týká soudně toxikologických laboratoří, hygienických laboratoří, specializovaných diagnostických a vědeckovýzkumných pracovišť vysokých škol a obdobných pracovišť Akademie věd ČR.

Dále jsou návrhem upřesňována ta ustanovení zákona, která ne vždy byla odbornou veřejností vykládána v souladu se záměrem zpracovatele, jako je např. nově jednoznačně stanovený termín, dokdy je osoba, které končí platnost povolení k zacházení a má v úmyslu nadále s návykovými látkami zacházet, povinna podat novou žádost o povolení k zacházení.

Před dnešním jednáním jsem měl možnost se seznámit s usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví k projednávanému návrhu zákona ze dne 13. září 2001, které obsahuje pozměňovací návrhy k tomuto zákonu. S navrženými doplněními vyslovuji souhlas.

Vzhledem k tomu, že se jedná o novelizaci zákona vyvolanou zejména potřebou v co možná nejkratší lhůtě promítnout do české právní úpravy rozhodnutí Rady EU, byl předkládaný návrh zákona zpracován mimo plán legislativních prací vlády ČR s tím, že by měl nabýt účinnosti k 1. 1. 2002.

Z uvedeného důvodu se na vás obracím, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, se žádostí o podporu předkládaného vládního návrhu zákona při jeho dalším projednávání. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fišerovi. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 924/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se vládní novelou návrhu zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů zabýval na své 49. schůzi dne 13. září a doporučil Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon o návykových látkách, a přijal k tomuto návrhu zákona tři doplňky.

Dovolím si velice stručně tyto doplňky okomentovat. V průběhu projednávání této novely Komise OSN pro omamné látky zařadila do seznamu návykových látek a pomocných látek tři nové sloučeniny. My jsme vázáni mezinárodními úmluvami a taktéž tyto tři nové substance musíme pojmout do našeho zákona o návykových látkách, resp. do jeho příloh, takže schválením pozměňovacího návrhu tak, jak ho navrhuje výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, vlastně předejdeme jedné samostatné novele tohoto zákona, což je dozajista pozitivní.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím a zahajuji rozpravu podrobnou, do které se také nikdo nehlásí. Proto končím podrobnou rozpravu.

Tím končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

7.
Návrh poslanců Jaroslava Palase, Jiřího Drdy, Jana Grůzy, Josefa Mandíka,
Františka Brožíka, Pavla Höniga, Oldřicha Vojíře, Ludmily Müllerové, Vojtěcha Filipa,
Petra Horta, Jaroslava Lobkowicze, Vladimíra Doležala, Ladislava Skopala,
Františka Chobota, Pavla Kováčika, Taťány Jirousové a Václava Grulicha
na vydání zákona o myslivosti
/sněmovní tisk 788/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl poslanec Jaroslav Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Když se loni v listopadu začalo diskutovat, zda je potřebný nový návrh zákona o myslivosti či nikoliv, padlo rozhodnutí mezi odbornou veřejností, že tento návrh zákona je potřebný. Předtím, než jsem se já a 17 kolegů postavili do čela této předlohy, věděli jsme, že tento návrh zákona bude velmi střetový a kontroverzní. Uvědomovali jsme si, že odvěký střet mezi těmi, kteří obhospodařují půdy, ať lesní, nebo zemědělskou, a mezi těmi, kteří provozují myslivost, existoval více než 300 let a že tento střet existuje i v této době. Nicméně jsme si uvědomili, že je potřebné vytvořit normu, která by vytvořila zákonný rámec, ve kterém by se myslivost měla pohybovat, a to takový rámec, který by nezvýhodňoval jednu skupinu nad skupinou druhou či třetí.

Po dlouhých diskusích si myslím, že se podařilo vytvořit normu, která se přiblížila určitému konsensu. Myslím si, že podle této normy se může česká myslivost ubírat dlouhou dobu. Proto vás chci požádat, kolegyně a kolegové, abyste tuto normu schválili.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 788/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Zemědělský výbor se zabýval uvedenou předlohou na své 50. schůzi dne 13. září 2001 a přijal k němu usnesení, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 788/2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP