(12.10 hodin)
(pokračuje Švrček)

Napříště se bude zhotovovat pouze posudek znalce podle § 220p odst. 2 a nikoliv znalecká zpráva podle § 220c.

Děkuji, toť vše a děkuji vám ještě jednou za nebetyčnou trpělivost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. O slovo požádal a přednostní právo vystoupit má zpravodaj ústavně právního výboru pan kolega Němec, takže mu uděluji slovo. Poté paní kolegyně Dundáčková, pak pan poslanec Filip.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl dva pozměňovací návrhy, které se týkají § 220p, a sice převzetí základního jmění hlavním akcionářem.

Za prvé. V § 220p odst. 1 se číslovka 90 nahrazuje: alternativa A - číslovkou 95, alternativa B - číslovkou 97. To je jeden pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh je: v § 220p odst. 1 se za větou prvou vkládá věta druhá: "Hlavní akcionář o takovém rozhodnutí valné hromady nehlasuje."

Chtěl bych říci, že tyto dva pozměňovací návrhy jsou hlasovatelné každý zvlášť a směřují k tomu, abychom výrazně snížili možnost, kdy jediný akcionář rozhodne o tom, že převezme celou společnost, která využije institutu převzetí základního jmění. Samozřejmě že to je převzetí základního jmění za náhradu, nicméně v tomto institutu vidím určité prvky vyvlastnění, a tudíž si myslím, že pokud vůbec je vůle tento institut ponechat v obchodním zákoníku, tak restrikce by skutečně měla být maximální, protože jsem přesvědčen, že desetiprocentní minorita je stále minorita relativně velká, která nemůže být opomenuta tak, že ten devadesátiprocentní akcionář prostě rozhodne o tom, že tito akcionáři se zbaví už účasti ve společnosti. Myslím si, že skutečně je možné tento institut považovat, že v sobě zahrnuje prvky vyvlastnění, a proto jsem navrhl tuto restrikci.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Paní kolegyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, dovolte mi, abych využila této možnosti k pokusu o vyřešení problému, který cítí v současné době část adeptů auditorské praxe jako opravdu palčivý a který svým způsobem vznikl při schvalování nového zákona o auditorech, tedy zákona č. 254/2000 Sb.

Navrhuji proto v rámci druhého čtení v podrobné rozpravě, aby návrh zákona tisk č. 824 byl doplněn o novou část třetí a stávající část třetí se posunula. Znění této části třetí bude následující:

Změna zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. Článek tři. V § 41 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., se doplňuje odstavec čtvrtý, který zní: "Do výkonu praxe podle § 3 odst. 1 písm. d) jako podmínky pro zápis do seznamu auditorů se ke dni účinnosti tohoto zákona započítává doba, po kterou fyzická osoba vykonávala praxi požadovanou pro zápis do seznamu auditorů podle dosavadních právních předpisů."

Dovolte mi k tomu ještě odůvodnění. Zákonem č. 524 z roku 1992 o auditorech a komoře auditorů České republiky byla pro zápis do seznamu auditorů předepsána prostřednictvím předpokladů ke složení odborné zkoušky mimo jiné předchozí praxe dosažení kvalifikace účetního znalce a po dosažení této kvalifikace vykonávání alespoň dvou let praxe asistenta auditora. Vzhledem k neexistenci zákona o účetních znalcích v době přijetí uvedeného zákona bylo přechodným ustanovením zákona stanoveno, že do nabytí účinnosti zákona o znalcích se uvedená podmínka neuplatní a místo toho se vyžaduje pět let praxe v účetnictví. Přijetím nového zákona o auditorech došlo s účinností od 1. 1. 2001 k úplnému nahrazení dosavadního zákona, přičemž ustanovení hlavy deset, tedy ustanovení přechodná a zrušovací nového zákona o auditorech, s uvedeným přechodným ustanovením nahrazovaného zákona nekoresponduje a je stanovena jako podmínka praxe výkon tříleté praxe asistenta auditora. Fakticky tak dochází k vyloučení širokého okruhu osob splňujících po víceleté odborné přípravě na výkon povolání auditora s možností uznání této praxe pro účely splnění podmínek pro zapsání do seznamu auditorů, aniž by tyto osoby byly nuceny absolvovat odbornou přípravu na výkon povolání auditora opětovně. K odstranění nepříznivých retroaktivních důsledků nové úpravy ohledně uvedeného okruhu osob se proto navrhuje odpovídající doplnění přechodných ustanovení nového zákona o auditorech.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Filip, připraví se pan kolega Pilip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, paní a pánové, odkazuji na to, co jsem říkal v obecné rozpravě, a navrhuji, aby byl úplně vypuštěn v § 28a odst. 2. Dosavadní odst. 3 až 7 se označí jako odst. 2 až 6.

V § 68 se na konec odst. 8 doplní věta: "V případě, že likvidátora jmenoval soud - § 71 odst. 3 poslední věta, odst. 4, odst. 7 - rozhoduje o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace na návrh společníků či příslušného orgánu společnosti soud."

Dále § 69b se včetně nadpisu zrušuje.

§ 92c se včetně nadpisu zrušuje.

§ 104c se včetně nadpisu zrušuje.

§ 153c se včetně nadpisu zrušuje.

V § 186c odst. 2 písm. c) se vypouštějí slova "smlouvu o prodeji podniku nebo jeho části (§ 476) nebo smlouvu o nájmu podniku nebo jeho části (§ 488b)".

V části druhé hlava jedna oddíl pět se oddíl deset zrušuje.

Uvědomuji si, že bych zároveň měl navrhnout novelu zákona o dani z příjmů, ale neučiním tak vzhledem k tomu, že účetní období pro tuto záležitost začíná následně, takže je možné v otevřeném zákoně o dani z příjmů tu kombinaci provést a nestane se žádný účetní nedostatek v průběhu platnosti tohoto zákona a nabytí účinnosti zákona o dani z příjmu. Je na to čas, není potřeba novelu přijímat nyní.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan poslanec Pilip má slovo, připraví se pan kolega Doležal.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, mé vystoupení bude krátké, protože jeden z návrhů, které jsem hodlal podat, podal předřečník a jeden pan poslanec Pavel Němec. Omezím se tedy na jeden pozměňovací návrh, a sice ten, který by zněl:

Bod 52 návrhu zní: V § 183b odst. 3 písm. a) by byl odst. a) formulován takto: "řídící osobou, která v ovládací smlouvě převzala závazek vůči mimostojícím akcionářům uzavřít na písemnou žádost smlouvu o úplatném převodu jejich akcií nebo zatímních listů bez časového omezení podle § 190c odst. 1."

Jde o zpřesnění pravidel pro povinné odkupy akcií v rámci akciových společností. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Doležal, poté pan poslanec Kocourek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP