(14.40 hodin)
(pokračuje Sehoř)

Já bych při této příležitosti chtěl citovat jednu větu z doporučení Parlamentního institutu, který se vyjadřuje k této problematice. Vyjadřuje se v čl. I/D směrnice č. 93/37/EHS, kde píše, že obecná pravidla pro zadávání veřejných zakázek na provedení práce stanovené danou směrnicí se v plném rozsahu vztahují i na zakázky koncesních prací definovaných zmíněným článkem. Jinak řečeno, pokud použijeme zákon o zadávání veřejných zakázek, nezpronevěřujeme se pravidlům Evropské unie, nýbrž naopak je ctíme a plníme.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy ve třetím čtení? Nevidím žádnou přihlášku. Rozpravu končím a dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem nejprve panu ministrovi.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, do původního vládního návrhu, který zaváděl do zákona č. 13 pouze malou změnu, spočívající v tom, že vedle silnic by bylo i dálnici možné svěřit k provozování nestátnímu subjektu, byl pozměňovacím návrhem pana kolegy Starce vložen koncesní zákon, který umožňuje uzavřít dlouhodobý vztah mezi státem a soukromým investorem, který by na základě tohoto dlouhodobého vztahu mohl nejen provozovat, ale také nejdříve vybudovat dálnici nebo rychlostní komunikaci. Domnívám se, že je to správný krok, který umožní mnohem lepším způsobem upravit vztahy mezi soukromým investorem a státem, protože jde o vztah v každém případě dlouhodobý a založit ho pouze na smluvním základě bez opory v zákoně je problematické.

S pozměňovacím návrhem kolegy Starce, který je uveden pod písmenem B, souhlasím a doporučuji ho k přijetí.

Pokud jde o další návrhy, tak bych zmínil v tuto chvíli pozměňovací návrh C3, který poněkud upravuje používání správního řádu v řízení, které jsme už dříve upravili v zákoně o pozemních komunikacích. Jde hlavně o odstraňování nepovolených reklam.

Z legislativně technického hlediska proti tomuto návrhu nemáme námitky. Upozorňuji jen, že se mohou vyskytnout problémy s dodržováním velmi striktních krátkých termínů, které jsou uvedeny přímo v oněch paragrafech 44 a dalších zákona o pozemních komunikacích.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana zpravodaje, chce-li vystoupit.

 

Poslanec Karel Sehoř: Já už nechci vystoupit, vystoupil bych už jen v době hlasování, to znamená, že navrhnu způsob hlasování. Hlasování by mělo být poměrně jednoduché. Budeme hlasovat o bodu A, potom o bodu B, současně o všech návrzích pana kolegy Starce, protože koncesní smlouva je svázána. Dívám se a nevidím ho, jestli souhlasí. Pak jsou tady jen dva návrhy pod bodem C. C1 nebude hlasován, protože o něm se rozhodne přijetím nebo nepřijetím návrhu kolegy Starce. Pak už bychom hlasovali o C2 a C3. Pak bude závěrečné hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Slyšeli jsme návrh struktury hlasování. Má k tomu někdo nějaké připomínky? Ne-li, dám o tomto návrhu hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 191 ze 187 přítomných 145 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Karel Sehoř: Budeme hlasovat o bodu A. To je bod, který navrhl hospodářský výbor. Stanovisko pana ministra i zpravodaje je souhlasné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 192 ze 189 přítomných 168 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní budeme hlasovat o bodu B. To je návrh o koncesní smlouvě pana kolegy Starce. Ministr souhlasí, zpravodaj nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 193 ze 189 přítomných 68 pro, 89 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: O bodu C1 nebudeme nyní hlasovat, neboť je už nehlasovatelný. Nyní budeme hlasovat o C2. Ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 194 ze 189 přítomných 93 pro, 67 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní budeme hlasovat o posledním pozměňovacím návrhu C3. Stanovisko pana ministra je neutrální, zpravodaj doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 195 ze 189 přítomných 147 pro, 9 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 973, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 196 ze 188 přítomných 142 pro, 4 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji. Tím jsme přijali zákon pod číslem 126. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.

 

Dostáváme se k bodu

 

128.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 923/ - třetí čtení

 

Prosím pana ministra Rusnoka a pana zpravodaje Patočku, aby se posadili. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 923/3.

Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Pan ministr.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP