(15.50 hodin)
(pokračuje Parkanová)

V podrobné rozpravě chci vystoupit jako zpravodajka s jedním drobným pozměňovacím návrhem, který se bude týkat též účinnosti se stejnou argumentací jako v předchozím případě. Děkuji

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otvírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Obecnou rozpravu tedy končím.

Zahajuji podrobnou, ve které nechť jako první vystoupí paní poslankyně Parkanová, pak opět pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Předkládám pozměňovací návrh k § 29, který by zněl: "Tento zákon nabývá činnosti dnem 1. dubna 2002." Prakticky stejnou argumentaci připomínám z projednávání minulého návrhu. Jedná se o to, aby tento předchozí tisk a tisk návrhu novely přestupkového zákona, jehož zpravodajem je Pavel Němec, vstoupil v účinnost ve stejné datum. Čili shodně ve všech třech návrzích navrhujeme 1. duben příštího roku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Němec stáhl svou přihlášku. Kdo dál se hlásí do podrobné rozpravy? Pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové. Já vás budu muset ještě jednou zdržovat, a tentokráte bohužel trochu déle, s věcí, která navazuje na námi před dvěma hodinami schválený návrh zákona o změně jednacího řádu Poslanecké sněmovny a Senátu a přestupkového zákona. Protože k tomu došlo až dnes, tak to bohužel nemám písemně namnožené pro celou sněmovnu, takže musím řízení o odpovědnosti soudce za přestupek celé načíst na mikrofon. Omlouvám se vám a je to opravdu jenom promítnutí toho, co jsem navrhoval v předchozím zákoně, aby "imunita" soudců a zákonodárců byla stejného rozsahu.

Čili v části první se doplňuje hlava V, která zní:

Hlava V Řízení o odpovědnosti soudců za přestupek

§ 27 Obecné ustanovení. Není-li stanoveno jinak, v řízení o odpovědnosti soudce za přestupek se přiměřeně použijí ustanovení části třetí.

§ 28 Zvláštní ustanovení o řízení

Odst. 1. Řízení je zahájeno dnem, kdy kárnému soudu byla postoupena věc orgánem příslušným k projednání přestupku podle zvláštního právního předpisu. Odkaz 6. Odkaz 6 je na § 71 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Odst. 2. Kárný senát bez ústního jednání řízení též zastaví: a) bylo-li projednání přestupku kárnému senátu postoupeno příslušným orgánem bez podnětu poškozeného, jestliže je takový podnět potřebný nebo byl-li takový podnět vzat zpět; b) je-li soudce stíhán za přestupek, jehož projednání brání amnestie. Odkaz 7. Odkaz 7 na § 20 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Odst. 3. Kárný senát zastaví řízení i tehdy, vyjde-li některý z důvodů zastavení řízení podle odst. 2 najevo při ústním jednání.

§ 29 Práva poškozeného

Odst. 1. Poškozeného, případně jeho zástupce nebo opatrovníka soud vyrozumí o termínu ústního jednání. Termín jednání stanoví tak, aby těmto osobám byla poskytnuta stejná lhůta na přípravu jako soudci, proti němuž se řízení vede.

Odst. 2. Poškozený, jemuž byla způsobena majetková škoda, může uplatnit před zahájením dokazování nárok na její náhradu. Předseda kárného senátu poučí poškozeného o jeho právu, pokud se tak už nestalo ve vyrozumění o ústním jednání.

Odst. 3. Při ústním jednání má poškozený, případně jeho zástupce nebo opatrovník právo vyjádřit se k prováděným důkazům, klást svědkům a znalcům otázky a podávat návrhy na doplnění dokazování. Po jeho skončení mají právo se k věci vyjádřit.

§ 30 Rozhodnutí, odvolání, výkon rozhodnutí

Odst. 1. Byl-li soudce uznán vinným přestupkem, kárný senát mu uloží povinnost nahradit škodu, jestliže poškozený nárok na náhradu škody včas uplatnil a škoda a její výše byly spolehlivě zjištěny. Jinak odkáže poškozeného s jeho nárokem na občanské soudní řízení nebo na řízení před jiným příslušným orgánem.

Odst. 2. Jestliže kárný senát dojde k závěru, že se soudce přestupku nedopustil nebo mu ho nelze prokázat, vynese zprošťující rozhodnutí a poškozeného, který uplatňuje náhradu škody, odkáže s jeho nárokem na občanské soudní řízení nebo na řízení před jiným příslušným orgánem.

Odst. 3. Rozhodnutí kárného senátu se doručí také poškozenému, který podal podnět k projednání přestupku, a rovněž i poškozenému, který uplatnil nárok na náhradu škody. Proti rozhodnutí podle odst. 2 jim přísluší právo podat odvolání.

Odst. 4. Rozhodnutí o povinnosti soudce nahradit škodu lze vykonat podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí. Dosavadní paragrafy 27 - 29 se označují jako paragrafy 31 - 33.

Paragraf 31 by měl nově znít: § 31. Kárná řízení neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů. Odst. 2. Za kárné provinění nebo přestupek spáchané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nelze soudci nebo státnímu zástupci uložit přísnější kárné opatření, než jaké bylo možno uložit podle dosavadních předpisů.

A ještě jednu drobnost jsem zapomněl a to se vám omlouvám. Ještě je zapotřebí doplnit do § 2 nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou zní: c) odpovědnost soudce za přestupek za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. Odkaz 3, § 9 odst. 2 zákona o soudech a soudcích. Dosavadní poznámky pod čarou číslo 3 a 4 se označují jako poznámky pod čarou 4 a 5.

To jsou změny, které navrhuji v souvislosti s námi přijatým rozhodnutím, a pevně věřím, že schválení tohoto návrhu zákona pomůže trochu rozhýbat onu kárnou sankční pravomoc soudů vůči sobě samým, která se zatím zdá velmi neúčinná a v mnoha případech fungující skoro bychom až řekli v rozporu s očekáváním, které by normálně občané měli.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Bendovi. Táži se, zda se ještě někdo jiný hlásí do rozpravy podrobné k tomuto bodu programu. Ne-li, podrobnou rozpravu končím a mohu skončit druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi. Ještě nemusí odcházet, ještě se na něj dostane jednou.

 

Bod

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu
a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění
zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost
v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
/sněmovní tisk 879/ - druhé čtení

 

Opět prosím pana ministra o úvodní slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. S vaším laskavým souhlasem si opět dovolím odkázat na podrobnější úvod v rámci prvního čtení, nicméně opět považuji za nezbytné učinit šest poznámek především k odpovědi na otázku, proč novelizovat zákon o státním zastupitelství.

Za prvé. Dosavadní aplikace zákona ukázala, že vzájemné vztahy mezi jednotlivými stupni státního zastupitelství nevymezují přesně celkovou úlohu státního zastupitelství.

Z toho vyplývá poznámka druhá. Ukazuje se v praxi, a toho je svědkem především ministr spravedlnosti, že nejsou účinné nástroje k rychlé a přesné komunikaci v rámci celé soustavy. Chce-li ministr komunikovat s okresním státním zástupcem, musí si nejprve zvednout telefon na nejvyšší zástupkyni, ta pak na vrchního, vrchní na krajského, a teprve pak se dostaneme na okresního.

Za třetí. Je třeba nezbytně upřesnit i vztahy v rámci soustavy uvnitř, tedy vztahy nadřízenosti mezi jednotlivými stupni, a vymezit také přesné vztahy mezi státními zástupci a vedoucími státními zástupci na jednom stupni s cílem zdůraznit odpovědnost vedoucího státního zástupce.

Za čtvrté, a to je také velmi významné, je třeba upravit podrobněji, a to zejména z hlediska sjednocování postupů orgánů státního zastupitelství, vnitřní akty řízení, tedy pokyny, problematiku devoluce, atrakce, ale také rozhodování kompetenčních sporů, které prodlužuje postupy státního zastupitelství a je vnímáno kriticky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP