(9.10 hodin)
(pokračuje Grégr)

Při přípravách změny stávající regulace reklamy na tabákové výrobky byly vzaty v úvahu jak aspekty zdravotní, tak i ekonomické. Dosavadní právní úprava byla doplněna o některá ustanovení vztahující se zejména k ochraně zdraví mladých lidí před negativním vlivem reklamy na tabákové výrobky.

V souladu se směrnicí pro televizní vysílání byl doplněn zákaz reklamy a teleshoppingu na tabákové výrobky v televizním vysílání, který je již částečně obsažen i ve stávající právní úpravě. Obdobný zákaz reklamy byl doplněn i pro rozhlasové vysílání. Současně se navrhuje i omezení sponzorování televizních a rozhlasových pořadů firmami, jejichž hlavním předmětem podnikání je výroba nebo prodej tabákových výrobků. Povolená reklama na tabákové výrobky musí vždy obsahovat zdravotní varování "kouření způsobuje rakovinu" a současně se zakazuje umisťování této reklamy na plakátech větších než 10 metrů plošných do vzdálenosti 300 metrů od škol, dětských hřišť a podobných zařízení.

Pro reklamu na alkoholické nápoje se stanoví omezení zejména s cílem snížit její vliv na mládež například tím, že reklama nesmí vzbuzovat dojem, že alkohol je prostředkem k řešení osobních problémů. Oproti stávajícímu znění zákona se právní úprava pouze doplňuje v souladu s trendy regulace reklamy v zemích Evropské unie.

Poměrně obtížným úkolem bylo doplnění stávající právní úpravy reklamy na humánní léčivé přípravky podle směrnice Evropských společenství. Cílem regulace je zejména ochrana zdraví občanů před zbytečným a neúčelným užíváním léků pod vlivem reklamy a zabránění neodůvodněnému čerpání finančních prostředků z veřejného zdravotního pojištění. V souladu se směrnicí Evropských společenství byla regulace reklamy na léčivé přípravky rozdělena na dvě části, a to na část zabývající se reklamou šířenou vůči široké veřejnosti a část upravující reklamu šířenou vůči odborníkům.

Součástí návrhu je i novela zákona o léčivech, v níž se stanovují nové povinnosti obchodním zástupcům firem vyrábějících nebo prodávajících léčivé přípravky. Doplnění tohoto zákona vyplývá z nutnosti implementovat do českého právního řádu směrnici k reklamě humánních léčivých přípravků Evropských společenství v plném rozsahu.

Na závěr svého vystoupení ještě považuji za nutné se zmínit o vazbě mezi návrhem zákona o regulaci reklamy a zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání, tzv. mediálním zákonem. Tento zákon se rovněž dotýká regulace reklamy, a to v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.

Mediální zákon byl projednáván a Parlamentem schválen jako poslanecký návrh. V době, kdy byl vládou předán Parlamentu návrh novelizace zákona o regulaci reklamy, nebyl ještě schválen zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a nebylo proto možno obě normy zcela sladit. Nebylo zřejmé, který zákon bude schválen dříve, a nebylo ani známo, v jaké podobě bude mediální zákon schválen. Tato skutečnost však nebrání podle mého názoru projednání návrhu novely zákona o regulaci reklamy. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání je speciálním zákonem pro oblast reklamy v rozhlasovém a televizním vysílání. Zákon o regulaci reklamy je zákonem obecným. Pokud by překrývání právní úpravy bylo z hlediska legislativní čistoty právního řádu hodnoceno jako nadbytečné, lze v průběhu druhého čtení potřebným způsobem upravit předložený návrh zákona o regulaci reklamy cestou pozměňovacích návrhů.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, při přípravě návrhu novely zákona o regulaci reklamy, jehož hlavním cílem je dosažení moderní právní úpravy, která je srovnatelná s úpravami ve vyspělých evropských zemích, jsme vycházeli nejen z požadavků Evropské unie, ale i z dosavadních zkušeností s regulací reklamy. Předkládaný návrh proto obsahuje i doplnění stávajícího zákona o ustanovení, která přispějí k jednoznačnosti právní úpravy.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, doporučuji vám, abyste uvedený návrh postoupili do druhého čtení, a děkuji vám téměř všem za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení, kterým je pan poslanec Tomáš Teplík.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, naváži ve své zpravodajské zprávě na svého předřečníka pana ministra Grégra a musím říci, že k tomu, co zde uvedl, má v zásadě pravdu. Slovo "v zásadě" používám z jednoduchého a prostého důvodu. Na této zákonné předloze se projevují dvojí autorské vlivy. Pokud bychom uvažovali pouze o autorském vlivu Ministerstva průmyslu a obchodu, pak bych zřejmě neměl co dodat ke zprávě pana ministra Grégra a bylo by podle mého názoru vše v pořádku.

Druhým autorským vlivem, který se do této předlohy promítá, je ovšem autorský rukopis Ministerstva zdravotnictví a ten já považuji za mírně řečeno velmi nešťastný. Týká se to předmětně zejména tabákové reklamy a zejména reklamy na volně prodejná léčiva. Domnívám se, že nedostatky v pasážích, které původně vypracovávalo Ministerstvo zdravotnictví, jasně svědčí o tom, že Ministerstvo zdravotnictví neví, čeho chce dosáhnout, jak toho chce dosáhnout, ale chce k danému problému něco, a je úplně jedno co, říci.

Nebudu navrhovat vrácení k přepracování této předlohy a podpořím přikázání do hospodářského výboru. Nicméně předesílám, že v průběhu projednávání v hospodářském výboru musí být pasáže, jejichž duchovním autorem je Ministerstvo zdravotnictví, podstatně přepracovány. Na druhou stranu si myslím, že pokud tato možnost existuje, nemusíme v hlasování zamítat teď. V případě ovšem, že by se nepodařilo tyto pasáže upravit, asi bych ve druhém čtení doporučoval něco jiného.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP