(12.00 hodin)
(pokračuje Langer)

Dalším bodem schváleného pořadu schůze je

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 870/ - druhé čtení

 

Prosím aby z pověření vlády tento návrh uvedl ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, návrh novelizace zákona o přestupcích předložila vláda České republiky Poslanecké sněmovně už v roce 1990. Tuto novelu Senát neschválil s poukazem na článek 40 Ústavy České republiky, podle něhož je ke schválení třeba aktivního souhlasu obou komor Parlamentu v případě, že se novelizuje jednací řád Senátu. Tehdejší návrh zákona, který řešil obdobné záležitosti, jako jsou dnes předkládány, novelizoval taktéž jednací řád Poslanecké sněmovny a taktéž jednací řád Senátu, neboť se dotýkal problematiky takzvané imunity poslanců.

Vzhledem k tomu, že skutkové podstaty přestupků navazují na již schválené zákony - např. o občanských průkazech, cestovních dokladech - byl připraven znovu vládní návrh zákona, a to mimo plán práce vlády. V uvedeném návrhu projednala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v prvním čtení navržené body již 11. dubna 2001 na své 35. schůzi a následně dne 7. června 2001 projednával návrh ústavně právní výbor. Ústavně právní výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento návrh schválila, a zároveň jí doporučil, aby přijala k tomuto návrhu některé změny a doplňky. S navrhovanými změnami a doplňky lze souhlasit s výhradou k bodu 9 usnesení ústavně právního výboru, který se týká bodu 30 návrhu novely zákona o přestupcích. Při projednávání tohoto bodu ústavně právní výbor doporučil, aby byl dopracován v dohodě se zpracovatelem.

Zpracovatelem předkladatelské zprávy a zároveň zpravodajem k tomuto bodu je pan poslanec Pavel Němec, s nímž bylo znění bodu 30 v souladu s doporučením ústavně právního výboru dopracováno s trvající výhradou k tomuto bodu, který se týká ustanovení § 52 písm. c) zákona o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo vnitra navrhlo v předložené novele rozšíření působnosti policie k projednávání přestupků také na úsek střelných zbraní a střeliva. Tato působnost policie spočívá v projednávání přestupků ve správním řízení. Pan zpravodaj však trvá na tom, aby písmeno c) tohoto paragrafu bylo vypuštěno, neboť se domnívá, že Policie České republiky by neměla projednávat žádné přestupky ve správním řízení, ale pouze v blokovém řízení. Stanovisko je odůvodněno zpravodajem tím, že v poslední době přešla řada působností na úseku přestupků z policie na okresní úřady a blokové řízení je v současné době provozováno a upraveno ustanovením § 86 zákona o přestupcích.

Je to rozhodnutí, které samozřejmě budeme ještě diskutovat. Bude na Poslanecké sněmovně, jak se k tomuto postaví. Stanovisko Ministerstva vnitra vychází z odůvodnění potřeby výše uvedeného požadavku, aby policii zůstalo zachování působnosti provádět správní řízení na úseku přestupků, aby byla podle návrhu rozšířena o oblast střelných zbraní a střeliva. Dalším důvodem je skutečnost, že tato působnost by k 1. lednu 2003 přešla na obecní úřady s rozšířenou působností, pro něž bude velmi obtížné posuzovat přestupky v rozsahu vymezeném § 52 písm. c) zákona o přestupcích. Vedle toho policejní orgány disponují pracovníky s dlouholetými zkušenostmi a znalostmi v agendě projednávání přestupků, včetně možnosti zajištění koordinovaného a jednotného postupu všech orgánů v České republice.

Pro informaci ještě uvádím, že se mj. jedná také o přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odstavce 1 písm. j).

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, žádám vás v tuto chvíli o projednání přednesených případných pozměňovacích návrhů, tak abychom ve třetím čtení mohli rozhodnout o všech pozměňovacích návrzích včetně těch, které třeba do hlasování zůstanou sporné, a hlasování vyřeší, jak bude tato věc upravena v konečném znění návrhu zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi. Vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru. Usnesení tohoto výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 870/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru kolega Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem projednávání ústavně právního výboru ve věci sněmovního tisku č. 870, kterým se navrhuje změnit zákon o přestupcích.

Ústavně právní výbor, jak už bylo zmíněno, přijal k sněmovnímu tisku 870 usnesení na své schůzi dne 7. června tohoto roku, kdy doporučuje tento sněmovní tisk schválit ve znění dále uvedených pozměňovacích návrhů.

Chtěl bych říci, jakým způsobem ústavně právní výbor projednával tento návrh zákona, resp. jaké bylo hlavní moto projednávání. Ústavně právní výbor si byl vědom toho, co zde již zaznělo - že v podstatě obdobný návrh vláda podávala již v roce 1999 - a tudíž drtivá většina pozměňovacích návrhů přijatá ústavně právním výborem vycházela z verze novely přestupkového zákona, která již byla v Poslanecké sněmovně jednou schválena a - jak již zde zaznělo - nebyla schválena následně Senátem.

Současný návrh se žádným způsobem nedotýká exempce ústavních činitelů ve věcech přestupků. Myslím si, že po této stránce jde o věc nekonfliktní. Otázka exempce z důvodů, kvůli kterým Senát nepřijal k návrhu usnesení a nemohla nastat fikce o přijetí zákona, vzhledem k tomu, že byl novelizován zákon o jednacím řádu Senátu, tak tuto část tento návrh zákona nyní neobsahuje.

K tomu jednomu spornému bodu, který zde zmínil pan ministr. Jsem si vědom toho, že pracovníci Ministerstva vnitra se snažili rozšířit působnost policie, jak zde zmínil pan ministr. Nicméně já jsem byl veden tím, abych naplnil jako zpravodaj usnesení ústavně právního výboru, přičemž ústavně právní výbor hlasoval výslovně o tom, že policie bude mít v projednávání přestupků kompetence pouze v blokovém, nikoli ve správním řízení. V tomto duchu jsem tedy pozměňovací návrh dopracoval. Samozřejmě jsem si netroufl a nemohl jsem překročit zmocnění, které bylo dáno zpravodaji.

Tolik k mé zpravodajské zprávě. Domnívám se, že bude i možné vzhledem k tomu, že ministr s většinou pozměňovacích návrhů - vlastně se všemi, až na jeden - vyslovil souhlas, pokud nezazní další výrazné pozměňovací návrhy, v rámci procedury ve třetím čtení navrhnout hlasování v bloku až na případné výjimky. V tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se mi nikdo nehlásí, proto obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Do té mám zatím jednu přihlášku, a to pana poslance Dalibora Matulky.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, dovolte mi, abych využil nebo možná zneužil toho, že je otevřen vládním návrhem zákon o přestupcích, a dovolil si reagovat trochu na situaci na našich silnicích, především dálnicích.

Jsem řidičem, jako mnoho z vás, a po celou dobu, co jsem poslancem, trávím mnoho času cestováním v automobilu, a to cestováním po dálnicích v České republice. V mém případě, protože jsem z Brna, především po dálnici D1.

Pamatuji si na situaci v této sněmovně, kdy se přijímal zákon o pravidlech silničního provozu - on se asi jmenoval jinak, ale tento zákon mám na mysli. Už tehdy jsem navrhoval, aby do tohoto zákona přišly poměrně přísnější podmínky především pro řidiče nákladních vozidel, resp. kamionů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP