(11.20 hodin)
(pokračuje Grégr)

Tento návrh, který upravuje problematiku hmotných podpor Ministerstva práce a sociálních věcí, zajišťuje zejména provázanost zákona o zaměstnanosti s rozpočtovými pravidly. Návrh byl předem projednán s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Stejně jako hospodářský výbor však nemohu podpořit návrhy týkající se reinvestice, prodloužení daňových prázdnin při rozšíření a modernizaci výroby z pěti na deset let, úpravy výpočtu slevy na dani u stávajících poplatníků s ohledem na dodatečně doměřenou daň a retroaktivity některých ustanovení zákona o dani z příjmů.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za péči a pozornost, kterou jste věnovali projednávání novely zákona o investičních pobídkách. Věřím, že přispěla ke kvalitě, a také věřím, že po posouzení navržených úprav dnes budeme moci tento zákon přijmout. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím pana zpravodaje Vávru, aby navrhl proceduru, kterou se budeme řídit při hlasování.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážení paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, mám před sebou návrh procedury. Navrhuji, aby body C1 a C2 byly hlasovány společně, body C3 a C4 také společně. Pokud by pozměňovací návrhy C3 a C4 byly přijaty, jsou nehlasovatelné body A20 a A22. Pak bychom hlasovali společně o bodech B1, B2 a B3. Pokud budou přijaty, tak se v bodě A17 změní číslice z 5 na 10. Pak bychom hlasovali blok hospodářského výboru, to je A1 až A19, společně. Jak jsem říkal, pokud by body C3 a C4 byly přijaty, nemůžeme hlasovat o bodech A20 a A22. Nebudou-li přijaty body B1 a B3, tak k tomu ještě přidáme bod A17. Nakonec bychom provedli legislativní úpravu přednesenou poslancem Vymětalem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda jsou nějaké námitky proti takto navržené proceduře. Není tomu tak.

 

O návrhu, abychom postupovali podle této procedury, rozhodneme hlasováním pořadové číslo 156, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 156 tento návrh byl přijat, když ze 179 přítomných se 172 vyslovilo pro a nikdo nebyl proti.

 

Pane zpravodaji, předkládejte prosím v souladu se schválenou procedurou jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim spolu s panem ministrem vyjádřete.

 

Poslanec Eduard Vávra: Nyní bychom hlasovali o bodech C1 a C2 společně. Jde o návrh poslance Kořistky. Zpravodaj souhlasí, ministr má stanovisko záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 157 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 157 tento návrh byl přijat, když ze 180 přítomných hlasovalo 88 pro, 87 proti.

 

Poslanec Eduard Vávra: Jen bych konstatoval, že tím pádem budeme hlasovat o bodech A20 a A22, jak jsem již předeslal. Nyní hlasujeme společně o bodech C3 a C4. Stanovisko zpravodaje je souhlasné, stanovisko ministra rovněž souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 158 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 158 tento návrh byl přijat, když ze 180 přítomných hlasovalo 176 pro, nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Eduard Vávra: Nyní budeme hlasovat společně o bodech B1, B2 a B3 - návrhy poslance Vojíře. Stanovisko zpravodaje je souhlasné, stanovisko ministra je záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 159 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 159 tento návrh nebyl přijat, když ze 181 přítomných hlasovalo 62 pro a 113 bylo proti.

 

Poslanec Eduard Vávra: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích - protože nebyly schváleny body B a částečně C - o celém návrhu hospodářského výboru pod body A1 až A22. Stanovisko zpravodaje je souhlasné, stanovisko ministra je rovněž souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 160 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 160 tento návrh byl přijat, když ze 183 přítomných hlasovalo 178 pro, jeden proti.

 

Poslanec Eduard Vávra: Nyní bychom schválili legislativní úpravu přednesenou poslancem Vymětalem, což je vypuštění posledních tří slov pod bodem A9.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zaznamenala jsem přihlášku pana ministra Grégra.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Prosím, zda lze anulovat předchozí hlasování. Já jsem si nepovšiml, že prakticky je vložen nový text pod bodem A20 až A22. Prosím, aby byla provedena revokace, protože to zásadním způsobem porušuje záměr této novely.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane ministře, jste poslanec. Hlasoval jste pro tento návrh, takže můžete dát návrh na revokaci. Chápu to tak, že jste právě dal návrh na revokaci posledního hlasování. O takovém návrhu můžeme hlasovat ihned. Pan ministr Grégr navrhl revokovat hlasování o bodech A1 až A22. Pan zpravodaj?

 

Poslanec Eduard Vávra: Měl bych ještě jednu připomínku na základě upozornění legislativců. O bodech A20 až A22 nelze už hlasovat, neboť jsme přijali body C3 a C4. Revokace by už nemusela být, protože jsme odhlasovali jen A1 až A19. My jsme bodem C3 a C4 vlastně zrušili A20 až A22 k hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Doporučil bych pro zjednodušení procedury, abyste prohlásila předchozí hlasování za zmatečné. O bodech A20 až A22 nebylo možné hlasovat. Znovu nechat hlasovat o bodech A1 až A19. Tím to bude vyřízeno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já nemohu přistoupit na tuto proceduru, protože to hlasování prostě zmatečné nebylo. Hlasování proběhlo řádně. Já jsem přesvědčena o tom, že správný způsob je revokovat toto hlasování a hlasovat znovu. Myslím, že zmatečnost v tomto případě nepřichází v úvahu a bylo by to znásilňování jednacího řádu.

Máte ještě jednou slovo, ale upozorňuji, že není rozprava.

 

Poslanec Karel Vymětal: Já také jen k proceduře. Pan zpravodaj i sněmovna byli informováni o tom, že bude-li přijat bod C3 a C4, jsou bod A20 až A22 nehlasovatelné. To tu zaznělo. Body C3 a C4 byly schváleny, tudíž body A20 až A22 jsou nehlasovatelné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane poslanče. Neprobíhá rozprava. Proběhlo zde hlasování. Zmatečné nebylo, protože bylo hlasováno správně. Pan ministr Grégr dal návrh na revokaci, o kterém rozhodneme hlasováním pořadové číslo 161.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP