(12.10 hodin)

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, dámy a pánové, všechny relevantní demokratické politické síly se v uplynulých týdnech a měsících shodly na nutnosti provést hlubokou vojenskou reformu a na koncepci plně profesionální armády. Nezbytnou součástí podobné koncepce je bezesporu systém, na základě kterého by tyto vojenské profesionální jednotky byly doplňovány dobrovolnými zálohami. Současná podoba branného zákona počítá s výcvikem záloh v horizontu nejvýše 12 týdnů u mužstva a poddůstojníků a 16 týdnů u praporčíků, důstojníků a generálů. Také současně došlo k jevu, že v uplynulých dvou letech byl zaveden institut dobrovolných cvičení. Branný zákon však striktně nestanoví, zda se tato dobrovolná cvičení započítávají do celkového rozsahu plánovaných cvičení, a může tak teoreticky docházet k různým výkladům. Neexistuje také právní jasná, striktně napsaná opora pro rozsah těchto dobrovolných cvičení.

Účelem návrhu zákona je zavedení institutu tzv. aktivních záloh, což je zvláštní skupina vojáků v záloze, kteří by uzavřeli dohodu s územní vojenskou správou a byli by již v míru předurčeni pro zařazení do konkrétních vojenských jednotek. Můžeme mluvit o šesti základních důvodech pro nezbytnost tohoto legislativního i organizačního kroku uvnitř našich ozbrojených sil.

Prvním důvodem je bezesporu otázka právního zpřesnění současného stavu.

Druhým důvodem je stále se prohlubující nedostatek vojáků základní služby, prohlubující se snížená odvodovost a na ni napojená i snížená ochota záloh nastupovat cvičení.

Jedná se také ve třetím důvodu o akceptaci zájmu části vojáků v záloze o dobrovolnou vojenskou přípravu, tzn. účast na oněch dobrovolných cvičeních.

Čtvrtým důvodem je bezesporu problematika vytvoření tzv. aktivních záloh jako nutného předpokladu profesionalizace našich ozbrojených sil.

Pátým důvodem je podle mého názoru velice vhodná koncentrace finančních zdrojů, kdy místo rozptylu na velké množství nekvalitních a nepravidelně cvičených záloh budeme koncentrovat finanční zdroje na podstatně menší množinu pravidelně a dobrovolně se připravujících vojáků v záloze.

Je třeba také zdůraznit jako poslední důvod, že dnes již de facto, nikoliv de iure existují první jednotky aktivních záloh například v podobě první mechanizované roty. Měli bychom vytvořit všechny předpoklady pro to, aby vojáci v záloze, kteří jsou ochotni se dobrovolně připravovat, měli zajištěný i kvalitní legislativní rámec.

Základní charakteristikou tohoto postupu je především to, že dobrovolná cvičení na základě tohoto návrhu se nezapočítávají do celkového rozsahu vojenských cvičení. Dalším charakteristickým rysem návrhu je, že část vojáků v záloze je již v míru na dobrovolném principu předurčena na doplnění ozbrojených sil. Vojáci v záloze předurčení pro doplnění Armády České republiky uzavřou na základě tohoto návrhu dohodu na dva až pět let a na tuto dobu si dobrovolně udržují svou vojenskou odbornou připravenost. Za to jim náleží zvláštní příplatek ve výši 500 korun. Počty těchto příslušníků aktivních záloh na základě tohoto návrhu -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Poprosil bych kolegy z KSČM i pana kolegu Doktora - jste příliš hluční. Pan poslanec Doktor!

 

Poslanec Petr Nečas: Myslím, že pokud toho kolegové nenechají, budou povoláni na cvičení záloh!

Počty příslušníků aktivních záloh by byly stanoveny ministrem obrany na návrh náčelníka generálního štábu v každoročních výcvikových dokumentech. Platilo by také to, že po dobu cvičení by příslušníkům těchto dobrovolných aktivních záloh přináležel dvojnásobek zákonem stanoveného služného.

Myslím si, že je třeba zdůraznit, že vybudování systému aktivních záloh je naprosto nutné, je to nezbytný předpoklad k vybudování plně profesionálních ozbrojených sil. Je také nezbytné reagovat na situaci, kdy de facto nám tyto aktivní zálohy uvnitř resortu Ministerstva obrany vznikají, a je třeba uzpůsobit tomu i situaci de iure, to znamená nejenom na základě rozkazů, podzákonných norem, ale i na základě legislativních úprav.

Jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna by měla učinit některé první praktické legislativní kroky k vybudování plně profesionálních sil, protože doposud na politické scéně se toto úsilí v podstatě vyvíjí v podobě tu více, tu méně rozsáhlých slohových cvičení. Jsem přesvědčen, že bychom měli my všichni společně učinit i první legislativní kroky.

Jsem také přesvědčen, že bezesporu v tomto návrhu je možné provést celou řadu legislativních dopracování, a jsem přesvědčen o tom, že k tomu bude velice vhodná a příznivá atmosféra v průběhu druhého čtení na jednání výboru pro obranu a bezpečnost.

Myslím si, že také neplatí základní námitka, kterou uvedla vláda ve svém stanovisku, která považuje tento návrh za předčasný. Právě byla zahájena politická debata o vybudování plně profesionálních ozbrojených sil a nad tímto samotným cílem bylo dosaženo politického konsensu.

Znamená to, že doba právě nazrála pro tento krok, a dovolte mi v této souvislosti velice vehementně použít parafrázi slov, která použil v roce přistání na Měsíci Neil Armstrong. Ta parafráze by zněla: může to být malý krok pro Poslaneckou sněmovnu, ale velký skok směrem k profesionalizaci ozbrojených sil.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan navrhovatel předseda výboru pro obranu a bezpečnost Petr Nečas v odůvodnění vlastně spojil svou předkladatelskou zprávu víceméně se zprávou zpravodajskou. Zároveň se také vyjádřil ke stanovisku vlády k tomuto návrhu zákona, čímž mi nesmírně usnadnil mou pozici. Je to pochopitelně dáno tím, že v této sněmovně je již řadu let.

Z toho, co zde řekl, bych jenom podtrhl dvě klíčové věci. Ty dvě klíčové věci jsou, že naše armáda, která je v současné době stále postavena na branné povinnosti a na základní vojenské službě, vlastně již přestává být v některých ohledech akceschopnou z toho důvodu, že odvody v každém ročníku, skutečné odvody do armády klesají. Ta křivka je velmi evidentní. A i v této době, kdy začínáme teprve budovat profesionální armádu, potřebujeme naši armádu udržovat v akceschopném stavu.

Druhou věcí, kterou bych rád podtrhl, je to, že je víceméně shoda na tom, že řešení do budoucna pro naši republiku, pro obranu naší České republiky je profesionální armáda. To, o čem hovořil pan předkladatel, a já jsem rád, že tato shoda ve větší míře tady je, toto je opravdu jeden z kroků na cestě, která nás v této oblasti čeká.

Doporučuji, abychom tento návrh zákona propustili do druhého čtení, a zároveň se přikláním k návrhu organizačního výboru, aby byl přikázán výboru pro obranu a bezpečnost.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první písemně přihlášen pan poslanec Václav Frank.

 

Poslanec Václav Frank: Pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi říci k projednávanému návrhu poslaneckého zákona několik poznámek. Samozřejmě vnímám návrh poslaneckého zákona jako snahu o nastartování jistých legislativních úprav souvisejících s připravovanou reformou Armády České republiky, která však v současné době probíhá víceméně v rovině politických, možná i odborných diskusí, a nebyla tudíž předložena její ucelená koncepce včetně možných legislativních úprav stávajících vojenských zákonů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP