(17.50 hodin)
(pokračuje Hofman)

Již ve zmíněné důvodové zprávě je napsáno, že pro finanční garanci uvedených zdravotně sociálních dávek, nezbytnou s ohledem na jejich zákonný charakter a skutečnost, že je vyplácejí nadále místo státu podnikatelské subjekty, však chybí dosud příslušná zákonná úprava, jejíž přijetí zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů, umožňuje. Podle § 14 odst. 1 tohoto zákona může zvláštní právní předpis stanovit, že na dotaci poskytovanou právnickým osobám na podnikatelskou činnost je právní nárok. Tady jde o omyl paní zpravodajky číslo 1.

Další věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je nález Nejvyššího kontrolního úřadu. V roce 1996 provedl Nejvyšší kontrolní úřad kontrolu čerpání dotací na útlum uhelných dolů v letech 1994 - 1995 a z hlediska financování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu v kontrolním závěru mimo jiné konstatoval, "že podle rozpočtových pravidel republiky měl být k restrukturalizaci uhelného průmyslu, jehož součástí je především útlum uhelných dolů, vydán vládou České republiky obecně závazný předpis. Ten vydán nebyl a Ministerstvo průmyslu a obchodu jeho vydání ve vládě neiniciovalo. Ministerstvo financí jako orgán schvalující dotační pravidla ústředních orgánů nepožadovalo po Ministerstvu průmyslu a obchodu, aby pro přidělování dotace na útlum iniciovalo u vlády České republiky přijetí obecně závazného právního předpisu, jak ukládala rozpočtová pravidla republiky." Toto jsem citoval ze závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu.

A právě proto, že zákon č. 218/2000 Sb. změnil rozpočtová pravidla v tom smyslu, že tyto dotace podnikatelským subjektům na útlum starých závazků, které vznikly před rokem 1993, není možno dále poskytovat, snažíme se tímto právním předpisem nahradit to, co bylo zanedbáno už od roku 1996, kdy se na to nereagovalo.

Do tohoto návrhu zákona nemohou zásadně vstupovat jiné osoby než ty, které pobíraly dávky do roku 1992.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále se hlásí pan poslanec Břetislav Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, k zákonu, který podal kolega Hofman se skupinou poslanců, zazněly dva zcela protichůdné návrhy, přičemž já se domnívám, že pravda je někde uprostřed. Pokusím se necitovat paragrafy, ale shrnout problém v několika málo větách.

Podle mne všechny dávky, ať jsou to obligatorní dávky, deputáty apod., vznikly v časovém úseku do roku 1992, čili prakticky vznikly v období, kdy všechny uhelné podniky vlastnil stát.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče. Já bych požádal kolegy z ODS a všechny stojící, aby laskavě zachovali klid.

 

Poslanec Břetislav Petr: Devadesát procent z této částky představují obligatorní dávky, které do jisté míry jsou vypláceny za poškozené zdraví horníkům. Je otázkou, proč k tomu došlo a proč stát v období do roku 1990 neuplatnil mechanismy, které v této oblasti měl.

Pochopitelně postupem času převzaly státní podniky soukromé společnosti. Zdá se mi být naprosto neadekvátní, aby ten, který převzal podnik již bez zaměstnanců, kteří dostávají zdravotní dávky, v následujícím čase tyto zdravotní dávky těmto poškozeným zaměstnancům vyplatil. Domnívám se, že částka kolem 1,2 - 2 mld. korun je schopna položit i v současné době velmi dobře prosperující podnik, který je na tom tak dobře, že vyplácí třináctý a čtrnáctý plat, vyplácí mzdy a zaměstnává 27 tisíc lidí, přičemž je druhým největším podnikem v této republice.

Mám dojem, že došlo k určitým "překlepům" ve formulaci tohoto zákona. Soudím ale, že je možno tyto nedostatky anebo tyto překlepy tím, že bude zákon postoupen do druhého čtení, odstranit. Já sám se přimlouvám za to, aby zákon byl postoupen do druhého čtení a aby náklady za poškozené zdraví nesl ten, který se na nich podílel svými nedokonalými metodami kontroly, a nikoli ten, který podle mého soudu na této záležitosti nemá žádnou vinu a ničím se proti zdravotním problémům neprovinil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane místopředsedo, páni ministři, dámy a pánové, máme zde předlohu zákona, která se tváří, že bude pomáhat horníkům.

Dovolte, abych jako člověk, který v letech 1985 až 86 odfáral na uranu rok a půl a který o této věci trochu něco ví - upozorňuji, že jsem odfláral jako dělník, nikoli jako pupík nebo jako papaláš -, tak s plnou odpovědností prohlásil, že jestli někomu tento návrh zákona pomůže, pak to nebude dělníkům, ale bude to těm zaměstnavatelům, bude to těm majitelům, bude to těm papalášům.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím a ptám se, zda chce ještě vystoupit pan poslanec Hofman anebo paní zpravodajka. Není tomu tak.

Budeme tedy hlasovat o návrzích, které zazněly v obecné rozpravě o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 218 a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. - Končím toto hlasování, protože je tu obecný požadavek na odhlášení. Všechny vás tedy odhlašuji a žádám vás o novou registraci. (Děje se.)

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 219, a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 219 z přítomných 158 pro bylo 64, proti 88. návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP