(11.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Pan kolega Eduard Vávra. Prosím.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych doporučil panu poslanci Vymětalovi vaším prostřednictvím, jestli by nemohl rozdělit to usnesení na dvě části, zvlášť Hospodářskou komoru a zvlášť to, aby nám vláda sdělila některé své důvody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, pan kolega Vymětal Karel.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Samozřejmě to lze rozdělit. Já bych opravil svůj návrh tak, že by zněl: Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda České republiky ve zprávě nesdělila, jak hodlá či nehodlá naplnit usnesení Poslanecké sněmovny ke zprávě za rok 1999, směřující a) ke zlepšení platební morálky podnikatelských subjektů se státní účastí, b) k legislativnímu řešení posílení úlohy Hospodářské komory při podpoře malých a středních podnikatelů. Zvlášť hlasování o bodu a) a b).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V případě, že nebude schválen bod b), nebude bod a) označen jako bod a). (Poslanec K. Vymětal: Přesně tak.) Děkuji. Kdo se jako další hlásí do podrobné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím. Rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o přednesených návrzích. Ještě předtím se zeptám obou pánů ministrů, zda chtějí vystoupit se závěrečným slovem. Ne. Prosím tedy pana kolegu Vymětala, aby zaujal místo u řečniště a přednesl návrhy, o kterých rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Pane předsedající, myslím, že podle proběhlé rozpravy bychom měli hlasovat nejdřív o bodě I., to je vzetí na vědomí, přečetl bych ho potom, dále o bodě II. konstatuje, že - zvlášť o a) a b). Pokud by byl souhlas s touto procedurou, mohl bych předkládat jednotlivé body přesně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže doporučujete dvě hlasování základní - nejprve "Poslanecká sněmovna bere na vědomí" a poté budeme hlasovat o vašem návrhu. (Poslanec K. Vymětal souhlasí.) Dobře.

Přednesu návrh, o kterém rozhodneme v prvním hlasování. Tento návrh zní: Poslanecká sněmovna I. bere na vědomí zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2000.

Na žádost kolegy Škromacha jsem vás odhlásil, prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování číslo 146 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 164 pro návrh 157, proti 2. Návrh byl přijat.

Nyní prosím pana zpravodaje, aby přednesl další návrh.

 

Poslanec Karel Vymětal: Nyní bychom hlasovali o textu: II. konstatuje, že vláda České republiky ve zprávě nesdělila, jak hodlá či nehodlá naplnit usnesení Poslanecké sněmovny ke zprávě za rok 1999 směřující a) ke zlepšení platební morálky podnikatelských subjektů se státní účastí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slyšeli jste návrh. Zahajuji hlasování číslo 147 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 165 poslanců pro návrh 97, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Nyní bod b).

 

Poslanec Karel Vymětal: Nyní bychom hlasovali o bodu: b) k legislativnímu řešení posílení úlohy Hospodářské komory při podpoře malých a středních podnikatelů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Zahájil jsem hlasování číslo 148. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 166 poslanců pro návrh 81, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

Znamená to tedy, že původní odrážka a) se neoznačuje jako a). To jsou dvě usnesení.

Asi bych měl nechat hlasovat o usnesení jako o celku, neboť jsme hlasovali o dvou usneseních a část přijata byla, část nebyla.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 149 a ptám se, kdo je pro usnesení jako celek. Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro návrh 159, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. Jeho dopolední program pokračuje dalším bodem, kterým je bod č. 122. Ještě předtím přihláška z pléna. Prosím.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám za krátké zdržení, ale dovolte mi, abych jako zpravodaj k sněmovnímu tisku 1016, který je pod bodem 94, po dohodě s navrhovatelem navrhl jeho pevné zařazení na příští středu 1. 11. jako první bod odpoledne. Děkuji vám. (Námitky.) Asi mi neladí datum - na příští středu 31. 10. (Dotaz předsedajícího na zařazovaný bod.) Bod 94., sněmovní tisk 1016, jako první bod odpoledního jednání. Omlouvám se za záměnu data.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Bytová družstva. Pan poslanec Snítilý navrhuje bod č. 94 jako první bod odpoledne 31. 10. Přiznám se, že jsme si jako první body odpoledne vždycky stanovovali třetí čtení, ale dobře. Je to procedurální návrh.

 

Zahájil jsme hlasování číslo 150 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro návrh 111, proti 22. Návrh byl přijat. Bod byl zařazen na tento termín.

 

Kolegyně a kolegové, teď bych prosil, abyste zbystřili pozornost, ne proto, že se hlásí pan kolega Škromach, ale protože nás čekají dva zákony ve třetím čtení. Předtím ještě pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, vzhledem k tomu, že na příští úterý byly přeřazeny tři body na jiný termín, dovolil bych si navrhnout přeřazení bodu č. 130, tj. tisk 925, o veřejném zdravotním pojištění, na úterý jako první bod za již pevně zařazený bod.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Je to procedurální návrh, o kterém také rozhodneme hlasováním, a to v hlasování pořadové číslo 151, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 151 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 78 a 46 bylo proti.

 

Dalším bodem je

 

122.
Vládní návrh zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 922/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Pavel Hojda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP