(10.50 hodin)
(pokračuje K. Vymětal)

Nyní mi dovolte, abych celý ten pozměňovací návrh přečetl.

Za prvé. V § 48 odst. 1 uvozovací věta včetně nové poznámky pod čarou 5a zní: "Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů v rozsahu 16 hodin ročně a přezkoušení je povinen se zúčastnit každý řidič, u něhož je řízení motorového vozidla předmětem nebo součástí pracovního vztahu, nebo každý řidič, který řídí vozidlo, jímž provádí silniční dopravu pro vlastní potřeby nebo silniční dopravu pro cizí potřeby (5a), a dále každý řidič, který řídí:"

Odkaz (5a) zní: "§ 2 odst. 1 - 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů."

Nyní následuje bod druhý. V § 48 se doplňuje nový odst. 5, který zní: "Povinnost účasti na kursech zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (§ 49) a složení, přezkoušení se nevztahuje na řidiče, který řídí motorové vozidlo neuvedené v odst. 1 písm. a) - d) pro soukromé účely, pro soukromé účely členů jeho domácnosti nebo pro soukromé účely jiné osoby bez přijetí úplaty, ani se nevztahuje na řidiče, který neprovádí motorovým vozidlem neuvedeným v odst. 1 písm. a) - d) silniční dopravu pro vlastní potřeby nebo silniční dopravu pro cizí potřeby (5a)."

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní prosím pana poslance Vnoučka.

 

Poslanec František Vnouček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, předložil bych návrh na přerušení podrobné rozpravy ke sněmovnímu tisku č. 910 před jejím ukončením a odročení jejího projednávání na čtvrtek 25. 10. 2001 po pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Pane předsedo, potřeboval bych ještě přečíst jeden pozměňovací návrh.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem rozuměl, že pan poslanec Vnouček byl poslední, kdo se hlásil o slovo, ale prosím.

 

Poslanec Karel Sehoř: Pane předsedo, dámy a pánové, nebudu příliš zdržovat, je to jenom jeden odstavec, je to lepší alternativa pro provozování historických a sportovních vozidel.

Tedy v § 36 odst. 3 zákona číslo 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, tento odstavec zní:

"(3) Historické vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích jen na základě registračního průkazu historického vozidla a se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo. Sportovní vozidlo lze provozovat jen na základě povolení vydaného ministerstvem. Vozidlo vybavené zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo nesmí být používáno pro účely podnikání. Na pozemních komunikacích nelze provozovat historické vozidlo, které nesplnilo testování. Testování u historického vozidla nahrazuje technickou prohlídku a platí vždy do 31. května následujícího kalendářního roku. Testování provádí právnická osoba, která má udělenu národní autoritu od mezinárodní organizace FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), a to prostřednictvím jí ustanovených krajských testačních komisí. Předsedy krajských testačních komisí jmenuje ministerstvo na návrh právnické osoby provádějící testování. Prováděcí předpis stanoví způsob a podmínky registrace historického vozidla, další podrobnosti o provozu sportovního vozidla a další podrobnosti testování."

Děkuji za pozornost i shovívavost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To je v pořádku, prosím, jen jsem chtěl konstatovat, že už jsem tu neměl žádnou jinou přihlášku.

Nyní by tedy bylo dobré hlasovat o návrhu pana poslance Vnoučka na přerušení podrobné rozpravy a na její dokončení 25. ve čtvrtek po předem určených bodech programu.

Já vás odhlásím, abychom mohli pokračovat - zkuste se přihlásit, jestli nás tu je dostatečný počet, abych nemusel volat naše kolegy. - Ano, už je nás dost.

 

Dávám tedy hlasovat o přerušení a přesunutí na 25. t. m.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 106 a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomu návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 106 jsme přerušili projednávání bodu 33 před skončením podrobné rozpravy a přesunuli jeho projednávání na čtvrtek. - (Výsledkem hlasování bylo 76 hlasů pro, 8 hlasů proti.)

 

Dostáváme se tedy k bodu

 

34.
Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala, Vojtěcha Filipa,
Miroslava Kalouska, Svatomíra Recmana, Františka Vnoučka
a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb.,
o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 955/ - druhé čtení

 

Prosím pana poslance Němce.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, i nyní na úvod druhého čtení se pokusím být stručný vzhledem k tomu, že tento návrh zákona, kterým se mění zákon o dani silniční, je sněmovně dostatečně znám jednak z odůvodnění v mém vystoupení v souvislosti s prvním čtením, jednak z toho důvodu, že tento návrh zákona je předkládán již po několikáté. Motivem tohoto zákona je sledovat technický, a tím i ekologický vývoj u nově vyráběných vozidel s tím, aby vždy ta vozidla té nejvyšší technické, bezpečnostní i ekologické úrovně měla určité osvobození od daně silniční. Novinkou oproti předchozím návrhům je i to, že u nejstarších vozidel, což znamená u vozidel, která jsou nejvyšším rizikem pro bezpečnost silničního provozu a relativně nejvíce zatěžují životní prostředí, se počítá naopak s určitým navýšením silniční daně, a to z toho důvodu, aby dopad do státního rozpočtu byl minimální.

V tuto chvíli vám, dámy a pánové děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně a prosím pana poslance Libora Ježka, který je zpravodajem rozpočtového výboru.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, rozpočtový výbor ve svém usnesení, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 955/2, doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas s připomínkou, která se týká změny účinnosti a kterou máte uvedenu ve zmíněném sněmovním tisku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Poněvadž se nikdo nehlásí, rozpravu končím a mám tu tři přihlášky do rozpravy podrobné.

Nicméně bych chtěl poprosit vládu, aby věděla, že následujícím bodem je bod č. 39, to je vládní návrh zákona o bankách apod. Prosím tedy, aby se vláda připravila. Ale vidím, pana ministra financí vcházet do sněmovny, čili je vše v pořádku. - Nyní to tedy ještě není, jen jsem si vyjasňoval, kde je pan ministr financí.

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, ve které jako první vystoupí pan poslanec Gongol.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP