(17.00 hodin)
(pokračuje Jirousová)

Zároveň je třeba zamezit nehospodárnosti, neodbornosti, či dokonce nepoctivosti v hospodaření s prostředky určenými pro preventivní léčebné akce tím, že Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou vydá okruh aktivit a indikací pro tuto činnost.

Tento návrh není bohužel řešením systémovým. Zabývá se jen tzv. terciární prevencí. Přesto je dle našeho názoru důležitý, protože zdravotní péče nesmí být závislá na hospodářském výsledku té či oné zdravotní pojišťovny.

Za druhé se návrh snaží vyřešit současný problém, který se vyskytuje s přijetím mezinárodních smluv týkajících se sociálního a zdravotního zabezpečení našich občanů v zahraničí a v souvislosti s připravovaným vstupem České republiky do Evropské unie. Jde o fondové zajištění nákladů zdravotní péče poskytované našim občanům v zahraničí a zároveň o předcházení nedůstojným sbírkám na tuto činnost, jak tomu bylo v minulých letech.

Návrh vychází z původní vládní předlohy na úpravu této problematiky. Na vyjádření vlády a její připomínky jsme reagovali a nedostatky, na které upozorňuje, jsme připraveni odstranit ve druhém čtení pozměňovacími návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je podle prezidiálky pan poslanec Milan Cabrnoch. Hlásí se pan poslanec Ouzký.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji vám, pane předsedající. Dovolte mi, abych zastoupil pana kolegu Cabrnocha v prvním čtení, jelikož není přítomen na našem zasedání. Dovolte mi říci několik slov velmi stručně a velmi krátce k předloženému zákonu.

Zdali je omluven či neomluven, po tom jsem nepátral. Požádal mě pouze, abych ho zastoupil jako zpravodaj v tomto prvém čtení.

Jak zde již zaznělo od předkladatelky, jedna z hlavních výhrad k této novele je, že je to novela velmi nesystémová, zavádí další regulaci a další omezovací prvky do našeho úhradového systému. Co se týče omezování Fondu prevence či vydávání nějakých vyhlášek a direktiv Ministerstvem zdravotnictví, nespatřujeme v tom nějaký přínos pro lepší a ekonomičtější využití Fondu prevence. Co se týče hrazení zahraniční péče, tam osobně spatřuji základní překážku v tom, že pakliže by péče poskytovaná v zahraničí byla hrazena z odděleného fondu zdravotních pojišťoven, zákon neřeší, jakým způsobem by se přistupovalo k situaci, kdy by tento fond byl např. vyčerpán. Pravděpodobně by muselo dojít k přesunu prostředků ze základního fondu, což je situace identická se současným stavem, protože v současné době je péče poskytovaná v zahraničí hrazena ze základního fondu zdravotních pojišťoven.

Z těchto mnou přednesených důvodů navrhuji zamítnutí zákona v prvém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Paní poslankyně Emmerová.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, přestože nepochybuji o tom, že další novela citovaných zákonů by měla sloužit ke zdokonalení preventivní a léčebné péče prostřednictvím jisté změny financování, musím vznést několik zásadních připomínek.

Za prvé. I když cílem novely bylo zrovnoprávnění všech zdravotních pojišťoven, změny v textu obou zákonů tohoto cíle nedosáhly. Je podstatné, že novela představuje rozdíl v naplňování Fondu prevence VZP a ostatních zdravotních pojišťoven.

Za druhé. Část novely věnovaná Fondu prevence přenáší kompetenci na Ministerstvo zdravotnictví ve výčtu preventivních indikací, a to formou vyhlášky, aniž by bylo zákonem stanoveno, o jaké aktivity, resp. indikace se má jednat.

Za třetí. Programy preventivních aktivit mají zajišťovat akreditovaná pracoviště určovaná Ministerstvem zdravotnictví. Tento problém nebyl dosud zákonem řešen, nejsou jmenovány obory s tímto zaměřením. Stručně řečeno, pro udělování akreditací není v platném právním řádu opora a Ministerstvo zdravotnictví není oprávněné takovéto akreditace vydávat. Navíc by to nastolilo další zmatek v registru pojištěnců u jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Za čtvrté. Úhrada zdravotní péče poskytnuté v zahraničí by dle návrhu novely představovala vydělení části finančních prostředků ze základního fondu, kdy plnohodnotná úhrada péče v zahraničí by ohrozila proplácení péče pro občany v tuzemsku zkrácením základního fondu. Vláda je navíc zmocňována, aby zvolila eventuálně jiný způsob hrazení zdravotní péče poskytnuté v zahraničí. Tato úprava je jednak diskutabilní, jednak musí být obsažena v zákoně, nikoliv v prováděcím předpisu. Tím se tento návrh jeví jako řešení formální a nezaručuje dostatečný mechanismus krytí případných deficitů.

I když chápu záměr předkladatelů, přesto se patrně spolu s nimi domnívám, že drobné nesystémové zásahy do veřejného zdravotního pojištění nevyřeší jeho nedostatky a že nejsou těmi pravými regulátory pro usměrňování toku finančních prostředků vynakládaných na zdravotní péči.

Z těchto důvodů navrhuji zamítnutí návrhu novely, poněvadž je věcně a formálně nedokonalý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Přihlášen je dále pan poslanec Maštálka, přesto teď požádám pana poslance Ouzkého, aby přednesl ještě svůj návrh na zamítnutí, abychom dostáli všem procedurám.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji, pane předsedající. V souladu s nutnou procedurou opakuji svůj návrh přednesený ve zpravodajské zprávě, tedy návrh na zamítnutí předložené novely v prvém čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Slova se ujme pan poslanec Jiří Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, ze slov předřečníků až na výjimku cítím, že problém, který jsme se snažili společně s dalšími předkladateli uchopit, je problém citlivý a správný. Vláda vyjádřila ve svém stanovisku s naším návrhem nesouhlas, nepochybně jste ho četli v tisku 940/1. Mimo jiné vytýká návrhu, že v důvodové zprávě nejsou změny řádně zdůvodněny a vysvětleny. Připouštíme, že snaha po stručném vyjádření může při zběžném čtení navrhovaných úprav takto vyznít. Proto bych chtěl uvést následující.

Návrh sleduje cíl:

Za prvé - dosáhnout, aby příjmy od zaměstnavatelů na závodní preventivní péči a specifickou zdravotní péči byly povinně na tuto péči vynaloženy.

Za druhé - dosáhnout zájmu potřebného rozvíjení preventivní péče, povinné vytvoření Fondu prevence a zabezpečení minimálních prostředků pro tento fond.

Za třetí - zavést pořádek do poskytování preventivní, ale i léčebné péče, např. léčebných pobytů u moře, v jeskyních a podobně, a čelit nehospodárnosti a nekvalifikované péči v této oblasti stanovením okruhu aktivit, indikací a zajištěním odborného provádění této péče, pokud je hrazena, byť i částečně, z prostředků zdravotního pojištění.

Za čtvrté - vzhledem ke smlouvám o zabezpečení a hrazení zdravotní péče o pojištěnce poskytované v zahraničí vytvořit fond pro tyto účely a zmocnit vládu přijmout podle vývoje výše plateb opatření k zabezpečení takové úhrady.

Za páté. Tak jak je uvedeno ve vládním stanovisku, cílem našeho návrhu bylo zajistit, aby se zdravotní pojišťovny věnovaly především svému poslání a připojištění a smluvní pojištění ponechaly komerčním pojišťovnám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP