(10.20 hodin)

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych využít mezery mezi předkládanými body k podání procedurálního návrhu. Možná si vzpomenete na to, že včera vzhledem k ukončení jednání schůze Poslanecké sněmovny již nedošlo na projednávání bodu číslo 52, kterým je vládní návrh zákona o státní sociální podpoře. Současně jsem dostal informaci od předkladatele návrhu zákona o Sociální pojišťovně a doprovodných novel zákonů, že nebude moci být přítomen na jednání Poslanecké sněmovny v den, kdy byly tyto návrhy zákonů zařazeny k pevnému projednávání jako dva pevné body.

V tuto chvíli bych předložil procedurální návrh, aby se body 36, 37 a 52 v původním návrhu programu zařadily jako body druhý, třetí a čtvrtý k projednávání ve středu 31. 10. příštího týdne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Toto je procedurální návrh. Znamenalo by to, že ve středu 31. 10. bychom projednávali nejprve navrhovaný bod 170, poté bod 36, 37 a 52.

 

To je návrh procedurální, o kterém rozhodneme bez rozpravy v hlasování číslo 140, které jsem zahájil. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro návrh 87, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Myslím, že bude potřeba o tomto ještě jednat.

Pan kolega Škromach avizoval další procedurální návrh.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych požádat o zařazení na pevný bod stávající bod číslo 133, to je třetí čtení tisku 925, zákona o zdravotním pojištění, z důvodu možnosti účasti ministra zdravotnictví. Tento týden, kdy by pravděpodobně měl tento bod přijít na jednání, bude zřejmě obhajovat některé zákony v Senátu. Takže aby byla jistota, že tady pan ministr bude přítomen, navrhuji zařadit na úterý jako první bod po pevně už zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže v pátek je to špatně? Dobře. V tuto chvíli zde máme další procedurální návrh, který znamená, že vzhledem k tomu, že neprošel předcházející návrh, že třetí čtení bodu 133 by bylo zatím čtvrté po bodu 12, 36 a 37, pokud nedojde v průběhu schůze k opakovanému hlasování a jejich přeřazení.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 141. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 188 pro 92, proti 55. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Doporučoval bych, aby se sešli předsedové poslaneckých klubů někde v kuloárech a vyjasnili si, jaký je postoj jednotlivých klubů k takovým procedurálním návrhům, neboť v tuto chvíli na to doplácejí ti, kteří by neměli doplácet na to, jaká procedurální hlasování jsme schválili dříve. Teď mám na mysli ony bloky některých ministrů, které jim umožňují být ve sněmovně pouze jedno dopoledne či odpoledne v průběhu celého jednání, zatímco například pan ministr Špidla je tady průběžně týden celý a doplácí na to. Doporučuji, aby se předsedové poslaneckých klubů na toto téma setkali a zkusili si vyjasnit jednotlivé postoje.

 

Dalším bodem je

 

48.
Vládní návrh zákona o poplatcích za udržování patentů
a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin
a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 1019/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády uvede tento návrh místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr bezprostředně poté, co se předsedové poslaneckých klubů přesunou do kuloárů.

Prosím pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podle stávající právní úpravy týkající se vynálezů je majitel patentu povinen platit Úřadu průmyslového vlastnictví každoroční správní poplatky za udržování patentu v platnosti. Platným zákonem je tato povinnost rovněž uložena majiteli evropského patentu s účinky v České republice a majiteli dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin.

Úprava poplatků za udržování patentu v platnosti byla dosud součástí širšího celku správních poplatků vybíraných Úřadem průmyslového vlastnictví, do jehož zákonné působnosti patří provádění patentového řízení a vedení veřejnoprávního patentového rejstříku. Poplatky za evropský patent a za dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin nejsou dosud správním předpisem stanoveny, a proto nemohou být Úřadem průmyslového vlastnictví vybírány.

Vláda České republiky při předkládání návrhu zákona o správních poplatcích v Parlamentu v únoru letošního roku zaujala stanovisko, že poplatky za udržování ochranného dokumentu na vynález v platnosti nejsou ve své povaze poplatky správními, neboť s nimi není spojován žádný úkon správního orgánu. Proto bylo přistoupeno k návrhu zákona, který vám byl předložen k dalšímu legislativnímu projednání. Ten obsahuje úpravu placení udržovacích poplatků za patenty udělené národní cestou, tak i patenty, které budou uděleny s účinky pro Českou republiku Evropským patentovým úřadem po přístupu České republiky k Dohodě o udělování evropských patentů. Návrh na přístup k této dohodě vám byl rovněž předložen jako tisk 995 k projednání.

Návrh zákona rovněž nově stanoví poplatky za udržování dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, která jsou novým institutem ochrany některých vynálezů. S ohledem na okolnost, že zmíněné poplatky jsou návrhem vyčleněny ze soustavy správních poplatků, lze projednávat návrh zákona samostatně bez ohledu na zákon o správních poplatcích.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přijetím předloženého návrhu zákona bude v právním řádu České republiky vytvořen stav, který podmíní platnost jednotlivých ochranných dokumentů na vynálezy. V důsledku toho bude i možnost monopolizace chráněných řešení placením poplatků, stejně jako je tomu i v jiných státech poskytujících odpovídající ochranu výsledkům technické tvůrčí činnosti.

Dovoluji si požádat, aby návrh zákona byl propuštěn do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane ministře. Uděluji slovo zpravodaji pro prvé čtení panu poslanci Tomáši Teplíkovi.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, považuji tuto zákonnou předlohu za ryze technicistní normu. Další poznámky k tomu nemám, rozhodně nebude u ní tak veselo jako u návrhu zákona o reklamě, proto rovněž doporučuji propuštění do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otvírám obecnou rozpravu k tomuto návrhu zákona. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Aniž bych zaplňoval poslanecké lavice přílišným úprkem, odhlásil jsem vás a prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami. Myslím, že jsme schopni o návrhu na přikázání rozhodnout takto.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP