(18.10 hodin)
(pokračuje S. Němec)

Takže myslím, že pokud jedna forma rovná se s druhou, nemá mít právo na to, aby ji stát nějak zvýhodňoval.

To jsou veškeré pozměňovací návrhy, které jsem panu zpravodaji předal písemně. Prosím vás o jejich podporu bez emocí a bez nějakých předpojatostí, protože si myslím, že všechny mají své racio, a pokud předkladatelé původní verze, pan kolega Palas a spol., k tomu přistoupí skutečně střízlivě, tak nevím, co by jim racionálně mělo bránit v přijetí tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Pavel Hönig, připraví se pan poslanec Josef Mandík.

 

Poslanec Pavel Hönig: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená sněmovno, chtěl bych připojit krátký pozměňovací návrh, který se týká § 7 odst. 1. Navrhuji v něm připojit dvě věty, a to: "Záchranné chovy zvláště chráněných živočichů a péče o zraněné živočichy zvláště nechráněné, pokud jsou zvěří, lze však provádět jen v zařízeních schválených také orgánem státní správy myslivosti. Vypouštění jedinců z těchto zařízení do honitby lze provádět jen po projednání s orgánem státní správy myslivosti a s vědomím vlastníka a uživatele honitby."

Dovolte mi nyní, abych to krátce odůvodnil. Zařazení do § 7 se navrhuje z toho důvodu, že je v něm o záchranných chovech i péči o zraněné živočichy zmínka v tom směru, že se nepovažují za zvěř v zajetí. Podle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 395/92 Sb., to je prováděcí vyhlášky k zákonu o ochraně přírody a krajiny u druhů zvláště chráněných živočichů, které jsou současně zvěří, projedná povolení záchranného chovu orgán ochrany přírody s orgánem státní správy myslivosti. To je správně nastoupená cesta, ve které by mělo být pokračováno. Myslivci a ochránci přírody musejí spolupráci neustále prohlubovat tak, aby se navzájem doplňovali a síť jejich zařízení s těmito cíli se rozšiřovala.

V § 50 odst. 5 zákona o ochraně přírody a krajiny je však vedle záchranných chovů i zmínka o péči o zraněné zvláště chráněné živočichy, o nich však, pokud jde o zvěř, není žádná zmínka. V televizi jsou často ukázky ze stanic péče o zraněné živočichy s péčí o mladého zajíčka, srnče a další zvěř. Nic proti tomu nelze mít, ale podle zákona o myslivosti jde o zásah do práva myslivosti. Proto je třeba jeho projednávaný návrh doplnit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Josef Mandík, připraví se pan poslanec Ladislav Skopal.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, tak jak zde už bylo řečeno, abych konstatoval, že u mě žádný střet zájmů není. Nejsem ani myslivec, nejsem ani vlastník žádných pozemků. Dovolte, abych předložil tři pozměňovací návrhy k tisku 788/2.

V § 6 odst. 1 připojit další větu: "Vlastníci trofejí jsou povinni uposlechnout výzvy uživatele honitby a trofej mu včas na dobu trvání přehlídky zapůjčit."

V § 33 nové znění odst. 2: "Nájemné z honitby se stanoví výnosovou metodou podle předpisů upravujících oceňování majetku."

§ 62 odst. 1 doplnit o další písmeno ch): "propagaci a osvětu myslivosti".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Ladislav Skopal, připraví se paní poslankyně Olga Sehnalová.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych předložil tři krátké pozměňovací návrhy.

Za prvé, v § 5 odst. 1 písm. c) před slova "ochrany přírody" vsunout slova "státní správy myslivosti po vyjádření orgánu".

Za druhé, v § 14 doplnit odst. 4 a v § 68 na něj doplnit odkaz: "(4) Vyhláška může rozšířit výčet druhů živočichů v přírodě nežádoucích, které lze podle odst. 1 písm. f) usmrcovat."

Za třetí, v § 31 odst. 4 za slova "honebních pozemků" vložit slova "a která by vedla ke změně celkové výměry alespoň jedné z dotčených honiteb o více než 10 %" a druhou větu vypustit.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má paní poslankyně Sehnalová, připraví se pan poslanec Petr Koháček.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážená paní předsedající, vážená sněmovno, dovolte mi, abych také já předložila tři pozměňovací návrhy, které se vztahují ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku 788/2, který je obsažen v usnesení zemědělského výboru č. 156 ze dne 13. září.

První pozměňovací návrh se týká § 2, a to vymezení pojmů. Tento pozměňovací návrh zní: v § 2 písm. f) za slovy "oplocené pozemky sloužící k farmovému chovu zvěře" vypustit čárku a doplnit text "a golfová hřiště".

Odůvodnění. Je navrhováno zajistit stejný režim pro oplocená golfová hřiště jako pro ostatní vyjmenované druhy oplocených nehonebních pozemků uvedených pod písm. f).

Další pozměňovací návrh se týká § 57, a to orgánů státní správy myslivosti. V navrhovaném znění § 5 odst. 5 se ve druhé větě navrhuje změnit text: "která je svěřena obcím a krajům" na text "která je svěřena obcím a Ministerstvo životního prostředí působnost, která je svěřena krajům".

Odůvodnění. V zájmu zachování funkčnosti státní správy myslivosti v národních parcích je navrhováno oddělení prvoinstančního a druhoinstančního orgánu.

A pozměňovací návrh třetí se týká § 61 - dozoru myslivosti. Zní: v § 61 odst. 1 je za slova "Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí dozírají" navrhováno vložit slova "v rámci svých působností daných zvláštním předpisem. x)" Pod čarou pak za odst. 5 bude malé x) a uvedeno: "Zákon č. 2/1969 Sb., v platném znění."

Odůvodnění. Tato úprava povede k jednoznačnému vymezení působnosti obou ministerstev, které nevyplývá pouze ze zákona o myslivosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Sehnalové. Slovo má pan poslanec Petr Koháček, připraví se pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, podávám komplexní pozměňovací návrh k usnesení zemědělského výboru č. 156, který zní:

Za prvé vypustit § 12 až 16. V § 63 odst. 1 písmeno b) vypustit slova "§ 14 odst. 1 písmena a) až d)". V § 68 vypustit slova "§ 12 odst. 8".

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Navrhuji vypustit z celého návrhu zákona mysliveckou stráž, protože jsem přesvědčen, že do práv ostatních osob může zasahovat pouze orgán státní správy a člověk, který prošel velmi přísným výcvikem. Proto si myslím, že tuto činnost může vykonávat pouze Policie České republiky, a nikoli občan, který jen formálně splní náležitosti, které navrhovatelé předvídají v § 12 zmíněného návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP