(11.30 hodin)
(pokračuje Exner)

Jde o to, že jak ve Fondu národního majetku, tak v Pozemkovém fondu ČR se má na mysli členství poslance nebo senátora v dozorčích radách v těchto institucích. To, že slovo dozorčí bylo vynecháno, je důsledek toho, že ve zvláštních zákonech o těchto institucích je zavedena legislativní zkratka "rada" místo "dozorčí rada" a tato legislativní zkratka byla přenesena i do navrhované změny obchodního zákoníku, kde ovšem tato zkratka zavedena není a slovo "rada" bez slova "dozorčí" by nemělo žádný smysl.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní uděluji slovo panu poslanci Doležalovi.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych navrhnout jeden pozměňovací návrh, a to k návrhu ústavně právního výboru, který nám byl předložen pod číslem 864/3: V bodě 2 tohoto usnesení uvedenou část označit bodem č. 1 a doplnit novou část č. 2, která bude znít: V § 10 odst. 5 ve druhé větě za slova "člen dozorčí rady" doplnit slova "vyjma osob uvedených v § 66 odst. 8". Ostatní zůstává.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, podrobnou rozpravu končím. Tím končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem je bod

 

19.
Vládní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001
a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002
představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům,
členům prezidia Komise pro cenné papíry a zástupci Veřejného ochránce práv
/sněmovní tisk 926/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh zákona jsem již podrobně odůvodnil v prvním čtení, a proto mi dovolte, abych na úvod druhého čtení pouze reagoval na některé názory vyslovené v průběhu čtení prvého.

Vláda nepředkládá tento návrh zákona jako gesto, ale stejně jako v minulých letech jako věcné odůvodněné řešení navazující na úsporná opatření ve výdajích veřejných rozpočtů promítnutá do výše platů v celé nevýrobní sféře. Nemohu se ztotožnit s názorem, podle kterého je navrhovaný zákon zbytečný, neboť uspořená částka přibližně 250 milionů korun v každém roce je z hlediska celkových státních výdajů nevýznamná. Při takto izolovaném posuzování by to potom byl shodný důvod pro každou profesní skupinu, u které se uspoří pouze část z celkové částky 6,5 miliardy korun ve výdajích státního rozpočtu, který je určen na platy a odměny.

Věřím proto, že předložený návrh bude posuzován ve všech souvislostech a převáží názor o správnosti o jeho pojetí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane místopředsedo. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, který ovšem usnesení nepřijal. Byla rozdána pouze zpráva o projednání tohoto návrhu. Prosím tedy, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan kolega Jiří Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rozpočtovým výborem jsem byl zmocněn sdělit Poslanecké sněmovně, že rozpočtový výbor při jednání po úvodním slově náměstka ministra práce a sociálních věcí pana Šimerky, zpravodajské zprávě poslance Václavka a další rozpravě nepřijal žádné usnesení k tomuto bodu.

V rozpravě v rozpočtovém výboru zazněly různé názory, jak na systém dalších platů ve veřejné správě obecně, tak i konkrétně, např. na krajských úřadech, krajských zastupitelstvech, v obcích apod. Na nutnost šetřit přibližně 200 milionů korun, které navrhované řešení přináší, byly rovněž různé názory, s tím, že je otázka, jak budou tyto prostředky účelně využity. Předpokládám, že o tom bude ještě debata i zde.

Výsledkem rozpravy v rozpočtovém výboru bylo, že žádný názor nezískal potřebnou většinu k tomu, aby bylo přijato usnesení.

Vzhledem k tomu, že v mezičase od prvního čtení byly novelizovány další zákony, už teď se hlásím do podrobné rozpravy s tím, že navrhnu určité pozměňovací návrhy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otvírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan kolega Patočka, kolega Recman…

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji, pane předsedající. Navázal bych na slovo zpravodaje a současně i na slovo předkladatele. Chtěl bych upravit částku, které se tento vládní návrh týká. Podle mých propočtů v podskupině Parlament se jedná o úsporu 11 a čtvrt milionu korun, v podskupině soudci, kde se jedná asi o 2 300 soudců a tisíc státních zástupců, tento dopad představuje v oblasti mzdových výdajů částku cca 140 až 150 milionů korun.

Řádově oproti předpokladu pana ministra je tento dopad menší. V tomto sektoru by asi bylo nutné posuzovat, vzhledem k nezávislosti soudců, tyto mzdové nároky. Jistě všichni víme, že i úředníci Nejvyššího kontrolního úřadu se o své nároky z minulého roku soudí a dodnes tento soud není ukončen. Otázku dalšího segmentu, tzn. státních činitelů atd., nepovažuji v této části za rozhodující. Myslím, že mediální zdůrazňování, že si poslanci přidali nebo ubrali, je v tomto směru zcela bezvýznamná částka. Skutečně se to týká skupiny, o které jsem hovořil, tzn. soudci a státní zástupci.

Z tohoto důvodu nepovažuji tento vládní návrh za šťastný. Jen připomínám, že institut 13. - 14. plat byl zaveden v roce 1994 a zhruba od roku 1996 začaly tyto redukce, které vždy byly upřeny na skupinu parlamentní.

Chtěl jsem, aby toto zde zaznělo, abyste správně dovedli tento problém posoudit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážená sněmovno, při projednávání tohoto tisku bych chtěl připomenout, že poslanecký klub KSČM v minulosti podpořil návrhy zákonů, které svým způsobem odňaly ústavním činitelům plat v příslušném kalendářním roce, přestože jsme si byli vědomi, že toto opatření je nesystémové, že neřeší tento problém komplexním způsobem, ale že je to řešení ad hoc, které má vyřešit příslušný půlrok nebo příslušný kalendářní rok.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP