Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
31. října 2001 v 9.00 hodin

Přítomno: 191 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, zahajuji desátý jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá nebo má náhradní kartu.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Bubník - rehabilitační léčba, pan poslanec Grebeníček - nemoc, pan poslanec Mandík - zahraniční cesta, paní poslankyně Štěpová - zpravodajka kulturního dědictví Rady Evropy. Z vlády se omlouvá dopoledne pan ministr Grégr - kontrolní den na jaderné elektrárně Temelín, odpoledne přijímá amerického velvyslance pana Stapletona. Dále se omlouvá pan ministr Fencl - dlouhodobě připravovaná resortní akce, a pan ministr Rusnok na 14. až 16. hodinu - přijetí holandského ministra zahraničních věcí.

Určili jsme, že dnes dopoledne budeme projednávat body 170, 36. Prosím i pana poslance Miloslava Kučeru staršího, pro kterého opakuji body, které budeme dnes projednávat: číslo 170, 36, 37, 86, 89 a 100. Pokud bude čas, budeme se ještě věnovat zákonům v prvním čtení podle schváleného pořadí. Jako poslední body před polední přestávkou a organizačním výborem jsou pevně zařazeny body 160 a 161, což jsou dvoje volby.

Odpoledne projednáme nejdříve nový bod 185 - celní zákon, druhé čtení, potom zákony ve třetím čtení - body 147 a 153 a smlouvy ve druhém čtení - body 106, 107, 108 a 110. Dále se budeme věnovat pevně zařazeným bodům 94, 148, 152, 98 a 99.

 

Přistoupíme k bodu

 

170.
Návrh vlády České republiky na bezúplatné převody nemovitostí
ve správě Fondu dětí a mládeže "v likvidaci" ve smyslu zákona č. 364/2000 Sb.,
o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, na nové nabyvatele
/sněmovní tisk 1052/

 

Prosím, aby se slova ujal ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Eduard Zeman a předložený návrh nám uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Děkuji pane předsedající. Dámy a pánové, byl jsem vládou pověřen, abych odůvodnil návrh na bezúplatné převody nemovitostí ve správě Fondu dětí a mládeže, t. č. v likvidaci, na nové nabyvatele, které vláda schválila svým usnesením ze dne 29. srpna 2001 č. 855.

Vláda svým usnesením ze dne 27. 11. 2000 č. 1203 stanovila v souladu se zněním zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže, podmínky pro bezúplatné převody a současně jako součást podmínek usnesením určila, že předložené projekty posoudí výběrová komise složená ze zástupců všech parlamentních stran a tří zástupců ústředních orgánů státní správy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Prosím kolegy na pravé straně sněmovny i na levé straně sněmovny, jmenovitě pana poslance Drdu. Pane poslanče Drdo, děkuji vám. Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Dovolte mi, abych nejprve ocenil náročnou a časově namáhavou práci této výběrové komise, která zpracovávala podklady pro rozhodnutí vlády. Jsem přesvědčen, že výběrovou komisí navržený výběr nabyvatelů i nemovitostí vhodných k převodům je výsledkem zodpovědného přístupu komise při posuzování předložených projektů uchazečů i k posuzování nabízených objektů z hlediska využití pro práci s dětmi a mládeží. Přesto vláda souhlasí s návrhem výběrové komise na převod nemovitostí ze správy Fondu dětí a mládeže na navržené nabyvatele pouze u nemovitostí uvedených v přílohách č. 1 až 65 v části III předloženého návrhu, které jsou navrženy k převodu těm žadatelům, kteří ve svém projektu splnili všechny podmínky stanovené usnesením vlády č. 1203/2000 Sb., jejichž projekt byl výběrovou komisí hodnocen jako nejlepší.

Proti návrhům výběrové komise vláda nesouhlasí s navrženým převodem, a to u nemovitostí za a) uvedených v přílohách č. 66 až 77 části III předloženého materiálu, kde nikdo z uchazečů nesplnil všechny podmínky stanovené usnesením vlády č. 1203/2000 -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní kolegyně a kolegové, prosím o zachování klidu v Poslanecké sněmovně. Projednáváme materiál, kterým převádíme majetek bývalého SSM. Byl bych rád, abyste poslouchali slova pana ministra Zemana.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Přestože si vláda uvědomuje, že i v těchto případech výběrová komise pečlivě posoudila předložené projekty a zjištěné nedostatky nepovažovala za nepřekonatelnou překážku pro bezúplatný převod, vláda nemůže zpětně měnit stanovené podmínky nebo z nich udělovat výjimky bez porušení zákona.

Vláda rovněž nesouhlasí u nemovitostí uvedených za b) v přílohách č. 78 až 83 v části III předloženého materiálu, vhodných pro práci s dětmi a mládeží, kde byl výběrovou komisí k bezúplatnému převodu navržen žadatel, který nesplnil všechny náležitosti stanovené usnesením vlády č. 1203/2000, protože existoval žadatel, který tyto náležitosti splnil.

Při projednávání vládního návrhu na bezúplatné převody ve výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu předložili poslanci některé pozměňovací návrhy, které jsou zapracovány do usnesení výboru č. 281 ze dne 18. října t. r. Podle mého názoru nejzásadnější z nich je ten, který doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout usnesení, ve kterém požádá vládu o opakované výběrové řízení a o zpracování novely zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže, která by opakované výběrové řízení umožnila. Vláda se tomuto úkolu nebrání. Dovoluji si však upozornit, že v tom případě bude nezbytné, aby součástí novely bylo i prodloužení doby likvidace Fondu dětí a mládeže minimálně o jeden rok ode dne účinnosti novely.

Závěrem. Vláda České republiky u vědomí toho, že výběrová komise byla složena ze zástupců všech parlamentních stran a zástupců státní správy a jejím složením byla zajištěna jak nestrannost, tak i kvalita rozhodování, doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu akceptovat předložený materiál v části III, příloha 1 až 65, naopak nedoporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu akceptovat návrhy výběrové komise uvedené v příloze č. 66 až 83.

Děkuji těm, kteří tomu věnovali pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP