(10.50 hodin)
(pokračuje Grégr)

Nezanedbatelný je příspěvek programových podpor z prostředků státního rozpočtu pro zvyšování exportu, pro rozvoj malých podniků a podniků v oblastech s vysokou nezaměstnaností.

V roce 2000 byla v programech podpory malého a středního podnikání zapracována již všechna tři kritéria definice Evropské komise, vymezující malé a střední podniky. Obecně bude tato definice malých a středních podniků zakotvena do nového zákona o státní podpoře malého a středního podnikání, který je v současné době v Poslanecké sněmovně projednáván.

Doporučuji vám a současně si vás dovoluji požádat, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, abyste Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2000 vzali na vědomí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Zprávu projednal hospodářský výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 987/1, ale ještě zde mám pana ministra Lachnita. Ptám se, jestli chce uvést, nebo považuje zprávu pana ministra za vyčerpávající. Pan ministr Lachnit přeci jenom ještě s úvodním slovem. Prosím.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Pane předsedající, děkuji. Dámy a pánové, já nechci zdržovat, ale myslím, že vystoupení pana ministra Grégra bylo velmi vyčerpávající. Chtěl bych vás pouze upozornit na to, že tyto programy dělají velmi dobrou práci z hlediska regionální cílenosti. Celkový objem regionálních zdrojů dosáhl výše 382,6 milionu korun a byl zcela využit pro poskytnutí 433 regionálních podpor. Podpořeny byly podnikatelské projekty v celkové výši přes 2,6 miliardy korun a regionální programy - čili toto říkám proto, aby bylo vidět, jak to stahuje další prostředky, další kapitál - a regionální programy podpory podnikání přispěly k vytvoření 1017 pracovních míst. Z hlediska efektivnosti mohu uvést, že z finančních prostředků určených na podporu malého a středního podnikání bylo v roce 2000 na realizaci regionálních programů užito 17,5 procenta podílů nákladů, podpořených regionálních projektů dosáhlo 21,3 procenta a podíl počtu podpořených regionálních projektů činil 29,4 procenta z celkově podpořených, čili jsme někde kolem té jedné pětiny z hlediska regionální podpory.

Zatím v tomto roce do 31. září bylo poskytnuto 270 podpor, vyčerpáno bylo 362,5 milionu korun a zvýšení počtu zaměstnanců u podpořených firem bude činit nejméně 660 osob.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost a doporučuji rovněž a žádám vás vzít předložený materiál na vědomí v souladu s usnesením hospodářského výboru číslo 344 ze dne 26. září 2001. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Ještě jednou opakuji, že zprávu hospodářského výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 987/1, a prosím zpravodaje výboru pana kolegu Vymětala, aby nás informoval o jednání výboru.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové. Hospodářský výbor tiskem 987/1 dle uvedeného usnesení vám doporučuje vzít předloženou zprávu na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí pan kolega Karel Vymětal. Prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové tentokrát je zpráva podle usnesení Poslanecké sněmovny zpracována, jak již zde říkal pan místopředseda vlády Grégr, pouze za nezemědělský sektor. Musím ovšem upozornit na to, že za zemědělský sektor není předložena zpráva vůbec, tedy nikoli zvlášť, jak jsme řekli v usnesení Poslanecké sněmovny, zvlášť za nezemědělský a zvlášť za zemědělský sektor. Chtěl bych upozornit v této souvislosti vládu, že nedodržuje zákon a usnesení Poslanecké sněmovny. Bylo by dobře, kdyby vláda toto své jednání napravila.

Musím ještě konstatovat a vytknout, že zpráva předložená vládou neobsahuje reakci vlády na usnesení Poslanecké sněmovny k poslední zprávě za rok 1999. A jenom pro osvěžení paměti připomenu, že to bylo usnesení, které žádalo vládu, aby se zabývala platební morálkou podnikatelských subjektů se státní účastí, která má negativní dopad na malé a střední podnikání. A dále, aby vláda ve spolupráci s Hospodářskou komorou připravila novelu zákona o Hospodářské komoře, která by posílila význam této komory pro podporu malého a středního podnikání.

Musím říci, že vláda v úvodu zprávy uvádí, že na malé a střední podnikání negativně působí i platební nekázeň, způsobující druhotnou platební neschopnost, ale právě jako reakce na usnesení Poslanecké sněmovny, co vláda udělala pro odstranění této příčiny, není ve zprávě nic, stejně tak jako o Hospodářské komoře.

Dámy a pánové, zdá se, že je podporou malého a středního podnikání všemi těmi systémy založen dobrý trend - zatím - protože se ukazuje za rok 2000, že podpora se proti roku 1999 zvýšila na 134 procenta, a to jistě není málo. Ale když to srovnáme s tím, kolik bylo vytvořeno pracovních míst ve vazbě dejme tomu na smysl té podpory, na tvorbu nových pracovních míst, na snižování nezaměstnanosti, tak bylo vytvořeno celkem 1764 míst. Podporu získalo celkem 0,54 procenta z registrovaných malých a středních podnikatelů. Když to srovnáme s rokem 1999, kdy bylo 0,39 procenta, tak i v tomto je jistě pozitivní trend, ale na druhé straně se ukazuje, že ta podpora je nedostatečná a spíš nahodilá vzhledem k těmto číslům.

Z regionální podpory spravované Ministerstvem pro místní rozvoj v programech Region 2 a Regiozáruka pro Ostravsko a severozápadní Čechy bylo vytvořeno celkem 219 míst, jak je uvedeno ve zprávě, s průměrným nákladem na jedno pracovní místo 586 tisíc korun. Myslím si, že i toto jsou skutečnosti vhodné k zamyšlení.

Dámy a pánové, další údaj, který myslím si, že stojí za zamyšlení a zamyšlení i pro vládu, je že, analýza vývoje malého a středního podnikání za rok 2000 ukazuje, že v zahraničním obchodě vytvořili malí a střední podnikatelé deficit mezi vývozem a dovozem ve výši téměř přesně 200 mld. korun. Myslím si, že to je číslo, nad kterým je vhodné se zamyslet. Často používáme ke zdůvodnění poměru vývozu a dovozu malých a středních podnikatelů, že je to tím, že oni se zabývají více zprostředkovatelskou činností, obchodem atd. Ale dámy a pánové, číslo 200 mld. svědčí už o něčem trošičku jiném.

V té souvislosti je třeba říci, že velké podniky tento obrovský deficit snižují kladným saldem 81 mld. korun a tím se dostáváme k výsledku celkové bilance zahraničního obchodu v roce 2000. Domnívám se, že toto je skutečnost, která je vhodná k zamyšlení se i ve vládě a zapřemýšlení, zda není možné najít nějaké stimuly, které by ovlivňovaly tento velmi nepříznivý vývoj v oblasti malého a středního podnikání.

Já si dovolím ve vazbě na obsah zprávy a ve vazbě na usnesení Poslanecké sněmovny ke zprávě za rok 1999 navrhnout v podrobné rozpravě ještě doplnění usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do všeobecné rozpravy? Vzhledem k tomu, že nevidím žádnou přihlášku, všeobecnou rozpravu končím. Žádný návrh nezazněl.

Otevírám podrobnou rozpravu a komu jinému než panu poslanci Karlu Vymětalovi uděluji slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane místopředsedo, Dámy a pánové, takže jenom připomenu, že hospodářský výbor navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vzala na vědomí Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2000, jako první bod.

Dovolím si navrhnout ještě druhý bod, že Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda ČR ve zprávě nesdělila, jak hodlá či nehodlá naplnit usnesení Poslanecké sněmovny ke zprávě za rok 1999, směřující ke zlepšení platební morálky podnikatelských subjektů se státní účastí a k legislativnímu řešení posílení úlohy Hospodářské komory při podpoře malého a středního podnikání.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP