(9.30 hodin)
(pokračuje Kučera st.)

Faktem zůstává, že nicméně pokud jde o mediální zákon, byla schválena poslanecká verze. Nic ale nebrání tomu, aby přijatý mediální zákon a tento navrhovaný zákon došly nakonec ke vzájemné shodě. Z toho důvodu však navrhuji, aby tento zákon byl kromě toho, jak bylo navrženo, to je přikázání hospodářskému výboru, také přikázán k projednání ve stálé komisi pro sdělovací prostředky a v garančním výboru, to je ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Dalším přihlášeným je pan kolega Karel Vymětal. Připraví se pan poslanec Exner.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl říci, že věcně souhlasím s tím, co tady říkal kolega Janeček ve svém prvním vystoupení v rozpravě. I já jsem ochoten zde prohlásit, že jako kuřák jsem pro absolutní zákaz tabákové reklamy, protože jsem přesvědčen o tom, že kuřák si své cigarety najde a nepotřebuje k tomu vůbec žádnou reklamu. Z toho vyplývá, že reklama, pokud je masově dělaná takovým způsobem, jakým je dělána, je směřována do potenciálních, budoucích spotřebitelů těchto výrobků, tedy do mládeže, do dětí. A to mi vadí! To mi vadí!

Já se domnívám, že je možno ve druhém čtení ve výboru upravit celou tuto pasáž týkající se tabákových výrobků například tak, jak je to upraveno u zbraní. Je to možné. Nemyslím si tedy, že je nutno tento návrh zákona vracet k přepracování, ale že je dostatečně reálná šance, abychom se s tím vypořádali ve výboru.

Dámy a pánové, nicméně se zdá - i média to podporují - jako kdyby tato novela zákona se týkala zejména reklamy na tabákové výrobky a zejména reklamy na alkohol. Já si totiž nemyslím, že to jsou jediné problémy, které řeší tato novela. Já za daleko závažnější problém, který řeší tato novela, považuji reklamu klamavou, protože ta se dotýká všech spotřebitelů a prochází všemi druhy zboží, které se prodává. V tomto případě mi trochu vadí v této novele zákona, že sankce za klamavou reklamu vlastně spadly v návrhu zákona do úrovně porušování zákona ve všech ostatních druzích reklam. Snad se z toho jen vyjímá reklama založená na podprahovém vnímání, kde je navržena sankce v rozpětí 2 až 5 milionů a ostatní porušování je do výše sankce 2 miliony Kč. Domnívám se, že u klamavé reklamy bude třeba ve výboru navrhnout a projednat daleko progresivnější sankci za její použití.

Dámy a pánové, dovolte mi ještě jednu poznámku k této vládní novele. Návrh zákona také obsahuje systém kontrolních dozorových orgánů nad dodržováním tohoto zákona. Domnívám se, že jsou všechny správné až na jeden, o kterém si myslím, že bude třeba diskutovat ve výboru, který bude projednávat tento zákon. Jsou to živnostenské úřady příslušné podle sídla. Tam se domnívám, že dozorové orgány by měly být profesionálními kontrolními orgány. Nabízí se zde řešení - nemyslím si, že to musí být zrovna živnostenské úřady, ale máme v této republice už odbornou profesionální kontrolní organizaci, což je Česká obchodní inspekce, která by zcela určitě profesionálně zvládla dozor nad dodržováním tohoto zákona ve všech jeho částech včetně vyvozování sankcí.

Sám doporučuji, aby tento zákon prošel v prvním čtení. Nemám s ním žádný problém a myslím si, že hospodářský výbor má docela reálný prostor a možnosti vyřešit všechny problémy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Exner, připraví se pan kolega Payne.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolím si upozornit jenom na jeden dílčí problém spojený s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon o regulaci reklamy. Jde přímo o definici reklamy. V navrženém zákoně se reklama definuje znovu, a to tak, že se jí rozumí oznámení či jiná prezentace šířená komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není stanoveno jinak. Dál se potom specifikuje reklama v rozhlasovém a televizním vysílání.

Ten problém, na který chci upozornit, spočívá v tom, že dosavadní definice reklamy v zákoně byla jenom pro účely tohoto zákona. Vláda totiž současně předkládá vládní návrh zákona, kterým se mění občanský soudní řád a obchodní zákoník podle sněmovního tisku 1025, kde nově navrhuje zařadit do obchodního zákoníku § 44a, kde rovněž je definice reklamy: Reklamou se rozumí každé sdělení učiněné v rámci podnikatelské činnosti s cílem podpořit odbyt zboží nebo služeb, včetně nemovitostí, práv a závazků. Jde tedy nepochybně v obchodním zákoníku o návrh definice reklamy, který je širší než návrh v právě projednávaném zákoně.

V čem vidím problém? Problém vidím v tom, že až dosud speciální zákon o reklamě definoval reklamu pro účely tohoto zákona. Nově ale tento zákon definuje reklamu obecně a zároveň definujeme reklamu obecně v obchodním zákoníku texty, které jsou rozdílné.

Domnívám se, pane místopředsedo vlády, že by bylo rozumné, kdybyste nám objasnil, proč vláda současně navrhuje dvě obecné definice reklamy, které se od sebe liší, a jestli by nebylo možné v rámci přípravy na druhé čtení, kdyby se dva místopředsedové vlády, pan Rychetský a vy, dohodli na definici reklamy, která by v našem právním řádu byla jediná a jednotná. Samozřejmě, že pro určité účely může být oprávněně tato definice zúžena z důvodu, který si to zúžení vyžaduje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Payne, který je zatím posledním přihlášeným.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych reagovat na jistou část vystoupení pana ministra, který říkal, že reklama nesmí vzbuzovat dojem, že například alkohol je cestou k řešení nějakých problémů.

Pan ministr ve svém vystoupení překročil rámec, který spadá do kompetence legislativců, a vstoupil na půdu religionistiky. Systémy a hodnoty, které se pokoušejí lidem dávat návod, jak řešit své problémy a jak vidět svět, jsou zařazovány do religionistické kategorie. My bychom měli teď v prvním čtení posuzovat vlastně filozofický přístup nebo politický přístup k řešení problémů. Abych se k tomu mohl dostat, dovolte mi krátkou exkurzi.

V dobách starého Říma existovaly různé náboženské kultovní tradice. Někteří lidé za dob starého Říma věřili na štěstí. Chodili do chrámu bohyně Niké, která byla bohyní toho proměnlivého štěstí, byla taková malá, protože se těžko dá zjistit, kde vlastně se nachází, a tímto způsobem hledali odpověď na svoji životní cestu. Někteří lidé za dob starého Říma vyznávali jako řešení problémů násilí. Své tělo ozdobili černou kůží a stříbrnými cvoky a svoji životní cestu řešili tímto způsobem. Takovíto lidé potom navštěvovali chrám boha Marse, který byl bohem války a násilí. Někteří lidé vyznávali jako řešení svých problémů sex, a ne náhodou je v § 4, který pojednává o alkoholu, zmiňována tato problematika.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP