(17.20 hodin)
(pokračuje Jirousová)

Rovněž Společenstvo zubních techniků - podnikatelů navrhuje, aby obor zubní technik byl zařazen do zákona jako samostatný obor. Argument obsažený ve stanovisku vlády, že podle sdělení České stomatologické komory nejsou známy problémy s registrací těchto nestátních zdravotnických zařízení, nepokládáme za dostatečně přesvědčivý i s ohledem na stanoviska Společenstva zubních techniků.

Podstatné je, že v současné době není tento obor jako samostatný uznáván žádnou právní normou. Vládou předložený zákon o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání a o dalším vzdělávání ve zdravotnictví dosud nebyl projednáván a je otázkou, zda a kdy bude přijat. Legislativní zakotvení oboru zubní technik by nemělo být závislé na přijetí vládního návrhu, když věc lze řešit ihned jednoduchým způsobem, a to bez jakýchkoli nároků na státní rozpočet.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já také děkuji, paní poslankyně. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, domnívám se, že stanovisko vlády naprosto precizně popisuje stav a námitky, které jsou věcné, jsou oprávněné. Je jasné, že nelze touto kratičkou novelou někomu odebrat kvalifikaci k tomu, aby vykonával své povolání. Proto se domnívám, že pokud jsme právním státem, nezbývá nám nic jiného, než zamítnout tento návrh zákona. Čili podávám tento návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, já jsem nechtěl od vás návrh na zamítnutí, chtěl jsem od vás zpravodajskou zprávu. Návrh na zamítnutí musíte přednést v obecné rozpravě, kterou tímto otevírám a žádám vás o vaše slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Dobře. Jsou zde i takové zvyklosti, že je možno v rámci zpravodajské zprávy takový návrh podat, čili nyní formálně podávám návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Omlouvám se, pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní a pánové, musím zcela odmítnout stanovisko zpravodaje. Zcela odmítnout, protože i když vím, že vláda našla tři současné dentisty, tak pan zpravodaj velmi dobře ví, že to je věc tak jednoduše odstranitelná ve druhém čtení v přechodném ustanovení zákona, že vůbec nikomu neodeberu ani jeho profesi, ani nic jiného. Jestli chceme argumentovat, tak argumentujme poctivě. Jestli se ideologicky řekne, že je třeba zamítnout návrh zákona, který jsme předložili, a za ním stojí ne tři poslanci z klubu KSČM, ale za ním stojí profesně celá skupina lidí, kteří pracují jako zubní technici, prosím vás, chovejme se jako lidé. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Obecnou rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Janečka na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 216 z přítomných 163 poslanců pro 91, proti 39. Návrh byl přijat.

 

I nyní mi nezbývá nic jiného, než konstatovat, že sněmovna zamítla tento návrh zákona v prvním čtení. Děkuji paní navrhovatelce i panu zpravodaji.

S procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Václav Krása. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl procedurální návrh. Navrhuji, aby bod 86, což je návrh Václava Krásy, Josefa Janečka a Milana Cabrnocha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48, aby tento bod byl zařazen na středu 31. října po pevně zařazených bodech. Jako důvod uvádím to, že zítra ani pozítří není zpravodaj ve sněmovně, má jiné naléhavé úkoly, a bod by se mohl těžko projednávat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, já vás ještě jednou poprosím, abyste mi řekl, na kdy chcete zařadit tento návrh zákona.

 

Poslanec Václav Krása: Středa 31. 10. po pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Na 31. 10. máme pevně zařazeny body 170, 36 a 37, poté tedy jako čtvrtý bod by byl bod 86. Je to procedurální návrh.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 217 z přítomných 164 poslanců pro 103, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Nyní se dostáváme k bodu

 

64.
Návrh poslanců Jiřího Hofmana, Milady Emmerové, Ludmily Müllerové,
Tomáše Teplíka, Jaroslava Gongola a dalších na vydání zákona
o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků
/sněmovní tisk 946/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 946/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Jiří Hofman.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám vám zákon o přechodném financování některých zdravotně sociálních dávek horníků. Tento zákon vznikl na základě skutečnosti, že od 1. 1. 2000 platí nová rozpočtová pravidla. Tyto dávky, o které se jedná, byly vždy hrazeny z usnesení vlády a podle nových rozpočtových pravidel vyvstává potíž tyto dávky dále hradit.

Zároveň na začátek projednávání tohoto zákona ještě před zdůvodněním prohlašuji, že nemám konflikt zájmů, to znamená, nepobírám rentu a nejsem nijak zainteresován na přijetí tohoto zákona. Renty jako náhrady za úraz jsem se zřekl v roce 1996 svým vstupem do sněmovny, protože jsem považoval za nemorální brát poslanecký plat a zároveň rentu. To na začátek projednávání tohoto zákona, abych nebyl nařčen z konfliktu zájmů.

Protože tento zákon je velmi krátký, ale zároveň je velmi dlouhá důvodová zpráva, doufám, že ti, kteří o to mají zájem -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče. Chtěl bych poprosit pana poslance Nečase, pana poslance Vidíma, pana poslance Krajíčka, pana poslance Bartoše, poslance na levé straně. Děkuji. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Hofman: Doufám, že ti poslanci, kteří měli o to zájem, si přečetli důvodovou zprávu, která k tomuto zákonu byla přiložena, a zároveň se pokusím ve své řeči navrhovatele vyvrátit nebo alespoň osvětlit některé výtky, které zazněly z vládního stanoviska k tomuto zákonu.

Za prvé. Navrhovaný zákon nerozšiřuje výdaje státního rozpočtu a jeho schválení nebude mít dopad v podobě zvýšení výdajů státního rozpočtu. Zákon však výrazně zvýší právní jistotu propuštěných, zdůrazňuji propuštěných, zdravotně poškozených horníků a důlních podniků, které jim vyplácejí příslušné dávky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP