(14.50 hodin)
(pokračuje Klaus)

(Hluk ve sněmovně.) Prosím vaše kolegy ve sněmovně, jestli by mohli umožnit, abyste mohl vystoupit.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, stejně jako ve svém vystoupení ve druhém čtení chci poukázat na problémy, které by případně vznikly schválením připomínky rozpočtového výboru, resp. jeho pozměňovacího návrhu, který se týká zákazu účasti osob na sázkách v zahraničí, při nichž jsou sázky placeny z České republiky do zahraničí. Jak jsem již řekl, tento zákaz je v rozporu s primárním právem Evropských společenství, konkrétně pak s požadavkem na volný pohyb kapitálu a plateb, přičemž se naše republika při uzavření příslušné kapitoly zavázala tento rozpor odstranit právě v souvislosti s novelou devizového zákona. Chtěl bych zdůraznit, že tento rozpor by mohl být důvodem pro Evropskou komisi, aby znovu otevřela tuto kapitolu.

Co je ovšem podle mě podstatnější, to je praktický aspekt věci, a to je to, že se fakticky nedá kontrolovat tento zákaz v praxi, tzn. kontrolovat, zda někdo nepoukázal nějaký peněžní obnos do zahraničí určený na sázku v loterijní hře. Proto si znovu, vážení poslanci, dovoluji upozornit na možné důsledky v případě, že navržený vládní návrh novely bude schválen s pozměňovacím návrhem rozpočtového výboru, to je zákazem sázení do zahraničí.

Pokud jde o další dva poslanecké pozměňovací návrhy, které novelizují zde otevřený zákon o loteriích a jiných podobných hrách, přestože některé návrhy jsou v zásadě pozitivní, jako s celkem s nimi nemohu souhlasit. Jde o to, že uvedené návrhy např. prakticky odnímají zákonem upravené postavení obce jako příjemce odvodu finančních prostředků z provozování výherních hracích přístrojů na veřejně prospěšné účely. Obcím, které provoz těchto výherních hracích přístrojů povolují, by se zkrátil roční objem příjmů o nezanedbatelnou částku 400 až 450 mil. Kč. Toto zkrácení příjmů obcí a naopak rozdělování těchto prostředků na veřejně prospěšné účely dle úvahy provozovatelů může vést ve svém důsledku spíše k zneprůhlednění jejich užívání.

Navržené změny by se rovněž nepříznivě dotkly i příjmů státního rozpočtu, který se podílí polovinou na výběru správních poplatků za vydávaná povolení k provozování výherních hracích přístrojů. Ročně se vybírá za vydaná povolení přes 1,2 mld. Kč. Poslanecký návrh předpokládá, že povinnost jejich odvodu státu by zanikla a státní rozpočet by tak neinkasoval cca 600 mil. Kč.

Podobné jsou i některé další náměty, které většinou odrážejí pouze jednostranný pohled na současný stav provozování sázkových her, především výherních hracích přístrojů. Tím ale neřeší celkové zlepšení situace v této oblasti.

Předložené poslanecké pozměňovací návrhy týkající se dalších problémů sázkových her by ve velké většině nepřinesly zkvalitnění dosavadní právní úpravy, vedly by ke krácení příjmů obcí, státního rozpočtu, včetně méně průhledného toku finančních prostředků určených na veřejně prospěšné účely. Protože o těchto poslaneckých návrzích možná bude hlasováno jako o celku, nedoporučuji jejich přijetí.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Prosím pana zpravodaje, ale prosím hlavně o klid ve sněmovně.

 

Poslanec Jiří Patočka: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vám nejprve navrhl postup při hlasování o této novele zákona.

Nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru, který je uveden ve sněmovním tisku 923/3, to znamená bod A. Tímto rozhodnutím se zruší zařazení sázek, o kterém hovořil pan ministr. Na základě přijetí tohoto návrhu by byly vlastně ostatní pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny v bodu B a bodu C, to znamená pozměňovací návrhy poslance Gregy a Korbela, nehlasovatelné. To je všechno.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Dám hlasovat o proceduře.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, abychom přijali tuto proceduru hlasování, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti této proceduře?

V hlasování pořadové číslo 197 z přítomných 187 bylo 145 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

(Stále hluk v sále.) Nejdříve prosím o ticho! Už je to lepší, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Patočka: Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru uvedeném v bodu A, to znamená druhá část se vypouští. Stanovisko navrhovatele záporné, zpravodaje neutrální.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím? (Navrhovatel: Stanovisko záporné.) Pan zpravodaj? (Zpravodaj: Neutrální.) Artikulujte, pánové, do mikrofonu!

 

Poslanec Jiří Patočka: Neutrální!

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, já rozumím.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 198 ze 188 přítomných 165 poslanců nedalo na doporučení navrhovatele a zpravodaje a pouze 3 byli proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Patočka: Pane předsedo, můžeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Návrh usnesení: Vyslovujeme souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon 219/1995 Sb., devizový zákon, podle sněmovního tisku 923, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 199 z přítomných 189 poslanců 176 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi.

 

Dostáváme se k bodu

 

146.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 491/2000 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2001
/sněmovní tisk 961/ - třetí čtení

 

Prosím ministra zemědělství a předsedu rozpočtového výboru Vlastimila Tlustého, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Žádné pozměňovací návrhy nebyly předneseny ve druhém čtení.

Otevírám rozpravu, do které se zatím nikdo nepřihlásil. Pan ministr Fencl vypadá, jako by se skoro svým stáním, ne sezením, hlásil. - Ne. Pak ať mě neklame svým pohybem k řečništi. Děkuji.

Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Přejete si závěrečná slova? Ani navrhovatel, ani zpravodaj ne. Děkuji.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon 491/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2001, podle sněmovního tisku 961."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP