(18.00 hodin)
(pokračuje Brožík)

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru. Děkuji panu ministru Burešovi v zastoupení pana ministra Grosse i paní zpravodajce. Končím první čtení tohoto bodu. Končím bod 55.

 

Nyní budeme pokračovat podle schváleného programu bodem

 

69.
Návrh poslanců Vlastimila Tlustého, Michala Krause a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem
na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 958/ - prvé čtení

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 958/1. Předložený návrh uvede zástupce navrhovatelů pan poslanec Tlustý. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem skupiny poslanců předložil tisk 958, který - jak už uvedl pan předsedající - je navrhován ke schválení v prvním čtení.

Tento návrh je velmi jednoduchý. Jeho obsah naleznete na jediné straně. Dovolte mi z tohoto textu citovat klíčová slova, která snad trochu rozptýlí některé obavy a nepřesnosti, které se kolem tohoto tisku objevily zejména v médiích.

Za prvé mi dovolte zdůraznit, že tento návrh převádí 1 mld. Kč na zvláštní účet. Nevynakládá tedy tyto prostředky na žádnou konkrétní akci. Vytváří se rezervní zvláštní účet a na konci textu můžete nalézt slova, která říkají "lze uvolnit pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny". Jinými slovy, z tohoto zvláštního účtu by bylo možné v případě potřeby čerpat jedině s dalším souhlasem Poslanecké sněmovny. Opakuji tedy, že dnešním schválením vytvoření tohoto zvláštního účtu není ještě vyjádřen souhlas s čerpáním těchto prostředků.

Za druhé mi dovolte soustředit pozornost na slova "dopravních staveb a navazujících investic v městské infrastruktuře". To jsou slova, která vám mají dokázat, že se jedná o stavby a městskou infrastrukturu navazující na konání mistrovství světa v ledním hokeji. Nejde tedy - a to zdůrazňuji - o prostředky na vlastní sportovní haly, nejsou tyto prostředky nikam v tuto chvíli umístěny. V návrhu zákona záměrně není uvedeno žádné město, není tam ani Praha, ani Plzeň, ani Ostrava, protože konkrétní čerpání bude možné teprve poté, až se vyjasní, v jakých halách, v jakých městech se vůbec toto mistrovství uskuteční.

Opakuji, že navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna pro případ potřeby vytvořila tento zvláštní rezervní účet, a bude-li třeba z něho čerpat, bude to tato Poslanecká sněmovna, která bude rozhodovat, v jakém rozsahu a na jaké dopravní a související stavby by tyto prostředky byly vynaloženy.

Domnívám se, že tímto úvodním slovem jsou vyvráceny všechny obavy, které se zatím objevily, a zdůrazňuji - budu jedině rád, nebude-li třeba z tohoto fondu čerpat vůbec. Je docela dobře možné, že zajištění konání tohoto mistrovství se podaří ze zdrojů soukromých investorů, hokejového svazu či příslušných měst. V takovém případě by tato rezerva zůstala nevyužita, nečerpalo by se z ní a prostředky z ní by byly využity, jak je v zákoně uvedeno, na snížení jistiny státního dluhu.

Prosím tedy o pochopení a podporu tohoto návrhu v prvním čtení, protože je v zájmu nás všech, aby taková záloha, aby takový zvláštní fond pro případ potřeby existoval. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nechci se vám plést do vašeho projevu, ale pokud je mi známo, tak je již známo, že mistrovství se bude konat v Praze a v Ostravě.

Prosím pana poslance Libora Ježka, aby se ujal zpravodajské zprávy k tomuto bodu.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, novelou tohoto zákona bude umožněno případné dofinancování potřebné městské infrastruktury a dopravních staveb, které budou souviset s výstavbou víceúčelových hal pro pořádání významných mezinárodních akcí. Já doporučuji Poslanecké sněmovně projednat tento návrh zákona v navrhovaném režimu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a opět opakuji, že je návrh, abychom tento návrh projednali ve zkráceném čtení, to znamená abychom vyslovili souhlas již v prvním čtení.

Nezazněla žádná námitka proti tomu, abychom jednali podle § 90 odst. 2. Táži se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, já vznáším námitku, aby se předložený tisk projednával podle zmíněného paragrafu. Jsem si vědom toho, že je vhodné, aby -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, já vás ušetřím slov. Námitku mohou vznést dva poslanecké kluby nebo 50 poslanců. Pokud vím, klub KSČM touto silou nedisponuje. Buď budete mít druhý klub, nebo je irelevantní, abyste námitku vznášel.

 

Poslanec Svatomír Recman: Já jsem si toho samozřejmě vědom. Svoje vystoupení zakončím jiným návrhem, a to návrhem, abychom tento sněmovní tisk zamítli už v prvním čtení. Nebudu to podrobně zdůvodňovat. Jsem si vědom, že určitá rezerva by mohla být. Jsem přesvědčen, že bude výhodnější, když finanční prostředky budou na původním účtu, to znamená ve Fondu národního majetku, a nikoliv na zvláštním účtu.

Dávám návrh na zamítnutí tohoto tisku v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, skutečně vaši námitku nemohu vzít v potaz ani v tomto směru.

(V sále je velký hluk.)

Pokud budeme projednávat ve zkráceném čtení, musí padnout námitka dvou poslaneckých klubů, nemůžeme hlasovat o návrhu pana kolegy na zamítnutí. Nezlobte se na mne, tak to uvádí jednací řád.

Já nyní dám hlasovat, abychom rozhodli, že budeme pokračovat podle § 90 odst. 2, to znamená o pokračování projednávání tohoto návrhu a schválení tohoto návrhu v prvním čtení.

Má ještě někdo něco do obecné rozpravy? Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Znovu opakuji, že námitka vznesena nebyla. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci. Rozhodneme podle § 90 odst. 2 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 958 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 459 z přítomných 144 hlasovalo 111 pro, 26 proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP