(11.10 hodin)
(pokračuje Buzková)

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 922/4.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Hojda má slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, přihlašuji se do rozpravy podle § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny a navrhuji legislativně technickou úpravu, která vyplývá z předneseného pozměňovacího návrhu A1. Bude-li tento návrh přijat, je zapotřebí adekvátně upravit i název zákona. Název zákona by zněl takto: zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Zaznamenala jsem, že pan ministr Grégr si pravděpodobně přeje pronést závěrečné slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr:: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, před týdnem jste bez zásadních připomínek propustili zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení do třetího čtení. Jsem tomu velice rád, neboť váš souhlas je důležitý pro uskutečnění dalšího kroku nutného k harmonizaci českých právních předpisů na ochranu průmyslového vlastnictví s evropským právem upravujícím tuto oblast.

Souhlasím s pozměňovacími návrhy, které přispěly ke zpřesnění návrhů zákona. Děkuji vám, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, za práci, kterou jste odvedli při projednávání tohoto návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi. Ptám se zpravodajů dalších výborů, to znamená pana poslance Němce a pana poslance Krejčího, zda si přejí přednést stanoviska svých výborů. Není tomu tak.

Prosím tedy pana poslance Hojdu, aby předložil návrh, jakým způsobem budeme o tomto návrhu hlasovat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Poslanci obdrželi pozměňovací návrhy pod tiskem 922/4. Zde jsou uvedeny dva pozměňovací návrhy pod bodem A1 a A2. Navrhuji o těchto návrzích hlasovat zvlášť, nejprve o návrhu A1 a poté o návrhu A2 a o legislativně technickém návrhu, který jsem přednesl na začátku třetího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Tato procedura je natolik snadná, že není třeba o ní zvlášť hlasovat. Předložte hned první návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nejprve budeme hlasovat o návrhu bod bodem A1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska.

 

Poslanec Pavel Hojda: Mé stanovisko je kladné. (Ministr Grégr: Rovněž kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 152 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 152 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 176 vyslovilo 157 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní bychom hlasovali o bodu A2. Mé stanovisko je kladné. (Ministr Grégr: Rovněž kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 153 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 153 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 176 vyslovilo 158 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní bychom hlasovali o navržené legislativně technické připomínce.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 154 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 154 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 176 vyslovilo 163 a nikdo nebyl proti.

 

Vzhledem k tomu, že bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích, přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona na ochranu spotřebitele, podle sněmovního tisku 922, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 155 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 155 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 163 a nikdo nebyl proti.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

123.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 72/2000 Sb. o investičních pobídkách
a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/l992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky
na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 918/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr - myslím, že je to poslední z bodů, které jsou projednávány na jeho návrh - a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Eduard Vávra.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 918/2. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Hlásí se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte, abych přednesl legislativně technickou úpravu, neboť se nám vloudila do usnesení hospodářského výboru chybička, která se táhne i do pozměňovacích návrhů, které jsou předloženy v tisku 918/2.

Jedná se o úpravu bodu A9 na straně 3. V posledním řádku, který začíná "úřadu", uděláme za tímto slovem tečku a vypustíme slova "o určené organizaci". U té určené organizace už máme předtím řečeno, že dostane dokument, takže aby ještě dále dávala sama sobě dokument je nesmysl.

Takže ještě jednou opakuji: za slovem "úřadu" udělat tečku a další tři slova "a určené organizaci" vypustit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Uděluji slovo ministru Grégrovi.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi ke třetímu čtení ještě několik slov k vládnímu návrhu novely zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, který nyní projednáváme.

Pozměňovací návrhy k novele zákona v rozhodující míře vycházejí z návrhu hospodářského výboru. Plně se s nimi ztotožňuji, neboť představují zlepšení této právní úpravy.

V rámci druhého čtení byly předneseny další pozměňovací návrhy pánů poslanců Vojíře a Kořistky. S pozměňovacím návrhem pana poslance Kořistky k zákonu o zaměstnanosti plně souhlasím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP