(17.40 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, zvolna se blížíme k okamžiku, ve kterém budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí této předlohy, který byl předložen poslanci ODS proto, že je zjevné, že nadále trvá záměr, který bohužel v dosavadní diskusi je hodně zastíněn a skoro bych řekl, že je enormní snaha kamuflovat, aby snad veřejnost nepochopila, jak jednoduché je to rozhodnutí, záměr, který se týká vlastnictví a jeho pojetí.

Otázka, kterou před sebou máme, je jednoduchá: má vlastník právo v případě honitby jednat s nájemcem, který se o takovou honitbu postará, nebo mu toto právo bude odejmuto ve prospěch státu či jeho jakýchkoliv institucí? O této věci tady rozhodneme hlasováním. A my dáváme jasně najevo, že nechápeme, proč by právě v tomto případě měl být vlastník zbaven svého práva. Zaskakuje někdo za soukromého vlastníka při tom, kdy pronajímá pozemky k zemědělskému využití? Nezaskakuje. Zaskakuje někdo za vlastníka lesů, když jedná o pronájmu či prodeji svého majetku nějakému uživateli nebo novému vlastníku? Nezaskakuje. Proč v případě honitby a práva vykonávat myslivost na teritoriu skupiny vlastníků nemá být aktivita ponechána v rukou těchto vlastníků, svéprávných lidí a správců svého majetku? Proč chcete, vážení kolegové, aby nastoupil stát či jeho společenská organizace? My se domníváme, že je to naprosto nepřijatelné. Chceme, aby všichni věděli, o čem se tady hlasuje, aby všichni věděli, kdo respektuje vlastnická práva a kdo je chce v tomto případě sice nenápadně, o to brutálněji porušit.

Takže po výsledku tohoto hlasování bude platit jednoduchá věta: "podle skutků poznáte je". Prosím veřejnost, aby zaregistrovala, že tady nejde o 150, 250 či 300 ha honitby, nejde tady o ochranu zvířat, nejde tady o nic jiného než o to, jestli bude zachováno elementární právo vlastníka účastnit se jednání o tom, jakým způsobem bude jeho majetek využit. Děkuji za pozornost. (Potlesk).

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Jaroslav Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych v krátkosti reagoval na proběhnuvší rozpravu. Když hovořil kolega Tlustý, tak jsme se zpravodajem k tomuto tisku panem poslancem Papežem shodně řekli, že skutečně nevíme, o čem pan poslanec hovoří. Pravděpodobně nečetl pozměňovací návrh. My jsme totiž celou filozofii tohoto zákona naprosto striktně směřovali k vlastníkovi. A v pozměňovacím návrhu zákona, který předkládá zemědělský výbor, jsou přísně, velmi přísně, dbána práva vlastníků a veškerý děj ve věci zřizování honiteb je v rukou vlastníků.

A tím bych chtěl odpovědět i na vystoupení pana ministra Fencla, že by i nájemci měli mít právo tvorby honitby. Nikoliv, my jsme to právo dali do rukou pouze vlastníkovi.

A na adresu pana poslance Němce. On byl druhý, který prosazoval toto právo, protože je jeden z velkých nájemců půdy. On prosazoval svoje zájmy a je to již podruhé, kdy prosazoval v této sněmovně své osobní zájmy. A já to musím veřejně říci.

Takže, dámy a pánové, my jsme skutečně veškerý obsah tohoto zákona směřovali k vlastníkům. Já jsem strávil společně s odbornou veřejnosti stovky hodin nad tím, a společně s dalšími předkladateli, abychom tento návrh zákona vypilovali. Ještě před jednáním této sněmovny jsem konzultoval komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru s odbornými organizacemi, jako je Svaz vlastníků obecních lesů, Lesy ČR, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Svaz ochránců přírody, a všemi dalším a řeknu vám, že jim komplexní pozměňovací návrh až na malé výjimky, které chtějí uplatnit prostřednictvím pozměňovacích návrhů, vyhovuje. Takže mě velmi udivují slova, militantní atmosféra, kterou vyvolávají kolegové Němec a Kučera, nicméně mají na to právo, já respektuji to, co říkají, ale jsem důrazně proti tomu, když říkají, že pošlapáváme práva vlastníků. To prostě není vůbec žádná pravda. My naopak v tomto komplexním pozměňovacím návrhu velice silně vyzvedáváme vlastnická práva majitelů honebních pozemků. A kdo to nečetl, tvrdí opak.

Děkuji.(Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S faktickou poznámkou pan poslanec Stanislav Němec. Připraví se pan poslanec Miloslav Kučera mladší.

 

Poslanec Stanislav Němec: Vážená paní předsedající, chtěl bych požádat pana kolegu Palase, aby buď doložil tu nehoráznou sprostotu, kterou tady řekl, že tady hájím již podruhé svoje zájmy. - Pana kolegu Škromacha bych prosil, aby si nechal svoje poznámky, protože na ně nejsem vůbec zvědavý. (Smích.) - Pana kolegu Palase prosím znova, aby buď doložil tu neuvěřitelnou sprostotu o tom, že tady prosazuji svoje zájmy, anebo aby se omluvil. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S faktickou poznámkou pan poslanec Palas. Prosím za prvé o klid, za druhé prosím všechny kolegy o uměřenost ve vyjadřování.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, dámy a pánové, chci říci, že panu poslanci Němcovi se neomluvím, spíš bych ho chtěl vyzvat a apelovat na to, že každý, kdo cítí střet zájmů, tak by to měl před svým vystoupením oznámit. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktická poznámka pan poslanec Němec .

 

Poslanec Stanislav Němec: Vážená paní předsedající, mě to nepřekvapuje, že někteří lidé nemají slušnost se omluvit. Já samozřejmě ctím ustanovení nebo tradici o střetu zájmu. Nejsem myslivec, nemám pronajatou honitbu, nechci ji mít pronajatou a nikdy ji mít pronajatou nebudu. A prosil bych také, aby pan kolega Palas a třeba i ostatní se vyjádřili k tomu, zda jsou myslivci, nebo nejsou. Než budou urážet bezdůvodně sprostým způsobem druhé. Děkuji.(Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Upozorňuji všechny kolegy, že ve věci konfliktu zájmů hovoří zákon jasně a každý poslanec, který diskutuje ve sněmovně, by případný konflikt zájmů uvést měl. Prosím pana poslance Miloslava Kučeru mladšího.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Vážená sněmovno, dámy a pánové, ani já nejsem myslivec, ani myslivcem nikdy nebudu a netvaroval jsem zákon k tomu, aby mně vyhovoval, jako kolega Palas. Už jsme si zvykli na jeho lži. Jenom malinko zde potvrdím to, že pravdu skutečně nemá.

Cituji z navržené novely: "Vlastníci, popřípadě nájemci honebních pozemků musí oznámit s dostatečným předstihem předem uživateli honitby dobu a místo provádění zemědělských prací v noční době, kosení pícnin a použití chemických přípravků na ochranu rostlin." Vy jako hospodář, jako zemědělec, jako lesník si nesmíte dovolit na svých pozemcích bez toho, aniž byste to oznámili myslivcům, hospodařit. Jinak vám hrozí pokuta 10 až 40 tisíc korun podle toho, jestli jste fyzickou nebo právnickou osobou. To není potlačování vlastnických práv? To není zabraňování tomu, abyste si svůj majetek mohli obhospodařovat a získávat z něj přínosy?

Čtu dále v § 11 odst. 6: "Uživatelé honiteb jsou povinni s vlastníky, popřípadě s nájemci honebních pozemků, kteří na těchto pozemcích hospodaří a nejsou členy honebního společenstva, projednat alespoň 7 dnů předem konání činností, které mohou omezit obhospodařování těchto pozemků." Kdo to nečetl, tak mu to lidskou češtinou se budu snažit vysvětlit. Přijde k vám myslivec a řekne: "Nemůžeš jít sklízet, my tam budeme mít hon." A vy tam skutečně jít sklízet nemůžete. Toto je v předloze. A mohl bych citovat další a další takováto ustanovení.

Nejsou to omyly, nejsou to nedokonalosti, jsou to těžkým způsobem vyhádané a vydobyté násilnosti na vlastnických právech. Myslím, si, dámy a pánové, že tentokrát velice krátká historie ukáže na toho, kdo záměrně ničil demokratické hodnoty pod tímto zákonem a kdo záměrně tady před vámi diskutoval a lhal. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Mandík.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se vyjádřit ke svému předřečníkovi pouze jednou poznámkou. Chtěl bych mu sdělit, že existuje vyhláška 40/1997 Sb., na ochranu zvěře, ryb a včel. Ať si ji laskavě přečte a zjistí, že je v souladu s tím, co tady komentoval. Děkuji. Je to vyhláška k rostlinolékařskému zákonu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Mandíkovi. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP