(Jednání opět zahájeno ve 14.05 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu, abychom mohli zahájit naše odpolední jednání.

Zaregistrujte se prosím abych měl pocit, že je nás zde dostatečný počet.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych zahájil naše odpolední jednání. Začneme návrhem zákona, kterým je bod

 

144.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
/sněmovní tisk 896/ - třetí čtení

 

Prosím pana senátora Františka Kroupu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal také poslanec Dalibor Matulka jako zpravodaj ústavně právního výboru.

Ve druhém čtení nebyly předneseny pozměňovací návrhy, a proto otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Pan poslanec Matulka jako první.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, nevystupuji s žádným, ani legislativně technickým upřesněním, ale jen s konstatováním, že není lehčí úlohou zpravodaje než třetí čtení k takovému tisku, kde nebyl podán žádný pozměňovací návrh, a tudíž můžeme rovnou hlasovat o zákonu jako o celku. Dokonce ani z výboru, kde byl tento tisk projednán, tj. z ústavně právního výboru, vlastně nevzešlo regulérně přijaté usnesení.

Ústavně právní výbor, a proto jsem se přihlásil do rozpravy, pouze doporučil změnit datum účinnosti tohoto zákona. Místo dne vyhlášení ústavně právní výbor doporučil datum 1. leden 2002. Ovšem je zde jeden problém. Tento návrh nebyl regulérně v podrobné rozpravě ve druhém čtení vznesen. Nikdo v podrobné rozpravě tento návrh ústavně právního výboru nepodal. V rámci rozpravy na tento problém upozorňuji s tím, že skutečně nebyl žádný pozměňovací návrh v podrobné rozpravě vznesen. Tudíž bychom měli hlasovat o zákonu jako celku s tím datem účinnosti, které je v tisku uvedeno.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Sděluji, že pan poslanec Laštůvka má náhradní kartu č. 4.

Hlásí se ještě někdo další do rozpravy? Nehlásí. Rozpravu končím. Táži se, zda si někdo přeje závěrečná slova. Pan senátor Kroupa.

 

Senátor František Kroupa: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předpokládám, že u takto podle mého soudu jednoduché a jednoznačné normy není třeba žádných velkých slov.

Dovolím si vás všechny jménem předkladatelů požádat, abyste zvážili, že tady se ani senátoři, ani poslanci nezbavují žádné imunity, jde pouze o způsob, jakým se přestupky projednávají. Domnívám se, že navržený způsob je lepší než ten, který je zatím zakotven v ústavě.

Dovoluji si vás požádat, abyste návrh novely zákona podpořili. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Chce pan poslanec Matulka ještě říci pár slov? Nechce.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona,, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, sněmovní tisk 896."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 170 z přítomných 160 poslanců 90 hlasovalo pro, 53 hlasovalo proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji panu zpravodaji.

Nyní budeme mít avizovaná třetí čtení našich původních bodů 125, 126, 128 a 146.

 

Dostáváme se k bodu

 

125.
Vládní návrh zákona o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců
s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
/sněmovní tisk 970/ - třetí čtení

 

Prosím pana ministra dopravy a spojů a zpravodajku výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslankyni Kociánovou, aby se posadili ke stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou ve sněmovním tisku 970/4.

Otevírám rozpravu. Prosím, pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové. Načítal jsem zde pozměňovací návrhy a upozorňoval jsem na to, že byly dodány po projednání v hospodářském výboru. Jak už to obyčejně bývá, každý dobrý skutek musí být potrestán. Legislativa parlamentu mě upozornila na velmi špatně stylizované věty v mém pozměňovacím návrhu č. 5 v § 3. Zkusil bych přečíst stylizaci, kterou navrhla legislativa parlamentu. Pokud budete tak shovívaví a přijmete to jako legislativní změnu a schválíte to, tak by to takto bylo pojímáno.

Upravené znění pozměňovacího návrhu uvedené v tisku 970/4 pod bodem C5. V § 3 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

(8) Do pracovní doby člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu se započítává

a) doba čekání v nákladní dopravě ve dnech, na které byla stanovena pracovní doba, avšak bez viny řidiče nedošlo k výkonu práce, a to jednou pětinou týdenní pracovní doby,

***
Přihlásit/registrovat se do ISP