(18.30 hodin)
(pokračuje Ambrozek)

Za deváté. V § 36 změnit odst. 3. Nové znění odst. 3 by bylo: Vypracovaný plán předloží uživatel honitby vlastníkovi honitby k vyjádření. Plán pak předloží orgánu státní správy myslivost ke schválení.

Za desáté. V § 35 odst. 1 písm. h), § 47 odst. 3 písm. c), § 47 odst. 5 přidat za každé slovo "myslivost", "myslivosti" slova "a ekologie".

Já celý ten text předám zpravodaji, ale jde o to, aby bylo doplněno ve zkouškách myslivosti, aby vyučovací předmět byl vedle myslivosti také ekologie, aby se myslivci také dověděli o těch druzích živočichů, které nebudou zvěří.

V § 47 odst. 3 doplnit písm. d) a změnit označení následujících odstavců.

Nové znění písm. d): Je zdravotně i psychicky způsobilý k výkonu práva myslivosti. Způsob prokázání a kontroly zdravotní a psychické způsobilosti a kontraindikace zdravotní a psychické způsobilosti stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

S tímto návrhem souvisí další návrh - v § 67 doplnit větu: Ministerstvo zdravotnictví vydá vyhlášku k provedení § 47 odst. 3 písm. d).

V § 53 zaměnit slova "přiměřená opatření" za slova "preventivní opatření" s novým odkazem pod čarou "18", který zní: "§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 101/96 Sb., kterou se provádí zákon č. 289/1995 Sb., o lesích.

Zdůvodnění: Termín přiměřená opatření nemá jednoznačný výklad, jeho používání v praxi by způsobilo mnoho nejasností a právních sporů. Výše citovaná vyhláška jednoznačně vymezuje rozsah preventivních opatření před škodami způsobenými zvěří.

V § 63 odst. 3 vypustit druhou větu, v § 64 odst. 5 rovněž vypustit druhou větu, v § 64 odst. 3 písm. b) slova "§ 44 odst. 1 nebo 2" přesunout do předchozího písmene, tedy do odst. 3 písm. a) stejného paragrafu.

V § 66 doplnit výčet paragrafů, kde je nezbytná dohoda s orgánem ochrany přírody o § 29 - schvalování honiteb, tedy i minimálních a normovaných stavů - a § 36 odst. 3 - schvalování plánů mysliveckého hospodaření.

V § 68 označit text jako bod 1 a v tomto bodu vypustit slova § 3 odst. 4 a § 44 odst. 2 a doplnit nový odstavec 2, který zní: Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem životního prostředí vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 4, v § 14 odst. 1 a v § 42 odst. 2.

V § 69 vypustit odst. 2, v § 71 nahradit slova "dnem vyhlášení" slovy " 1. července roku 2002".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ambrozkovi. Slovo má pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl několik pozměňovacích návrhů, který byly konzultovány se státní správou, a to

1. v § 20 odst. 6 v první větě za slovy "o odmítnutí" vypustit slova "uznání společenstevní honitby a zapsání" a místo nich vložit slovo "registrace" a za slovy "honebního společenstva" vypustit slova "do evidence".

2. V § 29 odst. 1 poslední věta za slova "tohoto zákona" doplnit slova "s výjimkou přípravného výboru honebního společenstva, nebo honební společenstvo podle § 18 odst. 3 nebo podle § 20 odst. 4 tohoto zákona".

3. V § 36 odst. 4 vypustit na začátku druhé spojovací věty za slovem "lze" slova "po vyjádření orgánu státní správy myslivosti".

4. V § 37 v první větě doplnit za slova "samostatná rozhodnutí" slova "orgánu státní správy myslivosti" a dále za slovo "stavů" doplnit slovo "zvěře", za slovo "druhu" doplnit slovo "zvěře" a za slovo "lovu" doplnit slovo "zvěře".

5. V § 57 odst. 5 změnit první větu takto: "Na pozemcích určených pro obranu státu vykonává působnost krajů v přenesené působnosti a obcí v přenesené působnosti Ministerstvo zemědělství."

6. V § 59 odst. 2 doplnit nové písm. f) ve znění: "f) povoluje chov zvěře v zajetí" a ostatní písmena abecedně posunout.

7. V § 68 na konci věty doplnit text "a v dohodě s Ministerstvem životního prostředí vyhlášku k § 14 odst. 1 písm. f).

8. V § 71 za slovy "Evropské unii" vypustit spojku " a", za datem 6. 12. 1991 vypustit na konci věty tečku a doplnit následující slova "a ustanovení § 68, které nabývá účinnosti 1. 7. 2002.

Dále mi dovolte přednést tento pozměňovací návrh k § 2: změnit písm. c) a d) a písmeno e) vypustit. Písmeno a) ponechat, písmeno b) ponechat.

c) druhy zvěře, které nelze lovit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo druhy zvěře, které jsou zvláštně chráněnými živočichy podle zvláštních předpisů, a nebyla-li k jejich lovu povolena výjimka podle těchto předpisů:

- savci: bobr evropský (Castor fiber), kočka divoká (Felix silvestris Schreb), los evropský (Alces alces L.), medvěd hnědý (Ursus arctos L.), rys ostrovid (Lynx lynx L.), vlk euroasijský (Canis lupus L.), vydra říční (Lutra lutra L.),

- ptáci: čírka modrá (anas querquedula), čírka obecná (Anas crecca), havran polní (Corvus frugileus), holub doupňák (Columba oenas L.), jeřábek lesní (Tetrastes bonasia L.), jestřáb lesní (Accipiter gentilis L.), káně lesní (Buteo buteo L.), káně rousná (Buteo lagopus Pont.), kopřivka obecná (Anas strepera), kormorán velký (Phalacrocorax carbo L.), koroptev polní (Perdix perdix L.), krahujec obecný (Accipiter nisus L.), krkavec velký (Corvus corax), křepelka polní (Coturnix coturnix), lžičák pestrý (Anas clypeata), moták pochop (Circus aeruginosus), poštolka obecná (Falco tinnunculus), racek chechtavý (Larus ridibundus), raroh velký (Falco cherrug), sluka lesní (Scolopax rusticola), sojka obecná (Garrulus glandarius), sokol stěhovavý (Falco peregrinus), tetřev hlušec (Tetrao urogallus L.), tetřívek obecný (Lyrurus tetrix L.), volavka popelavá (Ardea cinerea L.), výr velký (Bubo bubo L.),

d) druhy zvěře, kterou lze obhospodařovat lovem:

- savci: daněk skvrnitý (Dama dama L.), jelen evropský (Cervus elaphus), jelenec běloocasý (Odocoileus virginianus), jezevec lesní (Meles meles L.), kamzík horský (Rupicapra rupicapra L.), koza bezoárová (Capra aegagrus Erxleben), králík divoký (Oryctolagus cuniculus L.), kuna lesní (Martes martes L.), kuna skalní (Martes foina Erxl.), liška obecná (Vulpes vulpes L.), muflon (Ovis musimon Pall), ondatra pižmová (Ondatra zibethica L.), prase divoké (Sus scrofa L.), sika Dybowského (Cervus nippon dybowskii), sika japonský (Cervus nippon nippon), srnec obecný (Capreolus capreolus L.), tchoř tmavý (Mustela putorius L.), tchoř stepní (Mustela eversmanni) a zajíc polní (Lepus europeaus Pall.),

***
Přihlásit/registrovat se do ISP