(11.50 hodin)
(pokračuje Vojíř)

Je to bohužel pravda. Dochází k tomu, že kryjeme a snažíme se vykrývat veškeré nešvary, kterých se dopouštěli někteří občané, a zneužívali toho, že výklad či dikce zákona nebyla jednotná. Jsem přesvědčen o tom, že v drtivé většině nelze postihnout všechny případy, na které tu či onde někdo narazí a nakonec toho využije v tom smyslu, že zneužije toho, že nelze vykládat ustanovení jednotně.

Nicméně z hlediska posuzování této novely zákona bylo projednáno hospodářským výborem, bylo přijato mnoho pozměňovacích návrhů, které vylepšují, dodefinovávají, v některých případech redefinují některá ustanovení, která jsou navržena v této předloze. Jsem přesvědčen, že tak jak je to nyní předloženo, jako celek to doplňuje obchodní zákoník tak, aby pokud možno výklad některých složitých ustanovení byl jednotný. Také dodefinovává některé oblasti, kde byla jakási diskrepance, kdy některé subjekty měly lepší postavení než jiné subjekty jenom proto, že výklad byl takto možný.

Nyní bych se spokojil s tím, že toto je přednes zpravodaje hospodářského výboru. Jako zpravodaj plenární jsem připraven přijímat pozměňovací návrhy mimo tyto tři výbory, které to projednaly. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím zpravodaje ústavně právního výboru kolegu Pavla Němce.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem projednávání sněmovního tisku č. 824 v ústavně právním výboru, který k této věci přijal usnesení dne 27. září tohoto roku. Ústavně právní výbor přijal pozměňovací návrhy, které jsou součástí usnesení, a doporučuje Poslanecké sněmovně ve znění těchto pozměňovacích návrhů návrh zákona schválit.

Co se týče obsahu vlastního návrhu zákona, domnívám se, že většinu z toho zde již řekl pan kolega Vojíř. Ústavně právní výbor nezasahoval výrazným způsobem do předloženého návrhu zákona, nicméně se snažil odstranit i další rozpory či výkladové problémy, které stávající znění obchodního zákoníku obsahuje.

Domnívám se, že nic nebrání tomu, aby proběhla podrobná rozprava a tento sněmovní tisk byl propuštěn do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Do třetice prosím zpravodaje rozpočtového výboru kolegu Radima Chytku.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, rozpočtový výbor iniciativně projednal novelu obchodního zákoníku a doporučuje Poslanecké sněmovně novelu obchodního zákoníku propustit do dalších čtení a vyslovit s touto novelou souhlas s připomínkami, které jsou obsažené ve sněmovním tisku 824/3.

Zároveň jsem však byl upozorněn, (že?) na cestě pozměňovacích návrhů, souhrnného pozměňovacího návrhu a usnesení rozpočtového výboru, vypadl jeden odstavec u pozměňujícího návrhu kolegy Martina Kocourka. Proto bych navrhl proceduru, jak opravit tuto technickou chybu. Domnívám se, že by kolega Kocourek v podrobné rozpravě mohl tento odstavec načíst a my bychom na konci podrobné rozpravy hlasováním rozhodli, že tento odstavec je součástí jeho pozměňující návrhu, a tedy usnesení rozpočtového výboru, tak aby toto usnesení mohlo být zpracováno pro třetí čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám nyní obecnou rozpravu. Prvním přihlášeným je pan kolega Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, budu úsporný. V obecné rozpravě bych chtěl podotknout, že je ke škodě věci, jakým způsobem zacházíme s obchodním zákoníkem, ale bylo to řečeno předřečníky. Dovolím si tedy přednést mimo výbory, které to projednaly, protože v žádném z nich nejsem, v podstatě dva návrhy spočívající v několika paragrafech, které se týkají toho, že po nedobrých pozměňovacích návrzích se podařilo zákonem 370/2000 Sb. v podstatě v tichosti zavést do českého právního řádu nový institut, a to je vyvlastnění menšinových spoluvlastníků společnosti. Dotýká se to § 69 b), který sice řešil hospodářský výbor svým způsobem, ale já bych byl v tomto ohledu radikálnější. Nedovedu si představit, že bychom takto zacházeli s těmi, kteří měli nebo mají podíl na společnosti s ručením omezeným, případně akciových společnostech, protože v jiných společnostech to nastat nemůže.

Důvod je prostý. My bychom se měli pokusit alespoň reagovat na to, jakým způsobem je třeba zajišťovat práva jednotlivých vlastníků nebo spoluvlastníků, jakým způsobem se podílíme nebo nepodílíme na větší koncentraci kapitálového vkladu, který je ve společnosti, jakým způsobem reagovat na nové podnikové kombinace a v podstatě reagovat i na to, že náš právní řád v obchodním právu by se příliš neměl lišit alespoň od úpravy rakouské, resp. německé. Česká úprava je momentálně sice přísnější, neboť v České republice hlavní akcionář nebo společník nad 90 % společnosti s ručením omezeným nemůže o převodu jmění hlasovat. Takže k těmto argumentům je třeba se nějakým způsobem vyjádřit.

Druhou věci, která se týká mého návrhu, který přednesu v podrobné rozpravě, je otázka rozhodování orgánů společnosti s rušením původního rozhodnutí o zániku společnosti s likvidací. Souvisí to s tím, co jsem říkal už při projednávání novely 370/2000 Sb., a to je, jakým způsobem se zachází s návrhy a jakým způsobem, když likvidátora jmenuje soud, se má postupovat. Myslím si, že navrhovaná úprava § 68 odstavec 8 má podstatný význam v tom, že vyloučí účelové obcházení dosavadního znění zákona, např. ihned účinné vystoupení z likvidace. Tak se vlastně společnosti umožňuje, aby se zbavila nepohodlného soudem jmenovaného likvidátora. Myslím si, že to nemůže být úmyslem zákonodárce. Je třeba zajistit, aby poměry pro jednotlivé společnosti byly celé. Je to jiné znění, než jsem navrhoval v roce 2000, kdy jsem alespoň chtěl souhlas správce daně. Dnes přicházím s jiným návrhem, který by to mohl řešit. Myslím, že další odůvodnění by bylo nadbytečné. Přednesu své pozměňovací návrhy v podrobné rozpravě.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli tři (?) písemné přihlášky, a to pana kolegy Zdeňka Švrčka, paní poslankyně Evy Dundáčkové, Vojtěcha Filipa, Němce, Pilipa, Doležala a Kocourka. Prosím pana poslance Švrčka, aby se ujal slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP