(10.30 hodin)
(pokračuje Langer)

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednávání hospodářskému výboru.. Má někdo jiný návrh? (Nikdo se nehlásil.) Budeme tedy hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 142 a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 100 hlasovalo pro návrh 96, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat a přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Dalším bodem je bod

 

115.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
přístup České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů,
přijaté v Mnichově dne 5. října 1973, a k Reviznímu aktu této Úmluvy,
přijatému v Mnichově dne 29. listopadu 2000
/sněmovní tisk 995/ - prvé čtení

 

I tento návrh uvede místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu pan ministr Grégr.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Předkládaný návrh na přístup České republiky k mezinárodní Úmluvě o udělování evropských patentů je přímým plněním výslovného závazku České republiky, vyplývajícího z článku 67 Evropské dohody. Jinými slovy, o svém záměru stát se plnoprávným členem této významné Evropské dohody v oblasti patentové ochrany vynálezů rozhodla Česká republika již v okamžiku, kdy uzavírala asociační dohodu v roce 1993. Přístupem k úmluvě se Česká republika stane zároveň členem Evropské patentové organizace. Žádost o přizvání k přístupu k úmluvě podala Česká republika v roce 1996. V roce 1997 jí byl udělen statut pozorovatele v Evropské patentové organizaci. V roce 1999 obdržela Česká republika od Evropské patentové organizace oficiální pozvání k přístupu s účinností od 1. července 2002.

Před necelým rokem jsme přístup k úmluvě ošetřili v našem právním řádu, když jsme přijali novelu patentového zákona. Lze tedy konstatovat, že nic nebrání tomu, aby se Česká republika stala členem Evropské patentové organizace a smluvní stranou této úmluvy. Tím se připojí jako plnoprávný člen k 20 evropským státům, mezi něž se řadí všechny členské státy Evropské unie.

Dovolte mi stručně charakterizovat hlavní mezinárodně politické a věcné přínosy přístupu České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů.

Přístup je součástí harmonizace našeho patentového práva s právem Evropské unie a přispívá k začlenění České republiky do Evropské unie. Postup podle úmluvy přináší přihlašovatelům a majitelům patentů úspory práce, času a nákladů a přispívá k posílení patentové ochrany a práv majitele patentu, což má význam při rozvoji zahraničního obchodu. Přístupem k úmluvě získají přihlašovatelé vynálezů České republiky možnost podílet se na výhodách určených jenom příslušníkům členských států. Přístup také umožní zdejším podnikatelským kruhům a technické veřejnosti lepší přístup k technické dokumentaci obsahující informace z oblasti špičkových technologií. To má význam pro zabránění duplicitního technického výzkumu a vývoje. Přístupem získá Česká republika možnost podílet se na dalším rozvoji tohoto perspektivního patentového systému, který všechny členské státy Evropské unie zavedly vedle svého národního patentového systému jako podmínku pro integraci do jednotného vnitřního trhu Evropské unie.

Integrační evropský patentový systém nepopírá v těchto státech možnost i nadále získat patentovou ochranu tradiční národní cestou, tj. podáním přihlášky vynálezu u národního úřadu průmyslového vlastnictví. Tak tomu bude i v České republice po jejím přístupu k úmluvě.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si předpokládat, že návrh na přístup České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů postoupíte do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi několik poznámek ke sněmovnímu tisku č. 995, který je velmi obsáhlý a který jste jistě pečlivě prostudovali. Skládá se totiž z více než deseti materiálů, a to za prvé z Úmluvy a udělování evropských patentů, přijaté v Mnichově dne 5. října 1973, z Revizního aktu k této úmluvě, přijatého v Mnichově dne 29. listopadu 2000, z Protokolu o soudní pravomoci a uznávání rozhodnutí o nároku na udělení evropského patentu, z Protokolu o výsadách a imunitách Evropské patentové organizace, z Protokolu o centralizaci evropského patentového systému a jeho zavedení, z výkladu článku 69 Úmluvy o udělování evropských patentů a z některých dalších písemností.

Jak již zdůraznil předkladatel, článek 67 Evropské dohody, zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, obsahuje závazek České republiky požádat o přístup k Úmluvě o udělování evropských patentů, přijaté v Mnichově 5. října 1973. Přístupem se Česká republika stane zároveň členem Evropské patentové organizace, zřízené touto úmluvou. Úmluva vstoupila v platnost 7. října 1977 a Česká republika má v současné době statut pozorovatele, a to od roku 1977. Česká republika je přizvána správní radou k přístupu - to je jeden z materiálů obsažených ve sněmovním tisku 995 - a to s účinností od 1. června 2002.

V současnosti jsou členskými státy úmluvy kromě států Evropské unie mezi kandidátskými státy Kypr a Turecko, dále jsou to státy, které jsou mimo Evropskou unii - Lichtenštejnsko, Monako a Švýcarsko. Kromě České republiky bylo k přístupu z kandidátských zemí vyzváno Bulharsko a Rumunsko, z pobaltských zemí Estonsko a ze středoevropských zemí Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Z kandidátských zemí není tedy přizvána Litva, Malta a Lotyšsko.

Nedílnou součástí současného - stávajícího - znění úmluvy jsou prováděcí předpisy, Protokol o soudní pravomoci a o uznávání rozhodnutí o nároku na udělení evropského patentu, tzv. protokol o uznávání, Protokol o výsadách a imunitách Evropské patentové organizace, který deklaruje určité výsady a imunity, které běžně známe z mezinárodních úmluv, dále Protokol o centralizaci Evropského patentového systému a jeho zavedení a protokol o výkladu článku, o kterém jsem se zmiňoval na začátku.

První revize celé Evropské patentové úmluvy byla přijata v roce 1991. V současné době Česká republika je přizvána k přístupu k Reviznímu aktu, který byl přijat v Mnichově 29. listopadu 2000, protože vstupem Revizního aktu v platnost přestane platit stávající znění úmluvy. Nemělo by tedy smysl přistoupit k úmluvě bez přístupu k Reviznímu aktu. Revizní akt vstoupí v platnost, jak je zvykem u takovýchto aktů, dva roky poté, co bude ratifikován anebo k němu přistoupí 15 smluvních států.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP