(16.00 hodin)
(pokračuje Bureš)

Za páté. Účinně je také třeba řešit kontrolu uvnitř systému, především tzv. kontrolu dohledu, a oprostit ji od možných subjektivistických vlivů.

Konečně za poslední - dát v tomto zákonu stejný punc péči o kvalitu výkonu orgánů státních zastupitelství jako u soudu, čili nastolit obdobný systém péče o odbornou způsobilost státních zástupců, jako je tomu u soudců. V této souvislosti - a to je věta poslední - chci zdůraznit, že ústavně právní výbor - jemuž opět musím velmi naléhavě poděkovat a ocenit jeho náročnou práci - který se podrobně zabýval touto předlohou, přijal komplexní pozměňovací návrh, jehož součástí je také systém odborného hodnocení státních zástupců vybudovaný na obdobných principech, které byly zapracovány do již zmíněného komplexního pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu zákona o soudech a soudcích.

Výsledky projednávání v ústavně právním výboru respektuji stejně jako celý text komplexního pozměňovacího návrhu a opět i zde doufám, že mohou být dobrým východiskem pro projednání zákona v rámci druhého a třetího čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Přikázali jsme k projednání tento vládní návrh ústavně právnímu výboru. Prosím paní poslankyni Jitku Kupčovou, aby přednesla své stanovisko.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás jako zpravodajka k tomuto projednávanému tisku seznámila s výsledkem jednání ústavně právního výboru.

Ústavně právní výbor projednával vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., sněmovní tisk č. 879, na několika svých schůzích. Na své schůzi dne 16. října přijal usnesení č. 202, které máte zapracováno ve sněmovním tisku č. 879/1. Tímto usnesením ústavně právní výbor Poslanecké sněmovně doporučuje, aby za prvé návrh schválila, za druhé přijala k tomuto návrhu zákona změny a doplňky přijaté výborem a uvedené v části II. usnesení výboru pod čísly 1 až 29. Kromě dalších obvyklých zmocnění doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento návrh zákona projednávala ve znění návrhu se zapracovanými pozměňovacími návrhy ústavně právního výboru, který je přílohou tohoto usnesení.

Stručný komentář. Ústavně právní výbor měl tento tisk na programu svých schůzí v červnu, v září a dvakrát v říjnu. Projednával tento tisk současně s návrhem zákona o soudech a soudcích a s návrhem zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců - oba dva zákony jsme právě propustili z druhého čtení do třetího čtení. Výbor se shodl na tom, že úprava vzdělávání státních zástupců a hodnocení jejich odborné způsobilosti by měly být obdobné, jako je tomu právě u soudců. Výborem přijaté pozměňovací návrhy vesměs vyjadřují právě tuto zásadu a jsou vzájemně velmi propojené. Proto tedy i doporučení ústavně právního výboru, aby Poslanecká sněmovna vzala za základ svého dalšího jednání vládní návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů přijatých výborem jako komplexní pozměňovací návrh.

Domnívám se, že by bylo správné, abych tento návrh přednesla jako první v podrobné rozpravě. Tímto se hlásím do podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Nikdo se nehlásí. Končím obecnou rozpravu.

Otevírám podrobnou rozpravu. Jako první poslanec Pavel Němec. (Reakce na postup zpravodajky, která předstoupila před řečnický pult:) Jste třetí, paní poslankyně. (Reakce na slova zpravodajky mimo mikrofon, že jako zpravodajka má přednost:) Vy spěcháte s tím svým názorem. Poslanci před vámi se písemně přihlásili už před dvěma hodinami.

Paní poslankyně má nutkání pronést svou řeč jako první. Jestli to pánové Němec a Benda respektují, prosím, paní poslankyně Kupčová.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Já se velmi omlouvám, ale protože jsem avizovala v obecné rozpravě, že půjde o procedurální návrh, domnívám se, že je to nutné odsouhlasit předtím, než budou další pozměňovací návrhy v podrobné rozpravě. (Předsedající souhlasí.)

V souladu s doporučením ústavně právního výboru navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vzala za základ svého dalšího jednání znění návrhu se zapracovanými pozměňovacími návrhy ústavně právního výboru, tedy komplexní pozměňovací návrh, který je přílohou usnesení ústavně právního výboru č. 202.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Já vás odhlásím, přihlaste se pokud možno, abych věděl, kolik nás tady je pro tento procedurální návrh. Přihlašte se, kdo jste zde. (Reakce na nedostatečný počet přítomných v sále:) Potřebovali bychom ještě jeden hlas.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento procedurální návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 204 z přítomných 88 poslanců 83 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl krátký pozměňovací návrh, analogický k pozměňovacímu návrhu, který jsem přednesl v rámci bodu 21, tedy k návrhu zákona o soudech a soudcích. Proto si dovolím přednést tento návrh v tomto případě bez odůvodnění. Pozměňovací návrh zní:

1. V § 33 odst. 2 první věta zní: Do doby čekatelské praxe se započte doba výkonu funkce soudce a justičního čekatele, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu, praxe advokáta a advokátního koncipienta.

2. V § 34 se doplňuje nový odstavec 8, který zní: (8) Za závěrečnou zkoušku se považuje též odborná justiční zkouška a advokátní zkouška.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, já bych chtěl přednést dva pozměňovací návrhy. Nejprve řeknu, že jsem rád, že se podařilo projednat návrh zákona o státním zastupitelství tak, že z něj vypadly všechny nápady, které nám sem byly nošeny ještě v první polovině našeho volebního období, o rozšiřování pravomocí Nejvyššího státního zastupitelství i na mimotrestní oblasti, o jakýchsi představách dohledu nad tzv. veřejným zájmem a v řadě dalších věcí, které před námi ležely v první polovině tohoto volebního období. Jsem rád, že tato norma již zachovává státní zastupitelství v oné dosavadní podobě, to je prioritně orgán, který má na starosti trestní politiku státu.

Já si dovolím přednést dva drobné pozměňovací návrhy. První se týká § 9, kde navrhuji vypustit odstavec 2. Jedná se o to, že v odstavci 2 je podmínka na funkci nejvyššího státního zástupce, aby tento byl sedm let státním zástupcem. Původně tam byl návrh deset let, nakonec je to upraveno na sedm let. Já si přesto myslím, že tato podmínka není nutná. Nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na návrh ministra spravedlnosti. Myslím si, že i vláda, i ministři spravedlnosti bývají soudné osoby, které rozhodnou rozumně a moudře. Na druhou stranu mnoho mluvíme o prostupnosti právnických povolání a já si upřímně řečeno dokáži představit, že soudce z Nejvyššího soudu bude dělat nejvyššího státního zástupce nebo něco podobného, a připadá mi velmi pochybené držet tu podmínku, že musí být někdo sedm let státním zástupcem, aby mohl jít na tuto nejvyšší řídící funkci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP