(Jednání pokračovalo ve 14.13 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně a kolegové, je 14.13 hodin, což je důvod k tomu, abychom pokračovali. Máme zde pana ministra i pana zpravodaje ústavně právního výboru, můžeme se tedy zabývat bodem 143. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 870, třetí čtení

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 870/2.

Otevírám rozpravu a prosím o klid - například paní poslankyni Páralovou, Hanačíkovou a další.

Otevřel jsem tedy rozpravu a táži se, kdo se hlásí o slovo ke třetímu čtení tohoto návrhu zákona.

Poněvadž se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova a dal mi návrh, jak formálně hlasovat.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, úvodem dovolte, abych se omluvil za zdržení, které jsem způsobil Poslanecké sněmovně v projednávání tohoto návrhu před malým okamžikem, a dovolte, abych navrhl proceduru hlasování.

Pozměňovací návrhy podle tisk 870/2 obsahují tří části. První část pod písm. A jsou pozměňovací návrhy ústavně právního výboru, které v podstatě tento návrh zákona dávají do tvaru, který už jsme při minulém projednávání, které skončila neúspěšně v Senátu, schválili.Dále jsou pozměňovací návrhy pod písm. B, což jsou pozměňovací návrhy pana poslance Matulky. A konečně je tu pozměňovací návrh pod písm. C, který se týká účinnosti a který jsem přednesl já.

Navrhuji, aby pozměňovací návrhy pod písm. A byly hlasovány společně, pokud ovšem nebude námitka kohokoli z pléna. Pokud by se námitka vyskytla, je třeba jí vyhovět a příslušný bod usnesení ústavně právního výboru podrobit oddělenému hlasování. Co se týče pozměňovacího návrhu pod bodem B - návrh pana poslance Matulky -, navrhuji, aby se hlasoval zvlášť bod 1 a bod 2. Na konec bychom pak hlasovali o návrhu pod písm. C, který se týká účinnosti.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Teď jsou připomínky. Nejdříve pan ministr.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já s navrženým postupem souhlasím s výjimkou bodu 9 usnesení ústavně právního výboru, který bych chtěl nechat odhlasovat zvlášť, protože si nemyslím, že by Policie České republiky neměla mít možnost dělat správní řízení na úseku střelných zbraní a střeliva. Myslím, že toto policii přísluší. To je jediný sporný moment, který s ústavně právním výborem máme.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Dále se hlásí pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Navrhuji také, aby se ještě zvlášť hlasovalo o bodu 14, který se týká účinnosti a který zřejmě nechceme schválit, pokud chceme schvalovat účinnost podle písm.C.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Dále pan zpravodaj.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, samozřejmě s námitkou pana ministra Grosse souhlasím, aby se o bodu 9 hlasovalo zvlášť, jak pan ministr odůvodnil. Pokud jde o výsledek hlasování, který si přeje, pak si troufnu tvrdit, že stávající znění vládního návrhu zákona je nejen rozporné, ale i věcně chybné.

Co se týče bodu 14 usnesení ústavně právního výboru, samozřejmě má pravdu pan kolega Benda, tento bod by neměl být hlasován v celku vzhledem k tomu, že by měl být podroben hlasování pozměňovací návrh pod písm. C.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, myslím, že je to jasné, takže budeme hlasovat o proceduře, která byla navržena, se samostatným hlasováním bodu A9, a že bod A14 se spojí s hlasováním o bodu C.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tuto proceduru, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti této proceduře?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 242 z přítomných 162 poslanců 149 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím tedy pana poslance, abychom postupovali tak, jak jsme to schválili.

 

Poslanec Pavel Němec: Takže ve smyslu právě schválené procedury bychom nyní měli hlasovat o pozměňovacích návrzích obsažených ve sněmovním tisku pod písm. A vyjma bod 9 a vyjma bod 14. (Stanovisko ministra i zpravodaje bylo kladné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 243 z přítomných 164 poslanců 156 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Němec: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu A9. (Stanovisko ministra bylo záporné, stanovisko zpravodaje kladné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 244. Ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 244 z přítomných 164 poslanců 97 bylo pro, 57 proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP