(15.20 hodin)
(pokračuje Houzák)

Vláda České republiky spustila pilotní program nové imigrační politiky, která formou nediskriminačního přístupu chce vybírat budoucí přistěhovalce, kteří se dokáží sociálně a kulturně přizpůsobit našemu prostředí. Pilotní program, jak vyplývá z kusé informace, předpokládá, že takovéto dotazníky pro takovéto migranty budou k dispozici na našich konzulátech. Kladu si otázky, kde získají tyto dotazníky ti, kteří nepožádají o legální a trvalý pobyt u nás. Mám zde na mysli ty, kteří přicházejí sem legálně. Za vážnou otázku považuji, co bude dál s těmi, co nesplní kritéria. Nebude to ani vedlejší problém, jak citoval denní tisk slova místopředsedy Špidly - kdo bude oskórovávat tyto žadatele.

Zpřísňování azylové politiky vede v řadě případů k rezistivním opatřením a na ta bezprostředně navazují snahy obejít zákon a to vytváří podmínky pro páchání trestné činnosti, k růstu pašeráckých a převáděčských band, nelegální zaměstnanosti a dalším nežádoucím jevům.

K některým dalším údajům jinak velice podrobné zprávy o migraci, která potvrzuje setrvalý stav v menších rozdílnostech počtu osob proti minulosti, musím potvrdit, že některé problémy kritizované v minulosti se přes složitost, především ekonomickou, podařilo odstranit.

Potvrzuje se, že hlavní tah nelegální migrace nadále zůstává na trase od hranic se Slovenskem směrem na státní hranici s Německem v prostoru krajů Ústeckého a Karlovarského. Provedené organizační změny a posílení počtu příslušníků přispěly ke stabilizaci na těchto úsecích, i když se výrazně stav jak v počtu zadržených běženců na slovenské hranici nezměnil, tak i počet zadržených osob na severní hranici s Německem.

Pozitivně hodnotím některé materiální zabezpečení, zvláště pak přijaté opatření k očkování příslušníků, kteří přicházejí do styku se zadrženými běženci, i když pouze těch, kteří jsou pojištěnci Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra.

Urychlené řešení imigrační politiky považuji za úkol, který bezprostředně navazuje na předcházející projednávané problémy o stavu veřejného pořádku a kriminality v naší zemi.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Houzákovi. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Přistoupíme k podrobné rozpravě, do které nemám žádnou přihlášku. Žádnou přihlášku neregistruji. Končím podrobnou rozpravu.

Pan ministr si nepřeje přednést závěrečné slovo. Prosím tedy pana zpravodaje, aby předložil návrh, o kterém se bude hlasovat.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, v rozpravě vystoupil jeden poslanec. Nepřednesl žádný doplňující návrh na usnesení. Proto mi dovolte, abych zopakoval usnesení výboru pro obranu a bezpečnost z 26. září 2001 ke Zprávě o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2000, sněmovní tisk 1009.

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra, doktora Petra Ibla, zpravodajské zprávě Jana Klase a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnosti doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Zprávu o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2000, sněmovní tisk 1009, vzít na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Návrh usnesení tedy zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Zprávu o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2000, sněmovní tisk 1009."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 353, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 353 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 83 vyslovilo 67 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

176.
Zpráva o stavu vyšetřování v úvěrních a spořitelních družstvech
/sněmovní tisk 1023/

 

Předloženou zprávu uvede ministr vnitra Stanislav Gross, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, zpráva s tímto obsahem je předkládána Poslanecké sněmovně na základě usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1188 ze dne 20. září 2000. Poslanecká sněmovna tímto usnesením požádala vládu o předložení průběžné informace o stavu vyšetřování eventuální trestné činnosti v družstevních záložnách. Předkládaný materiál vzala vláda na vědomí dne 18. července tohoto roku a postoupila jej Poslanecké sněmovně k projednání.

Součástí zprávy není problematika postavení těch osob, které v těchto kampeličkách přišly o své vklady, ani návrh na to, jakým způsobem by měla být řešena jejich situace. Obsah materiálu popisuje vyšetřování jednotlivých případů těch družstevních záložen, které jsou ve zprávě obsaženy. Jde o 17 úvěrních a spořitelních družstev a ten stav, ke kterému je zachyceno vyšetřování, je 30. duben tohoto roku. Jsme tedy zhruba v půlročním skluzu a z toho mohou vyplývat některé věci - třeba to, že zpráva už tak aktuální není.

Mohu určitou aktualizaci udělat ke dni 13. září 2001, kdy z trestných činů v těchto kampeličkách bylo obviněno celkem 57 osob. 13 z nich bylo k 13. září ve vazbě. Trestní stíhání bylo dosud ukončeno návrhem na podání obžaloby u 21 osob. Obžaloba byla podána v šesti případech. Doposud nebyl vynesen žádný pravomocný rozsudek. Nicméně jelikož jde o trestnou činnost, která není časově příliš vzdálená, osobně těch 57 obviněných považuji za docela slušný úspěch, byť samozřejmě ještě nelze hovořit o tom, že jsou to osoby vinné, protože o vině a trestu rozhoduje nezávislý soud.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Michal Kuneš. Já prosím předsedu výboru pana poslance Nečase, aby nám poradil, jakým způsobem budeme postupovat v této situaci, kdy zde není zpravodaj výboru.

Tedy - zpravodajské zprávy se ujímá předseda výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil se zpravodajskou zprávou rozpočtového výboru. Já to klidně udělám, já si myslím, že melouchy ještě úplně nezmizely ze světa. Já budu pokračovat, paní místopředsedkyně. Myslím si, že jednací řád tomu nebrání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ne.

 

Poslanec Petr Nečas: Takže - po úvodním slově vedoucího odboru Úřadu vyšetřování pro Českou republiku plukovníka Hájka, zpravodajské zprávě poslance Kuneše a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu bere na vědomí zprávu o stavu vyšetřování v úvěrních a spořitelních družstvech, sněmovní tisk 1023, a za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu o stavu vyšetřování v úvěrních a spořitelních družstvech.

Věřím, že rozpočtový výbor vezme to, že my jsme vzali práci za něj, v úvahu při projednávání našich kapitol státního rozpočtu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Nečasovi. Zahajuji obecnou rozpravu, do které neregistruji žádnou přihlášku. Už vidím dvě - poslanec Karel Vymětal a pak pan poslanec Miloslav Kučera starší.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji paní předsedající za slovo. Dámy a pánové, já bych se chtěl v souvislosti s předloženou zprávou spíš jenom zeptat pana ministra vnitra. V této zprávě mi chybí zpráva o stavu vyšetřování První družstevní záložny Ostrava.

Tato záležitost je velice publikována. Víme, že jsou tam někteří představitelé vazebně stíháni. Já jsem v celém materiálu našel pouze pod bodem 5 na straně 3 První družstevní záložnu Ostrava, pobočka Praha 4. To je tedy jenom pobočka. Potom pod bodem 12 je tam dceřiná společnost První družstevní záložny Ostrava, což je Družstevní holding akciová společnost Ostrava. Pod tím, sice pod bodem 13, je psaná Družstevní záložna se sídlem v Ostravě. To je ale jiný název než První družstevní záložna Ostrava.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP