(13.50 hodin)

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám návrh exekučního řádu správního, sněmovní tisk 1085. Jedná se o právní úpravu, která je součástí širší reformy správního řízení a vytváří podmínky pro posílení profesionality na úseku výkonu státní správy. Navrhovaný exekuční řád správní by se měl stát novým procesním předpisem správního práva, který upraví procesní kroky při vymáhání dobrovolně nesplněných nepeněžitých i peněžitých povinností, jejichž provádění nebylo pro oblast správního práva samostatně upraveno, a proto si vyžadovalo podpůrné používání občanského soudního řádu.

(V sále je velký hluk.)

Občanský soudní řád je určen pro řízení před soudy, a proto jeho přiměřené používání jinými orgány veřejné správy s sebou přináší řadu výkladových problémů. Kromě toho navrhovaná právní úprava výslovně stanoví - stejně jako to dosud upravoval zákon o správě daní a poplatků pro vymáhání daňových nedoplatků - že i ostatní správní orgány a orgány územních samosprávných celků mohou v rámci občanského správního řízení požádat o vymáhání dobrovolně nesplněných nepeněžitých i peněžitých povinností soud nebo soudního exekutora. Smyslem navrhované úpravy je proto vytvořit předpoklady pro zlepšení fungování státní správy zejména na úseku vymáhání dobrovolně nesplněných nepeněžitých i peněžitých povinností. Jde rovněž o posílení právních jistot a zajištění ochrany osob, jejichž oprávněných zájmů se vymáhací řízení dotýká.

V rámci navrhované právní úpravy se v souladu s ústavou a Listinou základních práv a svobod stanoví práva a povinnosti exekučnímu úřadu, dlužníkovi nebo povinnému subjektu a dalším osobám účastnícím se vymáhacího řízení.

Přijetím navržené právní úpravy bude sloučeno provádění správní i daňové exekuce do jednoho právního předpisu. Navrhovaná právní úprava pak využívá pro provádění správní exekuce obdobné způsoby jako občanský soudní řád. Výjimkou budou pouze prodeje zástavy a prodeje podniků.

Vzhledem ke specifice řízení, jehož cílem je vynucené splnění uložených peněžitých i nepeněžitých povinností, bylo nutné volit netradiční řešení a přistoupit k subsidiárnímu použití dvou procesních norem, to je správního řádu a zákona o správě daní a poplatků.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a není v rozporu s právem Evropských společenství. Právo Evropských společenství neupravuje otázky, které jsou předmětem předloženého návrhu zákona, ani neobsahuje úpravu, která by vázala členské státy v oblasti vymáhání peněžitých i nepeněžitých povinností.

Dle názoru vlády splňuje předložený návrh věcné i legislativně technické podmínky, a proto doporučuji Poslanecké sněmovně, aby byl přikázán výborům a projednán ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dnes již potřetí od tohoto řečnického pultu se pokusím být v tomto pátečním odpoledni stručný. Nebudu se tedy vyjadřovat k obsahu návrhu zákona, protože se domnívám, že Poslaneckou sněmovnu s obsahem návrhu zákona dostatečně seznámil ministr financí. Ve své zpravodajské zprávě se pokusím zaměřit na dopady a obsah tohoto návrhu zákona, k čemuž bych chtěl říci následující.

Jsem přesvědčen, že speciální exekuční předpis v rámci správního řízení má určitá úskalí, která ve své zpravodajské zprávě zmíním.

Za prvé se domnívám, že by bylo vhodnější, aby z hlediska jednotnosti exekučních postupů, z hlediska právních jistot účastníků řízení i třetích osob a z hlediska nutnosti zaručit soudní přezkum i v řízení vykonávacím, a to i v řízení vykonávacím správním, by bylo nadále dobré, aby i tyto exekuce probíhaly podle občanského soudního řádu.

Co se týče specialit, které je nutné ve vykonávacím správním řízení akceptovat, jsem přesvědčen o tom, že je možné, aby určité odchylky správní exekuce od exekuce podle občanského soudního řádu byly vtěleny do správního řádu, který budeme projednávat v prvním čtení také na této schůzi sněmovny. Domnívám se, že z hlediska projednávání - byť je to možná věc symbolická - by bylo vhodnější nejdříve projednat správní řád jako takový a poté teprve projednávat zákon o správním exekučním řízení. Znovu opakuji - oba tyto návrhy jsou v Poslanecké sněmovně v prvním čtení, byť správní řád bude projednáván zřejmě až příští týden.

Dámy a pánové, domnívám se, že z hlediska právní úpravy správních exekucí by bylo skutečně nejlépe, aby ty prvky exekučního správního řízení, u nichž je důvodné, aby byly odlišné od úpravy v občanském soudním řádu, byly upraveny ve správním řádu. Tak jako občanský soudní řád má část nalézací a část vykonávací, aby podobnou úpravu a strukturu obsahoval i správní řád. Domnívám se tedy, že je nadbytečné, abychom měli speciální exekuční předpis pro správní řízení, protože ani v občanském soudním řízení tomu tak není. Už jsem mluvil o důvodech, které mě k tomu vedou, což jsou právní jistoty účastníků řízení i třetích osob, nutnost plného soudního přezkumu i v řízení exekučním a jistě bychom našli celou řadu dalších důvodů.

Z toho důvodu navrhnu v následně otevřené rozpravě v prvním čtení zamítnutí tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Předpokládal jsem, že jako zpravodaj pro oba tisky předložíte spíše návrh na sloučení rozpravy k těmto dvěma bodům v obecné rozpravě. Neučinil jste tak, nezbývá mi nic jiného, než otevřít obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vláda konstatuje v důvodové zprávě k této osnově, že předložený návrh zákona je zcela v souladu s ústavním pořádkem České republiky i s těmi směrnicemi komunitárního práva, které se dané problematiky týkají. S tím je třeba souhlasit. Je však třeba také říci, že nepřijetí tohoto zákona bude také v souladu se směrnicemi Evropského práva a také v souladu s ústavním pořádkem.

Je třeba si položit - jako vždy při prvním čtení návrhu zákona - zásadní otázku, zda tento zákon opravdu nezbytně potřebujeme k řádnému a včasnému vymáhání toho, co je uloženo v nalézacím správním řízení, nebo zda existují jiné cesty, které vymožení správních aktů umožní. Já jsem hluboce přesvědčen, že existují jiné cesty k vymožení správních aktů a že naopak zavedení dalšího typu exekučního řízení do našeho právního řádu exekuci jako takovou velmi znepřehlední.

Současný právní stav je takový, že existují exekuce podle občanského soudního řádu, poměrně hojně využívané účastníky řízení, a to i účastníky, jimiž jsou státní orgány.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP