(17.50 hodin)
(pokračuje Rusnok)

Česká republika se k tomuto celosvětovému hnutí přihlásila a domnívám se, že schválení tohoto zákona by mohlo být příspěvkem k našemu postoji k současné situaci. Omezení plateb v hotovosti je jedním z opatření, které pokud ne úplně znemožní, tak aspoň výrazně zkomplikuje přístup rizikových skupin k finančním prostředkům v rámci finančních toků v České republice.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Táži se pana zpravodaje Vladimíra Doležala, zda hodlá vystoupit. Je tomu tak. Prosím, pane zpravodaji, ujměte se slova.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, mohu pouze potvrdit slova, která zde řekl pan ministr, a to je to, že zákon byl vrácen ze třetího čtení zpět k projednání výboru a hovořilo se o projednání v ústavně právním výboru, protože rozpočtový výbor tento materiál projednal, schválil k němu pozměňovací návrhy, takže usnesení, a ty byly předloženy i ve druhém čtení. Bohužel do dnešního dne se mi nepodařilo zjistit, zdali ústavně právní výbor tento materiál projednával či k tomu má nějaké stanovisko nebo ne. Bohužel, navrhovatel tohoto kroku tu teď není, takže nemám, co bych více dodal.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji, ale máme tady předsedkyni ústavně právního výboru paní poslankyni Kupčovou. Zeptám se jí: Pan zpravodaj prostřednictvím mě se ptá, zda tento návrh zákona projednal také ústavně právní výbor, jak se k tomu přihlásil při opakovaném druhém čtení?

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Pane předsedající, omlouvám se, neposlouchala jsem a prosím o zopakování té otázky.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Tu by měl zopakovat pan zpravodaj. Projednáváme zákon o omezení plateb v hotovosti a byl přerušen ve třetím čtení a vrácen do druhého čtení, protože si to vyžádal poslanec ústavně právního výboru.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Mohu k tomu jen sdělit, že ústavně právní výbor se tímto návrhem zákona nezabýval.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Takže k předloženému návrhu zákona otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan zpravodaj Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: V podrobné rozpravě bych navrhl, aby byl jako pozměňovací návrh vzat materiál 872/2, to znamená, aby byly v platnosti všechny pozměňovací návrhy, které zde zazněly při předcházejícím druhém čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Tento materiál má každý k dispozici. Je to písemný materiál, pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona pod sněmovním tiskem 872/2. Takže pan zpravodaj vlastně potvrzuje znění vznesených pozměňovacích návrhů, jak jsou v tisku 872/2.

Má někdo další z přítomných něco? Paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolím si jen poukázat na skutečnost, že když jsme vraceli tento tisk k projednávání do výboru, chtěli jsme jej projednat zároveň ve výboru ústavně právním, abychom se pokusili vykonstruovat model možné úschovy notářské. Nic takového se nestalo, bohužel. Dovolím si vám dát k úvaze možnost zvážení přerušení tohoto bodu právě proto, abychom se pokusili společnými silami, jak doufám, vyřešit tento problém, který myslím je docela citlivý a nemusel by být sporným bodem.

Proto oficiální navrhuji v podrobné rozpravě, abychom přerušili projednávání tohoto bodu a pokusili se nalézt v tomto shodu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Dále se hlásí pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, po věcné stránce plně podporuji návrh paní kolegyně Dundáčkové. Chtěl bych připomenout, jaká byla situace ve vztahu k jednacímu řádu na minulém jednání Poslanecké sněmovny. Tehdy tento návrh zákona byl ve třetím čtení a nebylo mnoho prostoru pro vyřešení problémů, které zde zmínila paní kolegyně. Proto Poslanecká sněmovna přijala usnesení, kterým vrátila tento návrh zákona do druhého čtení, nicméně ve třetím čtení nebylo možné přikázat tento návrh zákona znovu do výboru. To jednací řád neumožňoval. Vzhledem k tomu, že ústavně právní výbor byl, snad se dá říci i zahlcen jinými návrhy zákonů, které projednával, těžko bylo možné, aby si ho vzal z vlastní iniciativy. Dovolil bych si, pokud by s tím paní kolegyně Dundáčková souhlasila, modifikovat návrh, že Poslanecká sněmovna v tomto okamžiku vrací návrh zákona výboru k novému projednání, a to i výboru ústavně právnímu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Řekl bych, pane kolego, že je to ale úplně odlišný návrh, než předložila paní poslankyně Dundáčková. Navrhl bych, abychom nejprve hlasovali o návrhu paní poslankyně Dundáčkové, která žádá Poslaneckou sněmovnu o odročení projednávání tohoto bodu do doby, než projedná ústavně právní výbor tento problém z hlediska notářských zápisů nebo úschov u notářů. Ale teď nevím, zda můžeme v opakovaném druhém čtení opět vrátit tento návrh zákona znovu do druhého čtení. Doufám, že mi pan kolega Langer poradí.

Všechny jsem vás odhlásil a žádám vás o novou registraci.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu paní kolegyně Dundáčkové na přerušení projednávání tohoto bodu a odročení do doby projednání této záležitosti v ústavně právním výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 42 z přítomných 145 poslanců pro 132, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Tím přerušuji projednávání tohoto bodu do doby přijetí usnesení nebo nepřijetí usnesení v ústavně právním výboru.

 

11.
Vládní návrh zákona o přiznání k majetku a jeho přírůstku a o změně zákona
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přiznání k majetku)
/sněmovní tisk 956/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády opět předložený návrh zákona uvede ministr financí Jiří Rusnok. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, všechny důležité argumenty a názory, které obhajovaly tento vládní návrh, to znamená návrh vložit do našeho právního řádu institut přiznání k majetku, byly již v průběhu předchozích fází projednávání na půdě Poslanecké sněmovny vyřčeny. Přesto mi dovolte, abych věnoval pozornost několika poznámkám, které považuji za zásadní pro pochopení záměru tohoto zákona... (Značný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane ministře. Chtěl bych požádat zejména kolegy ze sociální demokracie, pokud jsou problémy, aby šli diskutovat na chodbu.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: ...zejména pro pochopení záměru tohoto zákona a jeho význam pro potlačení nežádoucích jevů v naší společnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP