(15.20 hodin)
(pokračuje Klaus)

Do podrobné rozpravy mám několik přihlášek, ale abych uspořil cestu paní poslankyni Parkanové, tak dám první slovo jí. Připraví se pan poslanec Výborný.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Chci podat pozměňovací návrh, který se týká § 196 odst. 1, tj. navrhované účinnosti zákona. Navrhuji, aby účinnost byla stanovena takto: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.

Tento návrh předkládám po dohodě jak s předkladatelem, tak se zpravodajem tisku 870, kolegou poslancem Pavlem Němcem. Tisk 870 se týká novely přestupkového zákona. Je žádoucí, aby obě předlohy byly sladěny a jejich účinnost byla shodná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To je všechno. Děkuji. Pan poslanec Výborný. Po něm se hlásí pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, naprosto přesně chápu, ať už vyřčená, nebo nevyřčená přání pana ministra i paní zpravodajky, aby pozměňovacích návrhů k tisku, který projednáváme ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, bylo co nejméně, pozměňovacích návrhů vzešlých až z jednání pléna. Je to požadavek rozumný, který by měl být vyslyšen, zejména tehdy, když projednáváme složité a komplexní zákony, a já ho chápu tím spíše, že jsem byl zpravodajem také k rozsáhlé novele občanského soudního řádu i trestního řádu, to znamená ke dvěma prvním pilířům tzv. soudní reformy nebo reformy soudnictví.

Přesto jeden pozměňovací návrh mám, a právě proto mám jenom jeden pozměňovací návrh. Právě proto z toho důvodu, že kdybych měl přednést všechny pozměňovací návrhy, které jsem koneckonců přednášel už při jednání ústavně právního výboru, tak bych přednesl v podstatě úplně jiný zákon, a to by dobré nebylo. Respektuji, že ústavně právní výbor po debatách, které trvaly snad desítky hodin, dospěl k nějakému konzistentnímu textu, a varoval bych před představou, že jednotlivé nevyslyšené hlasy v ústavně právním výboru by měly být vyslyšeny na plénu, neboť by tím nejspíš došlo k tomu, že zákon, který já sám osobně nepovažuji za vrcholně povedený, by byl teprve nepovedený.

K mému pozměňovacímu návrhu a k jeho odůvodnění. Navrhuji, aby v dosavadním § 128, to znamená nyní již v § 129, byl doplněn odstavec 3 tohoto znění:

(3) Ve stejném rozsahu, za stejných podmínek a se stejnými účinky může odborné vzdělávání soudců provádět též Nejvyšší soud.

Problematika tohoto pozměňovacího návrhu vyplývá z rozsáhlé debaty v ústavně právním výboru, kde byl tento pozměňovací návrh také mnou a nejenom mnou předložen a kde nebyl přijat tuším o jeden jediný hlas, takže si troufám jej předložit plénu. Tento pozměňovací návrh, a to bych rád zdůraznil, v žádném případě nechce zlikvidovat systém vzdělávání nejen soudců, ale také justičních čekatelů a dalších justičních pracovníků, který by měl být završen především Justiční akademií. Já vůbec nejsem proti Justiční akademii. Mám za to, že myšlenka Justiční akademie, která bude poskytovat vzdělávání pracovníkům justice v nejširším slova smyslu, není vůbec myšlenkou špatnou, ale současně jsem přesvědčen, a nikoliv sám, že by si tato Justiční akademie neměla monopolizovat vzdělávání, zejména soudců. Mám za to, že koneckonců pokud jde o vzdělávání justičních čekatelů a jiných odborných pracovníků justice, lze se spolehnout zcela na Justiční akademii, avšak u soudců jistá diverzifikace možností, kde nabýt další vzdělávání, je žádoucí a správná.

Podotýkám k tomuto pozměňovacímu návrhu, že je konzultován a byl pečlivě konzultován i s Nejvyšším soudem, čili není to jenom můj nápad, že by také Nejvyšší soud mohl poskytovat odborné vzdělávání. Podle všech informací, které mám od předsedkyně Nejvyššího soudu, je Nejvyšší soud připraven v rámci přijaté koncepce vzdělávání toto odborné vzdělávání soudců vedle Justiční akademie poskytovat.

Navrhuji tedy, aby pouze tento jeden můj pozměňovací návrh byl podroben hlasování, nepřipojuji se do debaty s desítkami dalších, neboť opravdu respektuji ty hodiny, které projednání tisku ústavně právní výbor věnoval.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Marek Benda, potom poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, s velkým respektem k tomu, co říkal teď pan poslanec Výborný, že se jedná o materii, kterou jsme dlouze projednávali, přece jenom předložím několik pozměňovacích návrhů, většinou vyplývajících z našich předchozích rozhodnutí.

První pozměňovací návrh, který bych chtěl přednést, se týká našeho rozhodnutí, které jsme učinili přibližně před hodinou ve věci přestupkové exempce poslanců a senátorů, kterou jsme upravili podle senátního návrhu, to znamená možnosti obecné přestupkové odpovědnosti s možností odvolat se případně k orgánu té které komory. Protože jsem přesvědčen, a hlasování v ústavně právním výboru v té věci bylo, že úprava zákonodárců a soudců má být naprosto stejná, neboť jejich vztah k výkonné moci a možnost řekněme nějakých nekalostí výkonné moci vůči zákonodárcům i soudcům je naprosto stejná, myslím si, že bychom měli v tomto návrhu zákona upravit soudcovskou "imunitu" stejným způsobem, jako jsme provedli úpravu u poslanecké a senátorské imunity.

Proto navrhuji doplnit § 90 stávajícího textu o nové dva odstavce s tím, že by se dosavadní znění § 90 označilo jako odstavec první a další dva odstavce by zněly:

Odstavec druhý: Řízení podle odstavce 1 se zavede také proti soudci, který se dopustí přestupku a požádá orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v kárném řízení.

Odstavec třetí: Za přestupek podle odstavce 2 lze soudci uložit sankci, kterou za přestupek stanoví zvláštní předpis.

Odkaz 7 by byl na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

To by byla změna v textu zákona a dále musíme doplnit - je to poněkud nepohodlné a kostrbaté, že musíme na téže schůzi novelizovat znovu zákon o přestupcích, ale protože jsme nevěděli, jak dopadne senátní návrh novely jednacích řádů - část jedenáctou, dosavadní část jedenáctá by se přeměnila na část dvanáctou a část jedenáctá by zněla:

Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

V bodě prvním v § 9 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

(4) Podle tohoto zákona se projednávají přestupky, kterých se dopustili soudci, pokud nepožádají orgán příslušný k projednání přestupků o projednání přestupků v kárném řízené podle zvláštního předpisu.

Odkaz 2b je odkaz na zákon číslo, které není známo, to je tento zákon lomeno 2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. Omlouvám se, nikoliv tento zákon, ale následující.

Bod druhý by zněl: V § 10 odst. 1 se písm. b) zrušuje, dosavadní písm. c) se označuje jako písm. b).

Bod třetí by zněl: V § 71 písm. d) zní: Orgánu příslušnému podle zvláštního právního předpisu k projednávání přestupku osoby uvedené v § 9 odstavce 3 a 4 a v disciplinárním - odkaz 2a - nebo kárném - odkaz 2b - řízení, pokud tato osoba o takové projednání požádala.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP