(10.00 hodin)
(pokračuje Kladívko)

Každý si to může přečíst, každý si jednoduše může udělat tabulku. Kromě Prahy je pak ještě zkrácen mírně i Jihočeský kraj, jinak ostatní kraje jsou zvýhodňovány - já si dovolím říci, že na úkor Prahy - v tomto materiálu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se ještě dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Pokud se nemýlím, tak žádné návrhy, o kterých bychom nyní hlasovali, nepadly, takže můžeme zahájit rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy se jako první přihlásil pan poslanec Ladislav Šustr, dále pan poslanec Radim Chytka a pan poslanec Zdeněk Kořistka, nicméně hlásí se zpravodaj pan Svatomír Recman, který má podle jednacího řádu přednost. Takže pan poslanec Šustr se připraví.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Paní předsedající, já bych navrhoval, abychom v úvodu podrobné rozpravy schválili tisk, ke kterému budou přednášeny pozměňovací návrhy. Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby to byl tisk 974/2, což je komplexní pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který jsme obdrželi písemně. Pokud bych to měl stručně zdůvodnit, chci říci, že tento komplexní návrh obsahuje návrh vlády přesně v tom znění, jak byl předložen Poslanecké sněmovně v tisku 974, a to s třemi drobnými výjimkami. Tou první výjimkou je, že se pouze v § 3 odst. 1 písm. b) až f) mění koeficient podílu a v příloze číslo 2 a v příloze č. 3 se rovněž mění pouze procenta, která se dotýkají § 3 odst. 1 písm. a) a § 3 odst. 1. Nemění to tedy logiku a řekl bych, že i pozměňovací návrhy, které byly předloženy Poslanecké sněmovně v písemné podobě, a to pozměňovací návrh pana poslance Chytky a Šustra, formálně mohou být předloženy k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Jedinou změnou je pouze to, že v návětí, kde jsou orientovány k vládnímu návrhu zákona, by se to změnilo na tisk 974/2, to znamená ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Jinak není třeba ani v těchto písemných pozměňovacích návrzích provádět žádné změny.

Doporučuji, abychom teď hlasováním rozhodli, že pozměňovací návrhy budou směřovány k tisku 974/2. (Řečník omylem uvedl číslo tisku 674 a na upozornění předsedající opravil na 974).

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana zpravodaje Chytky, že tento bod bude projednáván ve znění sněmovního tisku 974/2.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 49, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 49 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 191 vyslovilo 88 a 49 bylo proti.

 

Znamená to tedy, že budeme projednávat tento bod ve znění sněmovního tisku 974. Nyní má slovo pan poslanec Ladislav Šustr, připraví se pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, mně v podstatě bylo jedno, jak dopadne hlasování, bylo by to pro mě v obou variantách přijatelné. Já jsem si dovolil včera doručit vám na lavice komplexní pozměňovací návrh těchto dvou bodů písemně. Upozorňuji předem, že se náhodně shoduje s variantou č. 1 mého kolegy Radima Chytky. Protože ho máte finančně před sebou a není potřeba dělat úpravu, ke kterému návrhu se vztahuje, zůstává k vládnímu návrhu, myslím, že je zbytečné, abych to dále komentoval a zdržoval vás.

Děkuji vám za pozornost. Připomenu pouze, že s připomínkami ze všeobecné rozpravy - že není možno navyšovat výdaje a je možno hledat v kapitolách ministerstva - souhlasím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Současně velmi prosím o klid. Slovo má pan poslanec Radim Chytka, připraví se pan poslanec Zdeněk Kořistka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, stejně jako kolega Šustr, i já jsem požádal organizační odbor, aby mé dva pozměňující návrhy byly rozdány do Poslanecké sněmovny na lavice. Jsou to tedy pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 974, liší se názvem - alternativa 1, alternativa 2. Pro úplnost dodávám, že alternativa 1 znamená 16,6 mld. Kč, alternativa 2 pak 13,4 mld. Kč. Tímto se na tyto pozměňovací návrh odvolávám a věřím, že je nemusím číst.

Dovolte mi, abych ale ještě předložil ústně jeden pozměňující návrh týkající se účinnosti tohoto zákona. Já osobně se domnívám - ať už ve třetím čtení bude prohlasována jakékoliv varianta, která určí příjmy krajům - že vláda i Poslanecká sněmovna se v příštím roce bude muset nad tímto zákonem znovu sejít a bude muset být tento zákon upraven. A to nejen díky příjmům krajů, ale - abychom nezapomněli - i díky příjmům obcí. Možná, že už jsme trochu zapomněli na usnesení Poslanecké sněmovny, kdy jsme žádali vládu, aby byla zvýšena vazba příjmů obcí na míru ekonomické aktivity v místě. Jinými slovy, aby existovala jakási spojená nádoba mezi příjmem obce a množstvím podnikatelů, kteří se etablují v daném katastru obce. Toto usnesení bylo velice šalamounsky vyřešeno oním 1,5 procentem, kdy byl zvýšen výnos daně ze závislé činnosti pro obce. To 1,5 procento činí pro celou Českou republiku asi 850 mil. Kč a napadá mě zde lidové přísloví, že vlk se nažral a koza zůstala celá.

Z těchto všech důvodů navrhuji, aby účinnost tohoto zákona byla platná pouze pro rok 2002. Můj pozměňovací návrh zní: Část III. zní: "Část III. Účinnost článek 4. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002 a pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 2002."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Milan Urban. (Námitky.) Omlouvám se, slovo má pan poslanec Kořistka, připraví se pan poslanec Urban. Spletla jsem se, promiňte.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já navážu na své předřečníky. Na úvod bych chtěl říci, že náš klub, to znamená klub Unie svobody, se připojuje k pozměňujícímu návrhu kolegy Šustra ve variantě A i B, to znamená i k variantě 1 kolegy Chytky. Chtěl bych zde přednést pozměňující návrh, o kterém začal v podstatě diskutovat kolega Chytka - hovořil zde o motivaci obcí pro podporu podnikání. Vláda doopravdy splnila toto usnesení, bylo zde řečeno 850 mil. pro všechny obce v České republice. Já budu navrhovat pozměňující návrh, který půjde o trochu dál. Nebude to nic razantního, ale přesto si myslím, že 850 mil. Kč pro všechny obce není dostačující. Pozměňující návrh se týká bodu č. 7 vládního návrhu, kdy navrhuji nahradit číslici 1,5 % číslicí 3 %.

Ten text zní: V § 4 odst. 1 se na konci odst. 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní: i) podíl 3 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků odváděné zaměstnavatelem jakožto plátcem daně z příjmů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP