(9.10 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Návrh projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1052/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Radim Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Dobrý den, vážené dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením č. 281 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 55. schůze ze dne 18. října 2001 k návrhu vlády na bezúplatné převody nemovitostí ve správě Fondu dětí a mládeže "v likvidaci" na nové nabyvatele, tisk 1052.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění náměstka Malého, zpravodajské zprávě poslance Radima Turka a po rozpravě:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s částí I. návrhu vlády na bezúplatné převody nemovitostí ve správě Fondu dětí a mládeže "v likvidaci" na nové nabyvatele, tisk 1052, s těmito připomínkami:

1. spolu s nemovitým majetkem se převádí i movitý majetek v souladu se zákonem č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže

2. v příloze č. 24 - Filipova Huť se pořadí nabyvatelů stanoví takto:

"Pořadí: 1. Liga lesní moudrosti, 2. Mladí konzervativci, 3. Dům dětí a mládeže Stod"

II. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby k části II. a III. návrhu vlády na bezúplatné převody nemovitostí ve správě Fondu dětí a mládeže "v likvidaci" na nové nabyvatele, tisk 1052, přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby:

1. s částmi II. a III. nemovitého a movitého majetku, který zbývá a není bezúplatně převeden v souladu s čl. I. bodem 5 písm. b) zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže, nerealizovala s likvidátorem postup podle čl. I. bodu 5 písm. c) tohoto zákona,

2. v co nejkratší době předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, který by umožnil další bezúplatný převod majetku ve správě Fondu dětí a mládeže ve smyslu čl. I. bod 5 písm. b) zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže, a to na základě nového výběrového řízení; současně, aby v návrhu zákona byly navrženy nové termíny pro žádost předmětných osob a nový termín pro výběrové řízení."

Toto je usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Mně nezbývá dodat jako zpravodaji, že výbor se zabýval podvakráte tímto návrhem k bezúplatným převodům. Výbor jednoznačně konstatoval, že komise, která byla, jak už bylo řečeno, složena ze zástupců všech politických stran a z příslušných zástupců ministerstev, odvedla kvalitní práci. Dovoluji si dodat, že se jednalo o materii asi 540 žádostí zhruba na 160 objektů a že se komise snažila poctivě tuto materii zpracovat a během několikaměsíční práce nakonec došla k tomuto závěru.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Pavel Kováčik.

Pan poslanec Oldřich Vojíř má náhradní kartu č. 8.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych vás ukrátil o chvilku vašeho času v tomto tématu, které, přiznám se, mi není tak úplně vlastní, mám jiné zaměření, ale přece jenom chci, abyste znali můj názor a aby byly předneseny podněty, které se mi v souvislosti s převody majetku SSM, nebo bývalého SSM, dostaly.

Jde o převod, který podle mého názoru, tak jak jsem si věci vyhodnotil, je jedním z těch, které by se daly velmi snadno a velmi lehce zpochybnit. Jde o převod, kde zřejmě výběrová komise postupovala buď s nedostatkem informací, nebo, a to nechci tvrdit na sto procent, tam převládaly jiné zájmy než zájem dětí a mládeže, než zájem organizací dětí a mládeže, které se na zmíněném území nacházejí.

Obrátili se na mě městští zastupitelé jednoho významného města kraje Vysočina - Havlíčkova Brodu - s připomínkou, že se jim nezdá poctivé, že se jim nezdá průhledné, že se jim nezdá odpovídající společenským zájmům ono rozhodnutí výběrové komise, které Klub mládeže v Havlíčkově Brodě přidělilo - není důležité komu, ale jedné z menších organizací, jedné jediné organizaci, přičemž napříč politickým spektrem zastupitelů města Havlíčkova Brodu bylo odsouhlaseno, že pro klub mládeže by bylo vhodnější, aby byl provozován městem, které dokáže lépe garantovat nejen zájmy všech organizací, nejen té jedné organizace, ale které zejména dokáže držet ono zařízení pod za prvé průhledným hospodařením a držet ono zařízení pod řekněme ekonomicky dostatečnou mírou financování, provozu a oprav. Víme, jak drahé jsou jednotlivé položky provozních nákladů na provoz takových nemovitostí, jako je např. Klub mládeže v Havlíčkově Brodě.

Není to žádná malá chaloupka, je to řekněme budova nebo areál prostorný, kde jsou vysoké náklady nejen na otop, ale i na údržbu. Nedovedu si představit, že by jedna malá mládežnická organizace - ukažte mi jednu bohatou, která by dokázala sama toto utáhnout, mohla provoz a údržbu této budovy financovat, že by dokázala při tom, když bude financovat sama s vypětím všech sil aspoň ten nejzákladnější provoz a údržbu, že by dokázala naplnit řekněme rovnoprávné zájmy ostatních organizací dětí a mládeže, které na území města Havlíčkova Brodu a v okrese Havlíčkův Brod pracují.

Chtěl bych, kolegové a kolegyně, požádat, aby v tomto, ale nejen v tomto, ale v podobných případech, které určitě nastaly, aby se věci ještě jednou řádně zvážily, aby nedocházelo k situacím, kdy na dlouhá léta dojde, nebo by mohlo dojít, k jakýmsi rozporům mezi jednotlivými organizacemi dětí a mládeže nebo kde by mohlo dojít k jakýmsi hořkým reminiscencím na cokoliv špatného, které se mezitím stalo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP