(9.30 hodin)
(pokračuje Langer)

To, co zde uvádím, neuvádím proto, že bych byl nějakým zavilým nepřítelem organizace mladých sociálních demokratů. Vůbec ne. Já si jenom kladu otázku, jestli skutečně horský hotel, rekreační chata, administrativní budova, která je pronajímána, jsou těmi budovami, které má dostat organizace, která se přímo hlásí téměř k tomu, že je revolučním předvojem v České straně sociálně demokratické, organizace, která je přímo napojená na politickou stranu. Sám si na tuto otázku odpovídám, že určitě ne.

Chtěl bych vás tedy všechny vyzvat k tomu, abychom zabránili takovýmto divným čachrům, abych potom nemusel hodnotit výsledek našeho jednání jako projev toho, co bývá velmi často kritizováno z úst vrcholných představitelů právě České strany sociálně demokratické a čemu se vžil název tunelování, abychom nebyli totiž svědky tunelování tohoto majetku ve prospěch jedné politické strany.

Já se proto připojuji k tomu návrhu, který přednesl pan kolega Pleva, nebo který přednese v podrobné rozpravě, a budu velmi pečlivě sledovat, kdo, jak, který člen této Poslanecké sněmovny bude o těchto pozměňovacích návrzích hlasovat. Ten majetek má skončit v rukou mládeže, nicméně nemá skončit v takových organizacích, které jsou jen skrytým předvojem jedné nebo jiné politické strany.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk jedné části sálu.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Kdo se dále hlásí do všeobecné rozpravy? Paní poslankyně Svobodová.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte, abych se i já vyjádřila k projednávanému bodu. Trošku bych se ještě vrátila k otázce práce komise, která se zabývala právě bezúplatnými převody nemovitostí bývalého SSM. Chtěla bych znovu ubezpečit sněmovnu, že komise se snažila velmi zodpovědně přistupovat k tomuto výběru. Připomenu, že měla vždy připraveny podrobné podklady a tabulky zpracované z jednotlivých přihlášek. Všechny došlé přihlášky žadatelů byly členům komise k dispozici v jednací místnosti Fondu dětí a mládeže pro důkladnější studium. Samozřejmě byly vyřazeny nemovitosti, o které nikdo nepožádal, nebo nemovitosti, o které požádal Pozemkový fond ČR. Také byly podmíněně vyřazeny nemovitosti, na něž je veden dosud neukončený soudní spor. Dále se komise zabývala každou nemovitostí a všemi subjekty, které o nemovitosti požádaly.

Ještě bych chtěla říci, že abychom se nedopustili nějakých chyb, vždy dva členové byli požádáni, aby prostudovali do příštího jednání přidělené nemovitosti a případně navštívili tyto nemovitosti a podali komisi podrobnou zprávu. Samozřejmě, a to bych chtěla zdůraznit, že o výběru a pořadí nabyvatelů potom rozhodlo konečné hlasování, samozřejmě většinové hlasování komise. Tedy výsledek je takový, jaký obsahují materiály.

Chtěla bych říci, že po výběru 65 žádostí, to znamená těch, kde byly splněny všechny podmínky na bezúplatný převod, zůstalo ještě několik desítek objektů, které nebyly přiděleny, a komise se domnívala, že je samozřejmě v zájmu dětí, aby co nejvíce těchto objektů sloužilo právě práci s dětmi. Proto posuzovala i další žádosti i přes některé nesplněné podmínky a vybrala i některé žadatele. Přihlížela tady především k rozsahu a kvalitě práce žadatelů s dětmi a mládeží. To byla ona příloha 2 a potom příloha 3, kde byla komise vedena snahou přidělit nemovitosti i malým sdružením, která aktivně pracují s dětmi, ale nevlastní ani jim nebyl přidělen žádný jiný objekt, a proto v šesti případech předřadila před žadatele, kteří všechny podmínky splnili, právě tyto nesplněné.

Nicméně vláda tyto dvě části odmítla, nebo neschválila, a proto výbor přijal ono usnesení, které tady pan zpravodaj přečetl. Já bych ještě chtěla říci, protože u materiálu, který jsme dostali od vlády, nebyl vůbec uveden seznam těch nemovitostí, které byly vyřazeny. Nevím, z jakého důvodu, ale domnívám se, že to není v pořádku, protože kolem 90 nemovitostí zůstává nyní nepřidělených, a myslím si, že to je špatné, protože pokud si vzpomínám, tak zákon o navracení majetku bývalého SSM lidu ČSFR říká, že co největší část majetku bývalého majetku SSM má sloužit dětem a mládeži. Když vezmeme v úvahu, že v prvních letech realizace tohoto zákona byl majetek v hodnotě několika miliard kamsi prodán, kamsi zmizel, bylo by velmi špatné, aby i v této fázi, to znamená ve fázi prodeje toho zbývajícího majetku, zůstala více než polovina objektů nepřidělených sdružením dětí a mládeže.

(Předsedající místopředseda Brožík: Pane poslanče Kučero, Martínku!)

Kromě toho bych ještě chtěla dodat - to tady říkám proto, že se domnívám, že pokud bude skutečně odsouhlaseno a vyhlášeno nové výběrové řízení, že budu požadovat, anebo domnívám se, že bychom měli požadovat, aby skutečně tam byl přiložen celý seznam všech nemovitostí, nejenom těch, které nebyly schváleny vládou, v těch částech, kde prostě nebyly splněny podmínky. A jenom připomínám, že finanční prostředky za prodaný majetek, za prodané nemovitosti by měly být uloženy na zvláštním účtu Ministerstva financí, přičemž zákon o zrušení Fondu dětí a mládeže vůbec neříká, na co mají být tyto finanční prostředky využity. Neříká, že by to mělo být opět pro práci s dětmi a mládeží, ačkoliv slovní ujištění tady jsou, nicméně v zákoně toto není.

Ještě bych chtěla říci, že samozřejmě podporuji to, co jsme schválili ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, aby první část, tzn. ta část, kde byli schváleni nabyvatelé, kteří splnili podmínky, aby tuto část Poslanecká sněmovna schválila. Samozřejmě beru v úvahu to, že tady byly nebo jsou již připomínky a bude se o nich hlasovat, nicméně se domnívám, že by podstatná část měla být schválena, aby nabyvatelé mohli tyto nemovitosti používat, aby dál popřípadě nechátraly.

A ještě mi dovolte, abych se zmínila o dvou problémech týkajících se té části první a týká se to objektu celnice Bubenská 6, Praha 7, evidenční číslo 1010.

Kolegyně a kolegové, vy jste zřejmě dostali do své pošty dopis od představitelů AMAVET a hnutí Brontosaurus. Jsou to dvě sdružení, která spolu s Junákem dosud užívala tento objekt. Já bych si dovolila kousek tohoto dopisu ocitovat. Jinak členové komise výběrové o tom velmi dobře vědí a myslím si, že musíme uznat, že jsme tady zřejmě udělali jednu chybu. Jak už jsem řekla, je to objekt celnice v Praze 7. Tento objekt má být bezúplatně převeden na Junáka. Tento dům z větší části užívá od roku 1990 ke své činnosti hnutí Brontosaurus a AMAVET, tedy Asociace pro mládež, vědu a techniku.

Po soudním vyjasnění vlastnických vztahů v roce 1994 byl objekt převeden do správy Fondu dětí a mládeže. Ten v roce 1995 vyhlásil výběrové řízení a rozhodl o tom, že se vítězem stala Obvodní rada Junáka Praha 7.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP