(11.00 hodin)
(pokračuje Zahradil)

Najdeme tam ovšem také - mírně řečeno - poněkud obskurní společnosti, které sdružují několik desítek nebo stovek členů. Najdeme tam samozřejmě také taková náboženská společenství, která příliš velkou tradici na území České republiky nemají, a přesto byla bez větších problémů na začátku 90. let zaregistrována. Mně to nevadí. Neříkám to proto, že bych proti tomu protestoval, ale domnívám se, že pokud toto privilegium bylo na počátku devadesátých let poskytnuto některým náboženským společenstvím, která neměla žádnou velkou tradici na území České republiky nebo v českých zemích - jako např. mormoni, abych uvedl jeden příklad za všechny, které nepovažuji za žádnou sektu, to je normální, zcela legálně působící náboženské společenství uznávané v mnoha zemích, nicméně na území České republiky dlouhodobou tradici nemělo, registrace proběhla bez větších problémů na začátku devadesátých let. To je třeba jeden příklad za všechny, proč by i jiná světově uznávaná náboženství, a to nejen křesťanské denominace, ale i mimokřesťanská, mohla mít toto právo.

Neříkám, že je to nutnost. Proto je v mém pozměňovacím návrhu pouze stanovena možnost, nikoliv povinnost pro Ministerstvo kultury. Tato možnost je ještě podmíněna souhlasem vlády. To k odůvodnění prvního pozměňovacího návrhu.

Odůvodnění druhého pozměňovacího návrhu, který nyní přečtu a který zní: V § 17 se na konci odstavce 1 vypouštějí slova "pokud tento zákon nestanoví jinak" a současně se v  §  17 zrušuje odstavec 7. Tento pozměňovací návrh směřuje k odstranění určité nesystémovosti zákona, kdy by církvemi a náboženskými společnostmi byla do určité míry vedena agenda státní správy. Je zde předpoklad, resp. zákonem stanovená povinnost, že by takovou agendu vedly i nově registrované církve i náboženské společnosti, s jejichž činností by v té době nebyly žádné zkušenosti. V případě, že by se zjistilo, že jejich činnost není v souladu s právním řádem České republiky, by mohly nastat komplikace při zjišťování údajů o součástech takové církve.

Ještě jsem zapomněl říci k prvnímu pozměňovacímu návrhu, že v tom případě, pokud by byl přijat onen odstavec 8, který jsem četl, tak by to znamenalo, že dosavadní odstavec 8 v  § 27 by se označil jako odstavec 9 onoho § 27.

Tolik ke zdůvodnění mých návrhů a k návrhům samotným. V písemné podobě je samozřejmě ihned předám navrhovatelům i zpravodaji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní bude hovořit pan poslanec Miloslav Ransdorf. Jinou písemnou přihlášku do podrobné rozpravy nemám.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, zastavím se v rámci podrobné rozpravy u hlavy 7 § 27 odstavec 4 písm. h), kde se mluví o příjmech církví v podobě dotací. Navrhuji změnu tohoto znění. Místo onoho pouhého jednoho slova "dotace" navrhuji text "dotace, jejichž poskytování bude upraveno zvláštním zákonem".

Zdůvodnění tohoto návrhu. Myslím si, že si přejeme církve motivované, církve aktivní, církve, které budou platnou součástí života naší společnosti. Troufám si tvrdit, že je jedno, zda církev je velká, malá, zda je starobylá, nebo vznikla teprve nedávno, ale důležitá je bohatost jejího vnitřního života. Proto si myslím, že by finanční prostředky měly být poskytovány na konkrétní projekty, projekty, které by se týkaly náboženských, kulturních a humanitárních aktivit. V takovém případě bude lhostejné, jestli půjde o církev, která má půl milionu členů, nebo pět tisíc členů. Budou na tom dobře ty církve, které budou aktivní, které se budou snažit žít plným životem a být vidět ve společnosti.

Myslím si, že dotace by měly být upraveny vlastní zákonnou normou pro tuto oblast, nestačí pouhá zmínka v podobě jednoho slova. Proto navrhuji pro tuto chvíli změnit znění v hlavě 7 § 27 odstavec 4 písm. h), jak jsem uvedl.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Poprosil bych vás, abyste to písemně předal panu zpravodaji.

Jak jsem sdělil, jiné písemné přihlášky nemám. Pokud se nikdo nebude hlásit z místa, než uzavřu rozpravu, chtěl bych požádat pana poslance Payna, který ve svém vystoupení navrhl přikázat podle § 72 odst. 1 písmeno tři jinému orgánu ve sněmovně. Já jsem buď přeslechl, nebo nevím, zda to zaznělo - v první řadě bychom museli schválit podle § 94 odstavec 3 vrácení této předlohy výboru k novému projednání, které můžeme v podrobné rozpravě samozřejmě předložit. Nevím, jestli jste to takto sdělil, protože jinak by váš návrh byl nehlasovatelný.

 

Poslanec Jiří Payne: Domnívám se, že bychom za jiný orgán, jak jsem uváděl, mohli považovat ústavně právní výbor, což bych doporučoval a navrhoval. Tak by to stačilo. Mohli bychom hlasovat s pomocným využitím toho, co jsem citoval. Leč musel bych k tomu ještě říci lhůtu, dokdy to má výbor projednat - podle § 63 odstavec 3. Navrhoval bych, aby to výbor projednal tak, abychom to mohli zařadit na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, musím vás ale upozornit, že podle jednacího řádu jsme ve druhém čtení a podle § 94 odstavec 3 po ukončení rozpravy můžeme vrátit výboru k novému projednání, nebo zamítnout. Jestliže chcete novému orgánu, musíte navrhnout vrátit výboru k projednání.

 

Poslanec Jiří Payne: Domnívám se, že můžeme použít ustanovení, že to vrátíme výboru k projednání a s odvoláním na citovaný paragraf to můžeme přikázat jinému výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, ale musíme nejdříve vrátit výboru k projednání. Právě se vás táži, jestli tento návrh v rozpravě ještě podáte. Navrhněte to, protože ve svém vystoupení jste to nenavrhl.

 

Poslanec Jiří Payne: Velice se omlouvám, ale doufám, že jsem to takto formuloval. To znamená - vraťme to výboru k novému projednání, ale přikažme to jinému výboru. Navrhuji, aby to byl ústavně právní výbor.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, mám to zaznamenáno. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Pokud tomu tak není, dám ještě samozřejmě možnost k závěrečným slovům navrhovatele i zpravodaje. Pokud je nežádají, budeme hlasovat o návrzích, které předložil pan poslanec Payne, a to je opět vrácení této předlohy k novému projednání ve výborech. Pokud to bude schváleno, rozhodneme druhým hlasováním, že tuto předlohu přikazujeme k projednání také ústavně právnímu výboru podle § 72 odstavec 1 bod 3.

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci. S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Miloslav Kučera st.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Pane místopředsedo, s ohledem na charakter těchto pozměňovacích návrhů bych požádal o stanovisko předkladatele.

 

Místopředseda PSP František Brožík: K tomuto návrhu pana poslance Payna s tím, že se jedná o to, abychom to ještě vrátili a přikázali ústavně právnímu výboru, poprosím pana ministra Dostála.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Stanovisko předkladatele je negativní.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Slyšeli jste. Žádám vás o novou registraci, protože jste byli všichni odhlášeni.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom tento návrh vrátili výboru k novému projednání, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 32 z přítomných 150 poslanců pro 43, proti 90. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP