Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
24. října 2001 v 9.06 hodin

Přítomno: 189 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji šestý jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, nebo stejně jako pan poslanec Kuneš, který má náhradní kartu č. 9 a pan poslanec Vojíř, který má náhradní kartu č. 12, mi nahlásili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Němcová Miroslava a Štěpová Vlasta na jednání podvýboru pro nečlenské země Parlamentního shromáždění Rady Evropy v Ottawě. Z vlády se omlouvá pan ministr zemědělství Jan Fencl z důvodu účasti na schůzi Senátu, Stanislav Gross ze zdravotních důvodů, Jiří Rusnok na dopoledne - účast na konferenci o aktuálních problémech podnikatelského prostředí v České republice, Pavel Rychetský stejně jako pan ministr Fencl účast na 10. schůzi Senátu. - Jen dávám do srovnání 39. schůzi Poslanecké sněmovny a 10. schůzi Senátu.

Na dnešní dopoledne jsme zařadili takzvaný "Grégrův blok", tedy body 46, 47, 48, 115, 173, 122 a 123, tedy všechny body, které z pověření vlády přednáší a uvádí místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu pan Miroslav Grégr.

 

Prvním z uvedených bodů je bod

 

46.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech
a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 975/ - prvé čtení

 

Prosím, aby předložený návrh uvedl pan ministr Grégr.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, na pořad této schůze byl zařazen vládní návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech. Návrh novely zákona o regulaci reklamy byl Poslanecké sněmovně již jednou předložen, a to v loňském roce. Návrh jsem však v říjnu loňského roku vzal na základě usnesení vlády zpět. Důvodem byla skutečnost, že vládní návrh vycházel i ze směrnice Evropského společenství pro regulaci reklamy na tabákové výrobky, kterou Evropský soudní dvůr 5. října loňského roku anuloval. Předkládaný návrh je tedy přepracovaným návrhem, který vychází z platných směrnic Evropských společenství a z dosavadní právní úpravy.

Dovolte mi, abych nyní uvedl základní informace k tomuto návrhu.

Od doby účinnosti současného zákona o regulaci reklamy v roce 1995 došlo k velkému rozvoji v oblasti reklamního průmyslu. V Evropských společenstvích byla přijata řada směrnic upravujících reklamu a i naše právní úprava přestala odpovídat rozvoji ekonomického prostředí. S ohledem na závazek České republiky přiblížit právní úpravu legislativě Evropských společenství a v důsledku ekonomického rozvoje bylo nutno připravit novelu zákona o regulaci reklamy.

Základem předkládaného návrhu zákona zůstává stávající právní úprava, která se v nezbytně nutném rozsahu doplňuje. V zájmu vyšší účinnosti zákona byly do návrhu začleněny definice pojmů zadavatel, zpracovatel a šiřitel reklamy a byla vymezena odpovědnost těchto osob za porušení zákona. Návrh nově výslovně zakazuje reklamu klamavou a skrytou, přičemž odkazuje na definice vymezené v obchodním zákoníku. Stanovují se podmínky pro uvádění srovnávací reklamy, která je přípustná, pokud jsou splněny požadavky stanovené zákonem. Kromě obecných požadavků na reklamu, které jsou obsaženy již ve stávající právní úpravě, jako je např. zachování dobrých mravů, nepoužívání prvků násilí nebo motivu strachu, byla do návrhu nově zařazena i ustanovení zakazující používání prvků pornografie, napadání politického přesvědčení a prvků diskriminujících rasu a pohlaví.

Zákon obsahuje zvláštní právní úpravu pro regulaci reklamy na některé komodity. Jedná se zejména o reklamu na tabákové výrobky, na alkoholické nápoje a na léčivé přípravky. Tato část návrhu byla pečlivě projednána s Ministerstvem zdravotnictví a po mnoha jednáních bylo nalezeno kompromisní řešení, jehož výsledkem je předložený návrh.

Reklama na tabákové výrobky je v legislativě Evropských společenství upravena pouze směrnicí upravující reklamu v televizním vysílání. V ostatních médiích je ponechána národní úpravě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP