(17.10 hodin)
(pokračuje Maštálka)

Navrhovaná úprava podle našeho názoru směřuje k naplnění těchto cílů. S některými připomínkami uvedenými ve vládním stanovisku je možné souhlasit. Vzali jsme je na vědomí, nejsou však podle názoru důvodem k zamítnutí celého návrhu a je možné se s nimi vyrovnat ve druhém čtení, do kterého - chci vyjádřit naději - tento zákon pustíte.

K vládnímu stanovisku předkladatelé přihlédli a vytvořili návrhy, které upřesňují a zlepšují původní návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové, beru jako velmi vážné to, co řekl pan zpravodaj, včetně návrhu na zamítnutí. Myslím ale, že odůvodnění, které přednesl on, i slova paní kolegyně Emmerové nejsou důvodem pro zamítnutí tohoto návrhu a že je potřeba o tom velmi vážně diskutovat.

Podle mého soudu je odůvodnění spíše politickým stanoviskem než odborným, a proto si dovolím navrhnout jinou proceduru projednávání tohoto návrhu zákona, a to přerušení tohoto bodu s tím, že je možné do zákona o všeobecném zdravotním pojištění, který bude otevřen i jiným způsobem v rámci této schůze, zapracovat náš návrh jako pozměňovací. Debata by o něm neměla skončit a podle mého soudu jeho zamítnutí nemá valného smyslu, protože pak se nedostaneme k účelu, který podle mého soudu chápe bez rozdílu politické příslušnosti celá Poslanecká sněmovna.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Znamená to, že jste podal návrh na přerušení projednávání a odročení do doby, než bude projednáván další návrh o Všeobecné zdravotní pojišťovně, který - pokud se nemýlím - by měl být pod bodem 86. Takže konkrétní podmínka.

Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. (Nehlásí se nikdo.) Pokud tomu tak není, všechny vás na žádost z pléna odhlásím a žádám o novou registraci.

Budeme hlasovat o návrhu poslance Vojtěcha Filipa na přerušení projednávání tohoto návrhu a odročení do doby projednávání návrhu zákona o všeobecném zdravotním pojištění. Další návrh zazněl od pana poslance Ouzkého na zamítnutí této novely.

 

Nejprve tedy návrh na přerušení a odročení.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 155 pro 40, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Ouzkého na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 213 z přítomných 157 poslanců pro 101, proti 52. Návrh byl přijat.

 

Nezbývá mi, než konstatovat, že sněmovna tento návrh zákona v prvém čtení zamítla.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že se nám množí neúčast poslanců na projednávání návrhů zákonů, přestože jsou určeni organizačním výborem jako zpravodajové a změnu těchto zpravodajů může učinit pouze organizační výbor, předseda svým rozhodnutím, anebo tato Poslanecká sněmovna, dovolte mi, abych nechal odhlasovat, že Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, že k návrhu zákona pod bodem 57 je zpravodajem místo Pavla Peška pan poslanec Ladislav Skopal, a u tohoto návrhu, který jsme nyní zamítli, místo pana poslance Cabrnocha pan poslanec Ouzký. Je to důležité z hlediska záznamů i pro počítačovou síť.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 214 z přítomných 159 poslanců pro 129, proti 10. Návrh byl přijat.

 

S procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Jiří Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi podat malý procedurální návrh. Za chvíli se máme dostat k bodu 63, jehož předkladatel můj kolega Macháček v současné době obhajuje návrh Poslanecké sněmovny o kampeličkách v Senátu. Proto si dovoluji navrhnout, aby tento bod byl zařazen zítra 25. 10. jako osmý bod dopoledne. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče, V tomto případě by se úvodního slova mohl ujmout kdokoliv z níže podepsaných dalších poslanců, protože se jedná celkem o malou novelu, ale je to váš procedurální návrh, který podrobíme hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 215 z přítomných 160 poslanců pro 96, proti 33. Návrh byl přijat.

 

Tento návrh pod bodem 63 zařazujeme jako osmý pevně stanovený bod na zítřejší dopoledne po bodu 77.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

62.
Návrh poslanců Taťány Jirousové, Vojtěcha Filipa, Jiřího Maštálky
a Svatomíra Recmana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb.,
o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 942/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 942/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Taťána Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, k předložení této krátké novely nás vedl fakt, že novelizací zákona 79/1997 Sb., o léčivech, došlo k vypuštění profese zubních techniků, která byla původně zařazena do živnostenského zákona. Vláda ve svém stanovisku tisk 942/1 připomíná, že povolání dentista ještě existuje. Dozvěděla jsem, že jsou v České republice ještě tři, a proto nelze tento obor ze zákona vypustit. Těmto připomínkám lze samozřejmě snadno vyhovět ve druhém čtení a dentistu v zákoně ponechat.

Ve stanovisku vlády se uvádí, že obor zubní technik není nutno do zákona č. 160/1992 Sb., zařazovat, protože v § 6 zákona je obsažen pod pojmem střední zdravotnický pracovník. S tímto stanoviskem se však neztotožňujeme. Příloha k zákonu č. 160/1992 Sb. uvádí jako jediný obor činnosti střední zdravotnický pracovník ve stomatologii obor zubní laborant. To ale není totéž co zubní technik. Odborné školy dnes opouštějí absolventi s kvalifikací zubní technik. V současné době není profese zubní technik zařazena ani v živnostenském zákoně, ani v zákoně 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. To pokládají především sami zubní technici za závažný nedostatek. Názory o tom, kam profesi zubního technika zařadit, se různí. Jedni navrhují vrátit profesi zubních techniků do živnostenského zákona, za vhodnější však my pokládáme zařadit tento obor do zákona č. 160, neboť jde nepochybně o zdravotnickou profesi specifickou a činnou v úzké součinnosti se zubními lékaři.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP