(18.20 hodin)
(pokračuje Svobodová)

Jak jsem uvedla, tato novela obsahuje řadu nesystémových kroků, některá řešení jsou neúplná. Domnívám se, že tyto otázky by měly být realizovány komplexně v rámci připravovaného školského zákona i dalších zákonů týkajících se reformy veřejné správy. Proto dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Dále se hlásí pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, jak už tady bylo několikrát vzpomenuto, autoři předkládají tuto novelu potřetí. Myslím si, že je tam několik problémů, které jsou velmi závažné. Nicméně já bych chtěl upozornit na jednu věc, a to že na příští jednání naší Poslanecké sněmovny přijde velký balík změnových zákonů, který souvisí s reformou veřejné správy. V tuto chvíli je samozřejmě velký problém, který musíme řešit zcela koncepčně - aby nedocházelo k tomu, že z jedné strany budeme novelovat zákony a z druhé strany budeme připravovat převádění určitých institucí, resp. funkcí z jedné instituce okresního úřadu na instituce jiné. Proto si myslím, že tyto věci je třeba velmi pečlivě zvažovat a hlavně projednávat najednou, abychom se nedostali do rozporu různých novel, které v tuto chvíli připravujeme.

Pokud nebude akceptován návrh mé předřečnice, navrhuji, abychom schválili prodloužení čtení tohoto zákona o šedesát dnů, aby se návrh zákona střetl ve druhém čtení s tím balíkem novel, s tzv. změnovým zákonem reformy veřejné správy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Sdělil jste tedy návrh na prodloužení lhůty k projednávání ve výborech o šedesát dnů.

Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Pleva, poté pan poslanec Mareš.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se jenom podivit nad jednou částí stanoviska vlády, a to když vláda nedoporučuje k přijetí ustanovení o tom, že ředitele školy jmenuje obec se souhlasem kraje. Ve školském zákoně, který tato vláda předkládala, je totiž paragraf, že ředitele školy jmenuje obec se souhlasem kraje. Zdá se tedy, že když dva dělají totéž, není to totéž, nebo že vláda je proti jenom proto, že tento vláda nepředložila ona sama, ale předložil ho někdo jiný. Tento přístup se mi zdá poněkud podivný.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Mareš.

 

Poslanec Petr Mareš: Děkuji, pane předsedající. Domnívám se, že všechny validní argumenty zde již padly předtím. Proto bych se chtěl za předkladatele pouze připojit k žádosti o prodloužení lhůty o šedesát dnů, a to tak, abychom mohli tento zákon ve druhém čtení projednávat právě s tím balíkem zákonů, o kterém zde hovořil pan kolega Martínek. Není ani v nejmenším záměrem předkladatelů, aby se tyto zákony ocitly mezi sebou v rozporu.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím.

V obecné rozpravě zazněl návrh paní poslankyně Svobodové na zamítnutí. Přesto se táži pana poslance Bartoše, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Než všichni zúčastnění přijdou do lavic, máte prostor, pane poslanče. Potom má samozřejmě prostor i pan zpravodaj.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych se připojit ke stanovisku pana kolegy Radko Martínka a chtěl bych podpořit jeho návrh na prodloužení lhůty k projednávání o šedesát dnů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Pan zpravodaj nehodlá vystoupit.

Zazněly dva návrhy. První návrh je na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Na základě žádosti vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o zamítnutí této předlohy.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 221 z přítomných 155 poslanců pro 35, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 222 z přítomných 157 poslanců pro 141, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o prodloužení lhůty k projednání ve výborech na základě návrhu i souhlasu předkladatelů o 60 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 223 z přítomných 156 poslanců pro 145, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a jeho lhůtu k projednávání v tomto výboru jsme prodloužili o 60 dnů. Končím prvé čtení této novely, končím projednávání bodu 65.

O slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych jménem klubu sociální demokracie požádal o přestávku v našem jednání do 19 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vzhledem k tomu, že dnešní den měl končit v 19 hodin, ukončím dnešní jednací den.

Zítra, ve čtvrtek 25. 10., začínáme v 9 hodin. Jsou pevně stanoveny body - je to celý blok zákonů pana ministra Bureše, to znamená body 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77. Chtěl bych upozornit zpravodaje - paní poslankyně Kupčová, Exner, Výborný, Dundáčková, Krajíček a pan poslanec Jičínský.

Zítra v 9.00 zde na shledanou. Přeji vám krásný večer a dobrou noc.

 

(Jednání skončilo v 18.29 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP