(9.50 hodin)
(pokračuje Grégr)

Z toho také vychází i návrh, který předkládáme. Já jsem nekuřák od dětství, prakticky jsem v životě nevykouřil ani jednu cigaretu a jsem absolutně proti kouření, ale to neznamená, že na základě toho mohu do tohoto zákona vtisknout své přesvědčení a svou ideu. Domnívám se, že zcela absurdní by bylo vrátit předloženou novelu zákona, protože lepší je přijatelné řešení, které klade omezující podmínky, než nepřijmout řešení žádné nebo zůstat u řešení starého. Myslím, že hledáme určité kompromisní řešení, které je - a tady se to jasně ukázalo - průchodné Parlamentem, které bude lepší, jak už jsem řekl, než řešení žádné a které bude také kompatibilní s předpisy, se směrnicemi EU.

Pokud pan poslanec Janeček předloží pozměňovací návrhy, které budou zpřísňovat pravidla reklamy na tabákové výrobky a alkoholické nápoje a získá pro tyto změny potřebné hlasy Poslanecké sněmovny Parlamentu, jen mu k tomu upřímně pogratuluji, ale nejsem o tom přesvědčen. Pokud se týká příspěvku pana poslance Payna, považuji to za zcela objevné názory a myslím, že by stálo za to, aby byly celosvětově implementovány formou nějakých hnutí, ale myslím, že Parlamentem je to asi neprůchodné.

Takže jsem samozřejmě připraven podpořit či akceptovat smysluplné návrhy, které budou předloženy příslušnými výbory Poslanecké sněmovny a které získají kvalifikovanou většinu.

Pokud se týká připomínky pana poslance Exnera k § 1, definice reklamy, tak jak je uvedena ve vládním návrhu a navrhované novele obchodního zákoníku, přijímáme řešení, aby do § 1 byla vložena slova v definici reklamy "pro účely tohoto zákona" a souběžně porovnáváme znění nově navrhované definice v obchodním zákoníku a při jednání ve výborech zcela jistě odstraníme případný nesoulad, pokud by to bylo považováno za zásadní připomínku.

Dovoluji si vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, požádat, abyste propustili tento vládní návrh zákona o regulaci reklamy do druhého čtení, abychom ve výborech doporučili taková řešení, která budou průchozí Parlamentem. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slovo má zpravodaj.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kdybych věděl, jakým směrem se bude ubírat debata, hned na začátku bych uvedl, abych nebyl podezříván ze střetu zájmů, že jsem nekuřák. Teď jen velmi krátká reakce na některá slova, která zde zazněla.

K vystoupení pana kolegy Payna musím poznamenat, že mé výhrady, které jsem deklaroval ve své zpravodajské zprávě, vyplývají přesně z těch kořenů, ze kterých vyplývají ty jeho. Na druhé straně si myslím, že pokud existuje jasně deklarovaný prostor pro jednání, tak by se tohoto prostoru mělo využít, a hospodářský výbor projednával už mnohem obsáhlejší a složitější materie, než je tento zákon.

Co se týká pana kolegy Janečka, mé výhrady vyplývaly z toho, že podle mého názoru je potřeba přesněji stanovit jasná, striktní, nepřekročitelná, tvrdě vymáhatelná pravidla, ale na druhé straně aby v rámci těchto pravidel bylo chování subjektů reklamního trhu ponecháno na jejich volných dispozicích. Pan kolega Janeček navrhuje vrácení k přepracování z důvodu, že tento zákon striktně nezakazuje, a na to bych chtěl sněmovnu upozornit. Dámy a pánové, myslím, že byste to měli brát v potaz při následujícím hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Pokud se tedy nepletu, v rozpravě zazněly dva návrhy na hlasování - první na vrácení, který předložil pan kolega Janeček, a druhý na zamítnutí předloženého návrhu, který předložil pan poslanec Payne.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu předloženém panem kolegou Janečkem, který zní: Poslanecká sněmovna vrací přeložený návrh navrhovateli k dopracování.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 129. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro návrh 77, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na zamítnutí předloženého návrh.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 130. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro návrh 78, proti 95. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na regulování. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Pan kolega Miloslav Kučera st. návrh přikázat také k projednání stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. Kdo má jiný návrh? Jsou mi jasná některá hlasování. Nejprve pan kolega Cabrnoch, poté pan kolega Pleva.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, navrhuji, aby tento návrh zákona byl také projednán ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Pan kolega Pleva nám určitě navrhne svůj výbor.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, jsem přesvědčen, že pan kolega Kučera navrhoval i přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Má ještě někdo další návrh? Pokud ne, budeme rozhodovat o přikázání.

 

Nejprve tedy rozhodneme o přikázání k projednání hospodářskému výboru.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 131. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 185 pro návrh 169, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Další návrh, tak jak zaznívaly v pořadí, byl stálá komise pro sdělovací prostředky.

Zahájil jsem hlasování číslo 132. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 185 pro návrh 86, proti 56. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh byl výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahájil jsem hlasování číslo 133. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro návrh 79, proti 67. Návrh nebyl přijat.

 

A poslední byl výbor pro vzdělání, kulturu atd.

Zahájil jsem hlasování číslo 134. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro návrh 94, proti 51. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání hospodářskému výboru a výboru pro vzdělání, kulturu, mládež, tělovýchovu a spoustu dalších jiných, dozajista ušlechtilých věcí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP