(14.50 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji. K návrhu pořadu se chtěl přihlásit pan místopředseda vlády Grégr.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nikoliv k pořadu, ale jenom jsem chtěl, aby nedošlo ke kolizi při řízení schůze: Já jsem přišel ve 14.05. Zřejmě panu předsedovi šly hodinky o 40 minut napřed. Takže chtěl bych jenom, když říkal, že jsem přišel o tři čtvrtě hodiny později, tak jenom o 5 minut. Jinak beru to, že mě vyzval, abych se nebavil, to považuji za oprávněné, ale požádal bych, aby to bylo ve všech případech. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, zaprotokolujeme, že mně jdou špatně hodinky. Paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, navrhuji zařadit nový bod 192 - Zpráva ministra školství Eduarda Zemana o situaci v regionálním školství. Měl by to být tedy bod zařazený za stávající bod 191, což je Zpráva o stavu zemědělství České republiky.

Zdůvodnění tohoto návrhu může být velmi stručné. Jak všichni víme, přetrvávající deficit provozních prostředků začíná tíživě dopadat na školy, které byly převedeny do působnosti krajů. Zástupci krajů zodpovědných za školství se na svém posledním setkání shodli, že tento deficit dosahuje výše 400 milionů korun. Já vás tedy, kolegyně a kolegové, prosím, abyste podpořili tento návrh, a prosím také pana ministra školství, aby nám podal informaci o tom, jak Ministerstvo školství ČR v rámci svého rozpočtu může tuto situaci řešit. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Další je pan poslanec Matějů.

 

Poslanec Petr Matějů: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dávám návrh na zařazení nového bodu. Jedná se o vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, sněmovní tisk 963. Na minulé schůzi bylo projednávání tohoto zákona přerušeno během rozpravy v prvním čtení a okolnosti, které bránily pokračování v rozpravě, pominuly. Byl jsem informován místopředsedou vlády Pavlem Rychetským, že byly splněny podmínky pro pokračování projednávání tohoto zákona.

Navrhuji, abychom se tímto tiskem zabývali ve středu 24. 10. jako první bod odpoledne, pokud tam ještě je místo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Už jich je asi 5 nebo 6 na středu odpoledne.

 

Poslanec Petr Matějů: V tom případě v úterý 23. 10. jako první bod, pokud tam není nic jiného.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jeden už tam je, takže druhý bod, jestli vám to bude přijato.

 

Poslanec Petr Matějů: Děkuji. Já jsem tento návrh dával s ohledem na přání pana místopředsedy vlády Rychetského. Doufám, že mu to bude vyhovovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy a pánové, navrhuji vyřadit z pořadu 39. schůze bod č. 124 - Vládní návrh k vyslovení souhlasu s protokoly k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států, jmenovitě s Protokolem o těžkých kovech a s Protokolem o rezistentních polutantech, sněmovní tisk 964. Důvodem je přerušení projednávání zahraničním výborem se souhlasem předkladatele, tj. Ministerstva životního prostředí, do předložení dodatku k sněmovnímu tisku, viz usnesení č. 229 zahraničního výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Grüner

 

Poslanec Václav Grüner: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, dávám návrh na přeřazení bodu č. 37 - Návrh poslanců Václava Grünera, Jaroslava Lobkowicze, Josefa Mandíka a Václava Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu, zákon o střelných zbraních, ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 156/2000 Sb., sněmovní tisk 849, druhé čtení, za bod č. 63 - Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřovaní střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995, o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zbraních), sněmovní tisk č. 1071, prvé čtení.

Důvodem je přímá souvislost s projednáváním těchto dvou zákonů, které se navzájem podmiňují. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Paní poslankyně Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, navrhuji vyřazení bodu č. 14, tisk 925 - je to vládní novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění - protože ustanovení jsou v rozporu s rozhodnutím Ústavního soudu České republiky z roku 1996. Jedná se o to, že zařazení léků hrazených VZP bude podléhat pouze novele, bude tedy řešeno podzákonnou normou, vyhláškou, což je v rozporu s rozhodnutím Ústavního soudu. Dle něho lze měnit podmínky bezplatné zdravotní péče poskytované ze zdravotního pojištění pouze zákonem.

Domnívám se, že vyřazením tohoto bodu si ušetříme čas nejen sami sobě, ale i Ústavnímu soudu, protože nová stížnost se zabývá stejným problémem a měla by být řešena stejným způsobem, tedy zrušením zmiňovaných ustanovení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Kolegyně a kolegové, na jednání schůze Poslanecké sněmovny jsou navrženy dvě novely zákona o rozpočtovém určení daní. Pod body 11 a 146 je vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daní jako tisk 974 ve druhém a třetím čtení a pod bodem 70 je návrh zastupitelstva Pardubického kraje jako sněmovní tisk 934. Domnívám se a jako zpravodaj bych vás chtěl požádat, abychom návrh Pardubického kraje začali projednávat nejdříve až po skončení druhého a třetího čtení vládního návrhu zákona. Myslím, že to má logiku.

Chtěl bych proto požádat, abychom bod č. 70, což je návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, tisk 934, zařadili až za celý blok třetích čtení, tzn. před zprávy, návrhy a další body. Takže přeřadit bod č. 70 za celý blok třetích čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych požádal o tuto změnu programu, resp. vyřazení z programu schůze bodu č. 187, což je návrh na poskytování finančních podpor formou dotací na základě podpůrného programu TEST podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, pro rok 2001, sněmovní tisk 984. Tento navržený program TEST pozbyl aktuálnosti vzhledem k tomu, že jsme jej nebyli schopni schválit na minulé schůzi, avšak pro trvalé stažení z programu, protože je to vládní návrh, tento návrh musí podat člen vlády, ministr zemědělství. Proto navrhuji pouze jeho vyřazení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP